Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fraråder oppdrett i Vega verdensarvområde

Området som omfattes av Vega verdensarvområde har umistelig verdi for norsk naturmangfold, spesielt knyttet til artsgruppen fugler. Dette gjelder også i en internasjonal sammenheng. De mange øyene, rike havområder og grunne bukter gir grunnlag for et rikt fugleliv hele året. Nå slår en ny rapport fast det BirdLife Norge alltid har ment: Verdensarvstatus er uforenlig med oppdrettsindustri.

Av BirdLIife Nordland

Publisert 13.10.2022

Det internasjonale selskapet Instead Heritage har gjennomført en tilleggsutredning til Kystplan Helgeland for Vega kommune. Bakgrunnen for dette er innsigelsene fra Riksantikvaren og Statsforvalteren i Nordland mot å legge oppdrettslokaliteter inn i verdensområdet, og manglende kunnskap om konsekvensene for verdensarvområdets «enestående universelle verdier». 

Tilleggsutredningen består av flere rapporter og «omfatter en konsekvensutredning som tar for seg krav på internasjonalt nivå og arbeider på to plan:
1. en strategisk miljøvurdering av Kystplan  Helgeland – Vega
2. en mer detaljert konsekvensutredning av de to individuelle akvakulturforslagene for Rørskjæran og Hysvær.

Tilleggsutredningen konkluderer med at oppdrett ikke er forenlig med verdiene knyttet til  verdensarven, selv med avbøtende tiltak. Det er ikke tilstrekkelig kunnskap om den samlede belastningen på det marine økosystemet som følge av flere anlegg innenfor verdensarvområdet og i buffersonen. Konsekvensene av oppdrett og ytterligere forringelse av verdensarvverdiene betraktes som uakseptable.

Vega Arbeiderparti, som har flertall i kommunestyret, har allerede tonet flagg: De endrer ikke standpunkt, og ønsker oppdrett velkommen. BirdLife Nordland mener et slikt standpunkt setter hele verdensarvstatusen i akutt fare. Overordnet og god arealplanlegging utgjør basisen i kommunenes ansvar for å minimere ulike aktiviteters negative påvirkning, og her svikter viljen til å vektlegge naturhensyn.


BirdLife Nordland mener oppdrett i dette området er uforenlig med verdensarvstatus og nasjonale miljømål. «Det er høyst besynderlig at verneområder og verdensarvområder ikke automatisk faller utenfor aktuelle områder for oppdrettsvirksomhet. Ansvar og respekt for internasjonale forpliktelser og nasjonale verneområder må bety mer. Et marint verdensarvområde tåler i prinsippet ikke noe av hverken lakseoppdrett eller annen aktivitet som kan forringe naturkvalitetene» uttalte BirdLife Norges generalsekretær Kjetil  Aa. Solbakken i 2016. BirdLife Norge har tidligere hatt en rekke henvendelser til UNESCOs sekretariat og uttrykt bekymring for planene om oppdrett. 

Les den grundige uttalelse fra FNF Nordland, laget i samarbeid og på vegne av blant annet BirdLife Nordland, her

ærfugl
En viktig grunn verdensarvstatusen til Vega er fuglelivet, og symbiosen mellom mennesker og dyr som har utviklet seg her gjennom de siste 1500 år. Kombinasjonen mellom fiske, småbruk og ærfugldrift sikrer bærekraftig utnyttelse av ressursene i Vegaøyan. FOTO: Martin Eggen
Smålom
Kysten av Helgeland har internasjonale vernekvaliteter, både i form av uberørt kystlandskap med tusenvis av øyer og holmer, og på grunn av det rike fugle- og dyrelivet. Smålom (bildet) er blant artene som hekker flere steder. FOTO: Martin Eggen