Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Sandsvalene i Hemne kommune får hjelp

Sandsvala har i lengre tid opplevd en bestandsreduksjon. Som følge av dette ble den i 2015 rødlistet i kategorien «nær truet». Vi kan gjøre tiltak for å hjelpe sandsvalene, men da må vi vite hvor koloniene er, og kartlegge eventuelle trusler. Dette tok NOFs lokallag i Hemne i Trøndelag konsekvensen av i 2019. Kanskje noe å følge opp andre steder i landet?

Av Jørulf Vullum

Publisert 19.11.2019

Færre gode hekkeplasser
Årsakene til sandsvalas tilbakegang er flere og sammensatte, men avtagende tilgang til gode hekkeplasser synes å være en medvirkende årsak. I utgangspunktet hekker sandsvalene i naturlige, bratte og utraste formasjoner og sandskjæringer. Slike naturgitte hekkeplasser blir stadig sjeldnere. En kartlegging i Hemne 2019 viste at alle kommunens sandsvalekolonier befant seg i menneskeskapte sandskjæringer. Noen  kolonier befant seg i sandtak med jevnt uttak av masser, mens andre kolonier befant  seg i nedlagte eller ubrukte sandtak.

Tendensen er at stadig flere, både entreprenører og private, går over til å sprenge fjell som deretter knuses til ønsket kvalitet i stedet for å ta ut naturlig sand. På sikt vil dette sannsynligvis redusere antall tilgjengelige hekkeplasser for sandsvalene, og dermed også bestanden.

På leting etter sandsvale

Rapporteringsverktøyet artsobservasjoner.no og meldinger fra lokale ressurspersoner har framskaffet en god del informasjon om hekkeplasser for sandsvaler i Hemne. Denne informasjonen har blitt sammenstilt, og i løpet av 2019 ble de aller fleste nåværende, tidligere og potensielle hekkeplasser for sandsvaler i Hemne og deler av Snillfjord kommune lokalisert. De fleste av disse lokalitetene ble besøkt flere ganger i løpet av hekkesesongen.

På hver lokalitet ble sandsvaleaktiviteten og hekkeforholdene undersøkt og kartlagt. Det ble også etter beste evne gjort et forsøk på å fastslå bestandsstørrelsen på de enkelte lokalitetene. Koloniene ble klassifisert som liten, middels eller stor etter en svensk modell som gjør det enkelt å se utviklingen av hver enkelt koloni over tid. Potensialet for vekst i koloniene ble også vurdert, og viser at noen kolonier trolig vil forsvinne i løpet av kort tid. Andre kolonier har bedre fremtidsutsikter, og vil sannsynligvis bli brukt i mange år framover. Det kom også fram at med hekkeforbedrende tiltak vil flere av lokalitetene ha en reell mulighet for vekst. Ikke bare for den enkelte koloni, men også for hele området, selv om noen mindre kolonier skulle forsvinne.

 

Sandsvale
Selv om årsakene til tilbakegangen kan være sammensatte og også omfatte forhold utenfor Norges grenser, blir beskyttelsene av sandsvale-koloniene i Norge stadig viktigere. Det er også mulig å tilrettelegge for sandsvala ved sand- og grustak ved bl.a. å lage rette vinkler på hellingene for å gjøre dem svalevennlige. Det er ulovlig å ødelegge hekkeplassene til sandsvala vår og sommer. FOTO: Arvid Bredesen