Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Krever at forlenget konsesjon til Smøla vindkraftverk trekkes tilbake

Et av de mest omdiskuterte og største feilstegene i norsk vindkraftutbygging – Smøla vindkraftverk – er gitt forlenget konsesjonsperiode uten at saken er sendt på høring. Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Den Norske Turistforening krever at tillatelsen blir trukket tilbake.

Av Martin Eggen

Publisert 03.12.2019

Etter mye motstand og klagesak fikk Smøla vindkraftverk konsesjon i 2003. I konsesjonen står det at anlegget kan drives fram til 2026. Våre organisasjoner har nylig fått vite at Statkraft allerede i 2017 fikk forlenget konsesjonen til drift av vindkraftverket til 2035, uten at søknad om forlenging ble sendt på høring, og uten at andre enn grunneierne og enkelte offentlige instanser fikk vite om vedtaket.

Organisasjoner med klagerett, som natur- og friluftlivsorganisasjonene, fikk aldri vite om beslutningen om forlengelse i 2017, og fikk da heller ikke mulighet til å benytte klagefristen på 3 uker.

Vindkraftverk med store naturkonsekvenser

På Smøla var naturverdiene betydelige og godt dokumenterte allerede før utbygging. De omfatter arter og funksjoner som krever hensyn ut fra nasjonale og internasjonale forpliktelser.

Anlegget har hatt store konsekvenser for fuglelivet. I løpet av de tre første årene ble 26 havørner funnet drept av turbinene, og i 2019 er dette tallet steget til minst 100 individer. Hekkebestanden har sunket fra 10-11 par til 1-2 par, og mange andre fuglearter rammes også hardt.

Generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Kjetil Aa. Solbakken, mener vindkraftverket aldri skulle ha vært bygd. – Smøla vindkraftverk står der som et monument på manglende naturhensyn i norsk vindkraftutbygging. NOF sa allerede for 20 år siden klart ifra om at dette ville gå galt for en rekke fugler, spesielt havørn, og er svært skuffet over at vi nå ikke engang skal bli hørt, og at beslutninger gjøres nærmest i hemmelighet, sier Solbakken.

Bernkonvensjonens sekretariat anbefalte stenging

NOF brakte Smøla vindkraftverk inn for Bernkonvensjonen i 2001 - konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres leveområder som Norge har forpliktet seg til å følge. Den påfølgende rapporten, som kom i 2009, slaktet hele utbyggingsprosessen og satt norsk vindkraftpolitikk i et svært negativt lys.

Blant rådene fra konvensjonen var å undersøke mulighetene for at konsesjonen for Smøla vindpark ikke fornyes når den går ut i 2026, eller gis for en kortere periode enn hva som er tilfelle i dag. Energiloven stiller strenge krav til offentlig deltakelse. Bern-sekretariatets anbefalinger understreker at det er allmenne interesser som tilsier at det ikke er opplagt at konsesjonen burde bli forlenget, snarere at man bør se på mulighetene for å stenge det før konsesjonsperioden løper ut. Det står i sterk kontrast til NVEs beslutning om ikke å sende saka på høring. I tillegg skulle vedtaket om forlenging vært vurdert opp mot naturmangfoldlovens prinsipper, noe som heller ikke er gjort.

Brev til Olje- og energidepartementet om konsesjon Smøla

Havørn
NOF ga allerede for 20 år siden tydelig uttrykk for at etableringen av et vindkraftverk på Smøla ville bære galt av sted for en rekke fugler, spesielt havørner. Havørnbestanden på Smøla er redusert til cirka 55 par, og den er nå stabil mens den har økt noe i resten av fylket de siste 20 årene. Påfyll av havørner kommer bl.a. fra Hitra og Frøya. Dette er fugler som søker etter ledige territorier. Uten påfyll av fugler fra ville følgene for havørnbestanden vært enda større. Vindkraftverk er bygd eller er under planlegging både på Hitra og Frøya, og konsekvensene av dette er uklare. FOTO: Espen Lie Dahl