Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Vakre, ville Fleinvær trues av industri og akvakultur

Fleinvær er et av av flere «vær» (samling med øyer og holmer) man kan nå med hurtigbåt fra Bodø. Nye trusler har oppstått i dette særdeles godt bevarte landskapet, der man har drevet bærekraftig ressursutnyttelse langt tilbake i tid. Nå trues området av industriplaner (akvakultur) samt økende ferdsel og forstyrrelser.

Av Martin Eggen

Publisert 05.10.2018

Fugleregistering av NOF i mai 2018

Øygruppene i Ytre Salten består av en rekke ulike ansamlinger holmer og skjær, som til sammen kalles «vær». Utenfor Bodø ligger Karlsøyvær (Ramsar-område), Bliksvær (Ramsar-område), Helligvær og Givær. Lengst sør, ca. to mil sørvest for Bodø, ligger Fleinvær, som tilhører Gildeskål kommune. Fleinvær er en øygruppe bestående av rundt 250 øyer, holmer og skjær. Fleinvær har vært befolket siden 800-tallet. Mesteparten av bebyggelsen ligger på de sentrale øyene Mevær og Sørvær.

Fuglelivet er rikt, noe som ble bekreftet da NOF ved Martin Eggen besøkte øygruppen først i mai. I tillegg til overraskende solide og utbredte bestander av storspove og enkeltbekkasin, huser været fortsatt store kolonier med hekkende gråmåke og svartbak. Slikt er ikke en selvfølge lengre, flere arter sjøfugler har gått mye tilbake andre steder i regionen, bl.a. i Karlsøyværet.

Rundt 350 ærfugler ble notert under befaringen i mai, og arten ser ut til å hekke fåtallig og spredt på de fleste øyer. Størst antall ble observert i områdene nord for Mevær. Hele rapporten med registeringer fra Fleinvær ligger nederst i denne nettsaken. 

Fritt for mink

Tilsammen utgjør øygruppene et særdeles godt bevart landskap med få tekniske inngrep samt et særegent fugleliv. Foruten å huse en av verdens tetteste bestander av havørn, dominerer altså ulike typer sjøfuglarter, et flertall av dem er rødlistet som følge av negative nasjonale og internasjonale trender.

Fleinvær er tydelig preget av beiting og kultivering over lang tid. Det gjør at flere arter tilknyttet kulturmark, åpent areal og ekstensivt drevet jordbruk er tallrike. Mink er fraværende. Det bør vektlegges som en særlig økologisk kvalitet ved området, og et viktig moment for vekst i sjøfuglbestandene dersom trenden for disse snur. 

Oppsiktsvekkende planer om industrialisering med utslipp til sjø

I fugleparadiset Fleinvær i Nordland vil firmaet Gigante AS sprenge vekk sjøfuglkolonien på Feøya for å rydde plass til et landbasert akvakulturanlegg. Den årlige produksjonen vil være 10 000 tonn (!) laks – med store utslipp til sjøen. Planene innebærer en industrialisering av et unikt og verneverdig kystlandskap der man har drevet en bærekraftig høsting av naturressurser i utallige generasjoner. 

Sabima, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og WWF Verdens Naturfond jobber alle mot planene, som strider med både eksisterende kystsoneplan og arealplan. 

Planene om akvakultur kommer på toppen av økende ferdsel fra turistanlegg andre steder i Salten som lett når Fleinvær med hurtige båter.

 

NOF-notatet Kartlegging av hekkefugler i Fleinvær, Gildeskål i mai 2018.

Fleinvær
Feøya spesielt, og Fleinvær generelt, er et unikt sted hvor fuglelivet har stor plass, både som kulturbærer gjennom utplassering av ærfuglhus og høsting, men også gjennom livets opplevelses- og egenverdi. Området fremstår som særdeles uberørt uten infrastruktur. FOTO: Martin Eggen
E-hus
E-husene er det mange av på Fleinvær. Fuglelivet skal vernes, ikke fordrives! FOTO: Martin Eggen
teist
Teisten er en karakterart for Fleinvær, der den holder til i tangbeltet. Forurensning fra akvakultur med enorme utslipp til sjøen i nærområdet vil kunne få store negative følger for denne rødlistede arten. FOTO: Håvard Eggen