Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Skjebnetid for Innvordfjellet i Trøndelag

Innvordfjellet er et av få større kystområder med inngrepsfri natur som gjenstår i Midt-Norge, og er leveområdet til bl.a. hubro. Her planlegges det et stort vindkraftverk. Olje- og energidepartementet (OED) har makt til å stanse planene, og fikk et klart budskap fra naturvenner på tampen av januar.

Av Martin Eggen

Publisert 01.02.2021

Onsdag 27. januar var Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) på møte med statssekretær Tony C. Tiller i OED for å framlegge argumenter for hvorfor Innvordfjellet vindkraftverk ikke må få forlenget tillatelse til bygging.

Zephyr AS er utbygger av Innvordfjellet vindkraftverk, og fristen for idriftsettelse av vindkraftverket gikk ut 31.12.2020. De har søkt om utsatt frist, men dette ble avslått av NVE i juli 2020. Avslaget er i tråd med lokale og regionale politiske føringer, i tillegg til et enstemmig vedtak i Stortinget fra juni 2020. Zephyr klaget inn vedtaket til OED, som nå skal ta endelig avgjørelse i saken.

Hubro finnes i området, og har siden 2006 vært oppført som sterkt truet (EN) på rødlista. Hubroen har mistet mye av sitt leveområde i Trøndelag de siste årene, og en fagrapport fra 2020 understreker sannsynligheten for redusert næringsgrunnlag etter en utbygging av Innvordfjellet. Næringsmangel er blant de største truslene for hubro. Det vil også kunne påvirke den truede elvemuslingen, og utbyggingen fører til stort tap av inngrepsfrie naturområder.

En rekke miljøorganisasjoner står samlet imot utbygging av Innvordfjellet, og Naturvernforbundet og NOF har tidligere meldt saksbehandlingen inn for Sivilombudsmannen. Begge berørte kommuner og fylkeskommunen er imot forlenget frist. Etter vår mening er det ingen grunn til at utbygger skal gis forlenget frist, og dersom OED nå avslår søknaden vil det være et bidrag til arbeidet med å bygge opp igjen tilliten til forvaltningssystemet. Her er naturverdiene beviselig store, lokalbefolkningen er i mot og Stortingets vedtak må få betydning. 

 

Hubro
Konsesjonen til Innvordfjellet vindkraftverk ble gitt til tross for kunnskap om hubro. Mange vindkraftverk i Norge er gitt i hubroens leveområde, noe som legger ytterligere press på en sårbar og liten bestand. FOTO: Ingar Jostein Øien