Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Fikk ikke Stortinget med på skyting av havørn

Nok en gang har Senterpartiet fremmet forslag om skyting av fredede rovfugler, denne gangen havørn. Men skyting av havørner kan ikke redde egg- og dunværtradisjonen langs kysten, en tradisjon der ærfugler hekker nært mennesker, tidligere med relativt stor økonomisk betydning.

Av Martin Eggen

Publisert 11.06.2019

Senterpartiet fikk ikke Stortinget med på sitt forslag om at «Stortinget ber regjeringen som fast ordning gi tillatelse til uttak av alle predatorer, inkludert oter og havørn, som truer ærfuglbestanden i de tradisjonelle egg- og dunværene». NOF leverte vårt innspill til samtlige partier på Stortinget i forkant av behandlingen, og vi håper og tror mange har lyttet til våre faglige råd. Som fuglevernforeningen i Norge er det få som kjenner ærfuglenes bestandsnedgang og utfordringer bedre enn oss. Senterpartiet er sjelden en forsvarer for naturmangfold og det klassiske naturvernet, og deres omsorg for ærfuglbestanden er i denne sammenhengen svært hul. At man ønsker å gi næringsinteresser og gamle tradisjoner forkjørsrett foran en kunnskapsbasert og økosystembasert forvaltning, blandet med utdaterte ønsker om å regulere bestander av rovfugler, er derimot kjente toner. 

NOFs kjerneargumentasjon kan oppsummeres slik:

  • Ærfuglens tilbakegang i Norge, og Europa for øvrig, kan ikke knyttes til havørnas antall og utbredelse. Heller ikke de tradisjonelle egg- og dunværene er truet av havørn.
  • Ærfuglen er en vill fugl, og ikke et husdyr. Naturlig predasjon må påregnes, og naturens dynamikk og forandringer må tolereres.
  • Havørn opererer over store områder, og trekkes til områder med mat. Skyting av havørn i forkant av/under hekkesesongen for ærfugl kan ikke forventes å ha noe effekt på ærfuglens overlevelse og hekkesuksess. Selv om havørn kan utøve predasjon på ærfugl, finnes det ingen dokumentert kunnskap om at dette skulle være en utfordring av betydning for ærfuglene i egg- og dunvær.
  • Felling av havørn vil være i strid med rovviltforliket og internasjonale konvensjoner Norge har forpliktet seg til. Bernkonvensjonens artikkel 9 setter krav til at avliving av rovvilt kun kan skje hvis det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger. Slike avlivinger aksepteres kun for skade på husdyr, og vil være uaktuelt å bruke ovenfor ville fugler som inngår i et økosystem, slik de har gjort i tusenvis av år.

Du leser hele vårt innspill her.

Havørn
Havørn har mange steder blitt et vanlig syn, etter 50 år med fredning. Havørn har aldri vært aktuell for skadefelling. Det finnes da heller ingen dokumentert kunnskap som tilsier at skyting av havørn skulle være en aktuell problemstilling å bringe inn i debatten. Havørn jakter i en viss frekvens på sjøfugl, men spiser vanligvis 70-90 % fisk. Slik fungerer naturen, og slik må det være. Havørn og ærfuglen er tilpasset hverandre og fungerer godt i samme økosystem, slik de har gjort det i tusenvis av år. I naturen påvirker bestandene hverandre, enten man er byttedyr, predator eller begge deler. FOTO: Harald Misund