Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Kan vi snu den negative trenden for sjøfuglene?

Regjeringen har annonsert at handlingsplanen for norske sjøfugler skal presenteres i 2020. Positive tiltak for norske sjøfuglbestander, som samlet er redusert med 30-40 % på få tiår, er kritisk viktig. Men klarer man å komme med gode nok tiltak når økt utnyttelse av havområdene står på den politiske agendaen, og naturen utsettes for omfattende påvirkninger på flere nivå?

Av Martin Eggen

Publisert 14.02.2020

Ved behandlingen av St. meld. 14 (2015-2016) Natur for livet, bad Stortinget regjeringen om å utarbeide en handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler. Allerede i 2014 foreslo vi å utarbeide en handlingsplan for sjøfugler overfor daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Nå skal den endelig bli et faktum. Men skal en slik tiltakspakke ha ønsket effekt må grepene være treffsikre og gode. 

Så langt det lar seg gjøre, må man her tilføye. Klimaendringer er regnet som en viktig bakenforliggende utfordring for sjøfuglene. Varmere og surere hav påvirker sjøfuglene på mange nivåer, og skaper utfordringer knyttet til matsøk og reproduksjon. Disse storskala endringene må ikke brukes som unnskyldning for å la være å gjøre de mange konkrete grepene som må tas. 

På tampen av prosessen har vi derfor oversendt regjeringen momenter vi mener er essensielle for en vellykket og ambisiøs handlingsplan. Flere av temaene har vi tidligere spilt inn både på direktorat- og departementsnivå, og inkluderer viktige temaer som:

 • Stans vindkraftverk i stor konflikt med sjøfugler og internasjonale verneområder
 • Marint vern av IBAer
 • Beskytt fjærene og gruntvannsområdene
 • Mer beskyttende lovverk for jakt og sanking, og spesielt for rødlistearter
 • Stans skytingen av sjøfugler ved oppdrettsanleggene
 • Flere midler til bekjempelse av mink
 • Bedre beskyttelse av sjøfugler innenfor eksisterende verneområder
 • Fleksible verneområder
 • Handlingsplan mot bifangst
 • Bærekraftig utvikling av marine næringer og bruk av sjøområder
 • Informasjonsarbeid om sjøfugler
 • Redusere plast på avveie og annen forurensing
 • Økt innsats mot raske klimaendringer
 • Bedre overvåking av sjøfugl
 • Reversere liberaliseringen av lovverket for vannscooter
 • Stans mudringen av Tanamunningen

Mange av tiltakene vi ber om krever at regjeringen stiller langt større krav til milljøhensyn i egen politikk og/eller reverserer tidligere tiltak. F.eks. må man forbedre lovverket rundt oppdrett, og atter en gang lage en nasjonal forskrift som regulerer bruken av vannscooter.

At de negative påvirkningsfaktorene som trekker i feil retning langt på vei overgår de forbedrende tiltakene man kan forvente i en handlingsplan, er en reell fare. Det er likevel et betydelig handlingsrom for å forbedre forholdene for sjøfugler. Handlingsplanen for sjøfugler må levere varene!

NOFs innspill til handlingsplanen for sjøfugler 2020

Fiskemåke
Fiskemåkebestanden har gått tilbake over lengre tid, spesielt i ytre kyststrøk. Arten står derfor på den norske rødlisten som nær truet. Gode forekomster av havsil langs kysten av Norge sommeren 2019 førte til positive hekkeresultat mange steder, og vi håper på mange flere slike gode hekkeår! En handlingsplan som bl.a. sikrer verneområdene våre bedre, vil trekke i positiv retning. FOTO: Frode Falkenberg
Ærfugl
Liberalisering av lovverket rundt vannscooter er et konkret og grelt eksempel på politikk som har gjort forholdene for sjøfugler som ærfugler forverret. Skal vi få en god handlingsplan må politikerne også reversere tidligere feilsteg, og stille strengere krav til ulike marine næringer. FOTO: Frode Falkenberg