Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Landbasert oppdrett ødelegger natur i Nordland

Stadig kommer det nye teknologier som skal avbøte på oppdretternes verste mareritt: lakselusa. Landbasert oppdrett er lansert som en løsning. Men med vekst i næringen erstatter det ikke dagens åpne merder, men ser ut til å skape nye problemer, bl.a. fordi det ikke stilles nok krav til arealplanleggingen.

I 2016 kom en endring som ga landbasert oppdrett muligheten til å søke om løpende og vederlagsfrie tillatelser til oppdrett. Landbasert oppdrett forutsetter et privat areal, men det er ingen krav til at dette arealet skal være på et eksisterende industriområde eller krav til samlokalisering. Intensjonen var neppe ikke å erstatte nåværende miljøproblem tilknyttet oppdrett med andre, nye store negative miljøpåvirkninger. Men det skjer nå langs kysten. Bare i Nordland bygger man eller planlegger oppdrett på flere steder: 

• Store Kalvøya, utenfor Landegode, Bodø kommune
• Feøya, Fleinvær, Gildeskål kommune
• Verholmen, Meløy kommune
• Lille Rosøya, Rødøy kommune
• Toft, Brønnøy kommune

NOF har særlig engasjert seg mot etablering av landbasert oppdrett ved Verholmen i Meløy kommune og Toft i Brønnøy kommune.

Felles for flere av prosjektene er at man ønsker å sprenge vekk deler av holmer og/eller areal med betydelige naturverdier for å etablere seg. Dersom landbaserte prosjekter skal være en del av en bærekraftig utvikling for oppdrettsindustrien, må slike legges til ferdig regulerte arealer der naturhensynene er godt avklart og vurdert. Slike plasseringer kan også gi grunnlag for sirkulære løsninger og kontroll på ytre miljøpåvirkninger. 

Områder som hittil har vært skånet for industri har gitt muligheter for sjøfuglforekomster og hekkinger for sårbare arter som hubro. Nå trues landskapet, de økologiske funksjonene og sjøfugler som allerede sliter med nedgang i bestandene.

Nylig svarte NOF på en høring om landbasert oppdrett på Feøya i Fleinvær i Gildeskål. Området kjenner vi godt, og vi har også laget en rapport om fuglelivet i Fleinvær. En etablering på Feøya er i strid med vern og forvaltning av landskap og kystsonen, som Fylkesplan for Nordland har som et viktig tema. Her er landskapet satt til høyeste verdiklasse, altså regional og nasjonal verdi. 

Du kan lese NOFs uttalelse til planprogram for Feøya her. Her ber vi om at prosjektet stanses på et tidlig stadie. 

 

Hubro
I sitt høringssvar til etableringen på Feøya opplyser Statsforvalteren at hubro er kjent hekkende på en av naboøyene. Gjennom ulike tiltak jobber man for å forbedre bestandssituasjonen for hubro, med sikte på å øke bestanden. Da må vi ta vare på landskapet den kan leve i. Hubro har siden 2006 vært oppført som sterkt truet på rødlista. Det er godt kjent at hubro er svært sensitiv for forstyrrelser i hekketiden og for landskapsendringer, og det er en art det er vanskelig å gjøre avbøtende tiltak ovenfor. FOTO: Martin Eggen