Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Glemmes fuglene i havvind-satsingen?

Et forslag til endringer i havenergiloven og havenergilovforskriften har nylig vært på høring. NOF mener at forslagene ikke er egnet til å sikre en energiproduksjon som ikke bærer nok en stein til byrden for trekkende arter og sjøfugler i tilbakegang.

Av Martin Eggen

Publisert 01.09.2021

Vindkraftutbygging påvirker mange fugler, både trekkende, næringssøkende og stasjonære arter, samt annet naturmangfold. Påvirkningen skjer for det meste gjennom tap av leveområder (unnvikelse), forringelse og fragmentering av leveområder og gjennom kollisjonsfare, da særlig for fugl og flaggermus.

For NOF er det høyst uklart hvordan vi kan bygge ut havvind i norske farvann uten å legge ytterligere press på sjøfuglbestander og bestander av trekkende arter som allerede er i tilbakegang. Kunnskap tilsier at havvind gir norske fugler nye utfordringer. Bestander av naturmangfold og fugleliv må sikres i et langsiktig perspektiv for å oppfylle nasjonale og internasjonale miljømål og FNs bærekraftsmål. Dette er NOFs utgangspunkt, og må ligge til grunn for all næringsvirksomhet i Norge, også den tilknyttet Olje- og energidepartementet.

Ta lærdom av feilene gjort på land!

Departementets forslag til havenergilov og havenergiforskrift beroliger ikke fordi de mangler klare prosessuelle krav som skal sikre at økosystemene ikke belastes (bærekraftig virksomhet). Et best mulig system for kunnskapsinnhenting og konsesjoner er helt avgjørende, og vi må ta lærdom av de mange feilene som er gjort ved bygging av vindkraftverk på land.

Følgende forutsetninger for en legitim, bærekraftig havvindsatsing:

  • Naturmangfoldloven må gjelde for alle norske havområder, inkludert den norske økonomiske sonen (ut til og med 200 nautiske mil), og legges til grunn for utredningskrav, planer og konsesjoner.
  • Havvind må tilpasses en ny marin verneplan for hele norsk økonomisk sone. Med andre ord må vi få fortgang i arbeidet med marint vern.
  • Handlingsplan for sjøfugler må på plass og koordineres med ulik næringsaktivitet, inkl. havvind. Utarbeidelse av handlingsplan for sjøfugl ble vedtatt i 2016, men er enda ikke presentert. Norske sjøfuglbestander er redusert med cirka 35 prosent de to siste tiårene.
  • Utbygging av energianlegg krever store inngrep i naturen, og det er naturlig at Miljødirektoratet, som miljømyndigheter, sørger for tilstrekkelig helhetsperspektiv. Miljødirektoratet må også sikres reell innflytelse i konsesjonsprosessene.
  • Metode for å vurdere samlet belastning må utarbeides. Kumulative effekter gjør seg gjeldende for mange av våre trekkende arter når det etableres nye vindkraftverk langs vandringssveier.

Grønn kraft?

Det er NOFs klare holdning at havvindutbyggingen ikke må innebære enda flere negative påvirkningsfaktorer på sjøfuglene og trekkfugler generelt. Selv med strenge formelle prosesskrav og grundige konsekvensutredninger, og betydelig vekt på føre var-prinsippet ved usikkerhet i konsesjonsbehandlingen, er det opplagt at havvind raskt kan komme i konflikt med sjøfuglenes interesser. Fornybar energi kan erstatte fossil energi, og således ha et betydelig miljøaspekt i seg. Å sannsynliggjøre eller vise hvordan økt fornybar energiproduksjon vil erstatte fossil energibruk, og hvordan dette kan gjøres ved å unngå eller i størst mulig grad minimere påvirkningen på en allerede presset natur, er et ansvar sentrale myndigheter må ta.

Forslag til endringer i havenergiloven og havenergilovforskriften – høringssvar fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

smålom
Havområdene våre må forvaltes klokt. Allerede er havet i trøbbel, noe synkende bestander av sjøfugler er et synlig bevis på. Kunnskapsgrunnlaget forut for vindkraft til havs må være solid, slik at turbinene ikke fortrenger eller dreper fugler. FOTO: Jan Erik Røer