Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Virus i fokus

På fugleinfluensa-konferansen i Oslo 30. mars var det mye fokus på selve influensaviruset, og lite på hvilken rolle trekkfuglene har hatt og kan få. Dette var også et naturlig resultat av et foredragsopplegg og debattpanel dominert av leger!

Av Morten Ree

Publisert 18.04.2006

Med 120 tilhørere, riksdekkende media tilstede og mange store navn blant foredragsholderne var det stilt store forventninger til denne konferansen fra mange hold. Konferansen tok aldri helt av, og mye fokus ble satt på forskjellig historikk av influensa-virus. Spanskesyken var viet stor oppmerksomhet.

De aller fleste av foredragsholderne og det sammensatte debatt-panelet har vært ofte sitert i media denne vinteren. Totalinntrykket er imidlertid at de dramatiske og krasse utsagn vi kjenner fra media, i stor grad manglet under konferansen. Derfor fikk heller aldri denne konferansen den dramatiske ordveksling og de tabloide framstillinger som de flest av mediafolkene og tilhørerne kanskje trodde på forhånd. For oss ornitologer ble vel fokus også litt feil i forhold til forventningene, selv om konferansen hadde hentet inn kvalitetsforelesere på sine felt.

NOF var tilstede med flere personer under konferansen: Roar Solheim, John Stenersen, Alv Ottar Folkestad, Torkild S. Lundberg og undertegnede. Det var morsomt for oss at tidligere styreleder i NOF og for tiden styreleder i BirdLife International, Peter-Johan Schei, innledet konferansen. Schei er i dag direktør på Fridtjof Nansens Institutt, men har nå fått oppgaven med å lede FN sitt arbeid mot fugleinfluensaviruset. Han mente at diskusjonen rundt fugleinfluensaen i alt for liten grad har satt fokus på økologi, og dessverre vært fokusert på pandemi. Farlige influensavirus utvikler seg fra tid til annen i ville fuglebestander, men gir størst dødelighet og smittefare hos fjærkre. Handel og transport av fugler utgjør smitterisikoen i langt større grad enn trekkfugler.

Høydepunktet for oss ornitologer var absolutt foredraget til Bjørn Olsèn, overlege ved Länssjukhuset i Kalmar og professor i infeksjonssykdommer ved universitetet i Umeå. Grunnen til at dette var en suksess skyldes en sterk faglig bakgrunn innen de sykdomsrelaterte spørsmål i kombinasjon med at han er en aktiv ornitolog. Bjørn Olsèn har i en årrekke drevet fangst av spesielt andefugler nettopp med det for øye å ta prøver for å sjekke disse opp mot sykdomsspektret, herunder fugleinfluensa av diverse slag. Det er drevet systematisk fangst i en årrekke ved Ottenby fågelstation. Her er det påvist at 40 % av bestanden av stokkand på senhøsten faktisk har en eller annen form for fugleinfluensa. Av 20 000 kontrollerte spurvefugler så er det ikke påvist influensa. Men det er sikkert mange arter som kan være bærere av influensavirus, da først og fremst vårmarksfugler. De fleste av disse blir ikke så mye syk av slike virus. Rovfugler ser imidlertid ut til å tåle slike virus dårlig.

Etter en mengde foredrag er konklusjonen at dette er en fuglesykdom som kan utgjør en stor fare for fjørfebesetninger, hovedutbredelsen for sykdommen er i Asia, hvor også et lite antall folk er smittet og så langt har 103 personer blitt registrert døde. Media har skapt en angst for viruset som er urovekkende i forhold til at dette med stor sannsynlighet aldri kommer til å bli annet enn en dyresykdom.

Under paneldebatten senere på kvelden hadde NOF en representant i panelet, Alv Ottar Folkestad. Panelet besto av i alt 10 personer og det var vanskelig å prege debatten under ledelse av en overivrig ordstyrer. Men AOF fikk fram NOFs synspunkter i saken og skal ha all ære for det. I tillegg fikk Torkild S. Lundberg kommet inn med en kjapp powerpoint-presentasjon av VinterAtlas-boka, som ble lansert samme kveld.

Toppand
Den første fuglearten som ble påvist med den aggressive varianten av fugleinfluensa i Sverige var ei toppand. FOTO: Frode Falkenberg / www.cyberbirding.no
Fra konferansen
Deler av deltakermassen på konferansen. FOTO: Roar Solheim