Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Mer penger til sjøfuglene!

NOF og Verdens Naturfond sendte 15. november 2007 et felles brev til Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim med krav om strakstiltak for å redde de norske sjøfuglbestandene. Det er derfor gledelig å registrere at myndighetene nå legger mer penger på bordet for å overvåke sjøfuglbestandene!

Av Magne Myklebust

Publisert 03.03.2008

SEAPOP er et overvåkings- og kartleggingsprogram for sjøfugl som ble etablert i 2005. Det er i nordområdene programmet inntil nå har hatt sitt virkeområde, blant annet som et ledd i forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet. Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt som gjennomfører det vitenskapelige arbeidet i SEAPOP.

Miljøverndepartementet øker i 2008 sine bevilgninger til sjøfuglprogrammet SEAPOP. Dette gjør det mulig for SEAPOP å utvide aktiviteten slik at samtlige norske havområder dekkes. Dessverre viser mange sjøfuglbestander i Norge sterk tilbakegang over en årrekke. Eksempelvis er det for krykkje registrert en signifikant tilbakegang på samtlige overvåkingslokaliteter på det norske fastlandet siden 1980. Lomvien har status som kritisk truet i Norge, og tilbakegangen for arten betegnes av sjøfuglforskere som dramatisk. På Hjelmsøy i Finnmark er tilbakegangen for lomvi på hele 98%! Det er imidlertid ikke bare i Nord-Norge lomvien sliter, på Runde i Møre og Romsdal utgjorde hekkebestanden av arten i år 2007 bare 3% av bestanden på begynnelsen av 1980-tallet. For lunde er bildet noe mer komplekst, men f.eks. på Hernyken i Røst har det vært en signifikant negativ trend for overvåkingsperioden (1979-2007) sett under ett.

På rødlista som Artsdatabanken presenterte i desember 2006, er en rekke sjøfuglarter representert, tildels i akutte truethetskategorier. Lomvien er som nevnt plassert i kategorien «kritisk truet», og er med den plasseringen vår mest truete sjøfugl. Krykkja ble med på rødlista for første gang, og ble plassert i kategorien «sårbar». I denne kategorien er også lunde og makrellterne plassert. I kategorien «nær truet» er sjøfuglene representert med teist, stormsvale, tyvjo og polarlomvi.

Krykkje
Det er stor oppmerksomhet rundt sjøfuglenes situasjon for tiden, og krykkje er en av artene som er i fokus. Artens bestand i Norge har vært i kontinuerlig tilbakegang i hvert fall siden 1980. Krykkjas situasjon har for første gang for arten medført rødlisting, og den er også fjernet fra listen over jaktbare arter. FOTO: Tomas Aarvak

Kommentér nyheten