Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF fortsetter kampen mot Havsul I

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har oversendt en oppsummering av innkomne klagebrev på konsesjon for vindkraftverket Havsul I til Olje- og Energidepartementet (OED). I sin oppsummering ignorerer NVE fortsatt svært viktige problemstillinger. NOF utdyper derfor i nytt brev grunnlaget for sin klage.

Av Alv Ottar Folkestad

Publisert 03.02.2009

Den planlagte vindmølleparken Havsul I er lokalisert utenfor Sandøy kommune på Mørekysten, og vil inneholde 78 vindmøller med en navhøyde på 95 meter og en rotordiameter på 120 meter. NOF påklaget konsesjonsvedtaket for Havsul I 21.8.2008, med begrunnelse i at den planlagte vindmølleparken ligger midt i en svært viktig trekk-korridor både for sjøfugl- og fastlandsfugl, men også med bakgrunn i at parken i stor grad vil ramme næringssøkende fugler fra Sør-Norges eneste fuglefjell, Runde.

Det ser dessverre ikke ut til å spille noen rolle for NVE hvilke momenter organisasjoner som NOF spiller inn i klageprosessene. NVEs strategi ser ut til å være at direktoratet uten å kommentere eller imøtegå de faglige argumentene, hevder at klagene ikke inneholder nye momenter som ikke har vært kjent og vurdert under konsekvensutredning og konsesjonsbehandling, og at klagene derfor ikke blir tatt til følge. En slik framgangsmåte er høyst uakseptabel i forhold til en kunnskapsbasert forvaltning av kystnaturen.

OED skal nå avslutte klagebehandlingen av konsesjonstildelingen til Havsul I, og NOF finner det på nytt nødvendig å presisere de viktigste vurderingselementene i forhold til effekter fra et eventuelt Havsul I og som vi krever blir realitetsbehandlet i klagerunden:

  1. Effektene på næringssøkende sjøfugl fra fuglefjellet Runde, og her først og fremst risiko for økt voksendødelighet gjennom kollisjon med turbinene, og dette særlig vurdert i forhold til fuglefjellets kritiske tilstand.
  2. Søke sammenligning i hvordan lignende problemstillinger har vært vurdert i andre land og områder hvor nærhet til fuglefjell har vært aktuelt – hvis tilsvarende lokalisering i det hele tatt finnes.
  3. Søke erfaringsmateriale der relevant materiale finnes (Smøla, Belgia og USA) og ikke ensidig referere til områder og problemstillinger som ikke dekker de problemstillingene som er aktuelle for Havsul I (for eksempel Horns rev, Danmark).
  4. Rette opp den åpenbare mangel som ligger i at hensyn til et av landets aller viktigste steinkobbeområder ikke har vært realitetsvurdert i forhold til effekter.

NOF vil minne om at miljøverministeren i høringskonferansen for forvaltningsplan for Norskehavet i november 2008 uttalte at vi ikke har råd til å miste et nasjonalikon som fuglefjellet på Runde eller andre fuglefjell, og at det i forvaltning av hav- og kystressurser er viktig å legge en økologisk forvaltningsprofil til grunn. Dette med utgangspunkt i det fokus som var satt på den negative bestandsutviklingen for sjøfuglene de seinere åra, og med den oppmerksomhet som ikke minst har vært viet fuglefjellet på Runde og bekymringen fra lokale og tilreisende for mulighetene for at dette naturdokumentet er på vei til å gå tapt. Det må derfor være et sentralt punkt i vurdering av Havsul I og tilsvarende inngrep langs kysten å se dette som en del av en helhetlig forvaltning av kystnaturen, både de levende ressursene, landskapsforvaltning og det utnyttings- og utbyggingspress kysten utsettes for fra annet hold.

Forut for konsesjon og utbygging av vindkraftverket på Smøla var NOF den eneste av uttaleinstansene som på faglig grunnlag var i stand til å forutsi de negative effektene som senere ble dokumentert. NOF mener at det ikke kan være fornuftig å gjenta et tilsvarende feilgrep, bare i enda større målestokk og med enda større rekkevidde i forhold til internasjonalt ansvar.

Aktuelle lenker (PDF):

 

Havsule i flukt
Den planlagte vindmølleparken Havsul I ligger i et område som er viktig for næringssøk for sjøfugler som havsule, og store mengder havsuler vil trekke gjennom det aktuelle området til og fra fuglefjellet Runde. FOTO: Per-Arne Johansen
Havhest
Havhest trekker i svært store antall gjennom området hvor Havsul I er planlagt lokalisert. FOTO: Tomas Aarvak

Kommentér nyheten