Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Protesterer mot vindkraftverk i havet utenfor Karmøy

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til et såkalt testanlegg for vindkraft til havs, bare sju kilometer fra land. Turbinene som er planlagt brukt skal være opptil 300 meter høye og ligger i en særdeles viktig trekkrute for fugler. Men NVE sin ukloke avgjørelse om godkjenning møter motstand.

Av Martin Eggen

Publisert 16.10.2022

BirdLife Norge sendte inn våre synspunkter i mars i år, men dessverre har altså NVE gitt konsesjon til tross for at vi på det sterkeste frarådet vindkraft i dette området. Som Forum for natur- og friluftsliv (FNF) Rogaland skriver, også på vegne av BirdLife Rogaland, er grunnlaget for å gi konsesjonen meget tynn:

NVE sin vurdering er svært generell og tar ikke for seg eksisterende påvirkningsfaktorer i området der anlegget er planlagt. Vurdering bygger på utredninger som konkluderer med at man ikke har nok kunnskap. FNF bestrider NVE sin konklusjon om at demonstrasjonsanlegget vil utgjøre et lite bidrag i sumvirkningene. Tvert imot. Anlegget vil få store konsekvenser og gi sumvirkninger. NVE bryter §10 i naturmangfoldloven. Det er ikke gjort en god nok vurdering av den samlede belastningen økosystemene vil bli utsatt for hvis anlegget blir realisert.

At NVE velger å behandle kunnskapskravet i forvaltningsloven og naturmangfoldloven på en overfladisk måte har vi blitt vant til, men det er fortsatt helt uakseptabelt.  

Trekkleie av nasjonal og internasjonal betydning

At den spesifikke kunnskapsmangelen rundt hvordan ulike vindkraftverk påvirker ulike fuglebestander er stor, hersker det ingen tvil om. Det oppsiktsvekkende i denne saken er at NVE nekter å ta hensyn til det omfattende fugletrekket i dette området - som tross alt er viden kjent. Statsforvalteren i Rogaland er på linje med BirdLife Norges oppfatning om områdets verdi, og skriver i sin klage på vedtaket:
Utbyggingen ligger i influensområdet til en svært viktig trekkrute for mange fuglearter, hvor flere av de er trua. Denne ruta er klassifisert som et landskapsøkologisk funksjonsområde av svært stor verdi. Det er fremdeles stor uvisshet om følgene av vindkraftanlegg for ulike artsgrupper av fugl, slik som trekk-høyde under ulike værforhold, endra trekk-korridorer, artsspesifikke variasjoner, type anlegg med mer. Det er lite sannsynlig at fuglene vil være i stand til å venne seg til slike anlegg. Føre-var-prinsippet § 9 i naturmangfoldloven vil ut fra dette måtte vektlegges tungt.

Les klagene

BirdLife Norge forventer at klagene til Statsforvalteren i Rogaland og FNF Rogaland fører frem.

 

Havsvale
Sjøfuglene trekker over store områder i løpet av livet sitt. Fortsatt er det usikkert hvordan havvind vil påvirke millioner av fugler som bruker havområdene. At man unngår særlig viktige havområder for fugletrekk og sjøfugler er et overordnet premiss i all planlegging av aktivitet til havs. Havsvalen (bildet) bruker havområdene utenfor Rogaland på vei til og fra hekkeområder lengre nord. FOTO: Martin Eggen