Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Temadag om hubro, vindkraft og kraftlinjer

I slutten av februar ble det avholdt en temadag om hubro, vindkraft og kraftlinjer i Trondheim. Det var Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) som hadde tatt initiativet til temadagen. Forhåpentligvis kan hubrobestanden i Norge gå lysere tider i møte når nødvendige sikringstiltak blir iverksatt.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 06.03.2009

Etter at hubroen var Årets Fugl i 2008 har denne arten og de problemene den står overfor fått et betydelig økt fokus. Da NOF i januar 2008 arrangerte et vellykket hubroseminar i Trondheim var planen å følge opp med et seminar som skulle omhandle problematikken omkring hubro, kraftlinjer og vindkraft.

Det var derfor svært gledelig at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) på eget initiativ tok opp denne tråden og innkalte til en temadag om hubro, vindkraft og kraftlinjer i Trondheim. På invitasjonslisten sto blant annet Fylkesmennenes miljøvernavdelinger i mange sentrale hubrofylker, representanter for kraftselskaper og vindkraftutbyggere og Norsk Ornitologisk Forening. I tillegg var Direktoratet for naturforvaltning (DN) godt representert og også medarrangør av temadagen.

I løpet av dagen ble det holdt foredrag både om status for vindkraftutbygging i Norge, hubroens status og økologi og ikke minst hvilke risikofaktorer som uisolerte kraftledninger og stolpemonterte transformatorer utgjør for hubrobestanden. I tillegg ble både NOFs nasjonale hubrokartleggingsprosjekt og DNs nasjonale handlingsplan for hubro viet en del oppmerksomhet. Handlingsplanen forventes å være ferdigstilt i løpet av våren.

I det hele tatt var dette et svært bra initiativ, og det aller viktigste var at det under den oppsummerende diskusjonen ble gjort et utspill fra NVE om at de ville øke fokus på problematikken omkring elektrokusjon, og i framtida stille strengere krav til kabling og annen form for sikring av de høyspentlinjene som fører de laveste strømstyrkene. Dette gjelder særlig 22kV-linjer som står for mer enn 50 % av de registrerte dødsfallene hos hubro. Dette arbeidet blir det særlig viktig å følge opp fra DN sin side når handlingsplanen for hubro skal settes ut i livet.

Både programmet for hubrodagen, samt alle foredragene kan lastes ned fra NVE sitt nettsted.

Hubro
NOF lyktes med sin satsing på hubroen som Årets Fugl i 2008, og opplever nå et betydelig større fokus på artens situasjon i Norge fra både forvaltere, forskere og politikere. FOTO: Espen Lie Dahl

Kommentér nyheten