Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Statnett jager hekkende kongeørn

I løpet av de siste månedene har Statnett aktivt forstyrret et kongeørnpar i Valle kommune i Aust-Agder. Målet har vært å få ørnene til å flytte fra sin faste hekkeplass som har vært i bruk i mange tiår. Nå ruger ørnene, og eggene kan i verste fall bli fjernet!

Av Frode Falkenberg

Publisert 07.04.2009

I februar søkte Statnett om tillatelse til å maskere (dekke over) to kongeørnreir i Valle kommune. Fylkesmannen i Aust-Agder avslo søknaden, men anbefalte en annen løsning for å prøve å unngå at ørnene etablerte seg i sitt faste hekkeområde. Fylkesmannen anbefalte Statnett å starte anleggsvirksomheten før fuglene etablerte seg skikkelig. Fylkesmannen skrev til Statnett at virksomheten måtte starte seinest 20. februar, slik at fuglene ble forstyrret tidlig nok til at etableringen i det "problematiske" reiret skulle unngås. Statnett har ikke klart å sette i gang sin anleggsvirksomhet i området, men tok saken i egne hender. Siden februar har de benyttet snøscooter daglig for å forstyrre fuglene. Dette er et brudd på viltlovens § 3. Statnett forsvarer seg med å benytte lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4, som blant annet gir unntak i forbindelse med anlegg og drift av offentlige veger og anlegg. NOF er meget kritisk til denne aktiviteten, og mener også at den motoriserte ferdselen ved reiret ikke kan tuftes på sistnevnte paragraf siden det faktisk ikke har vært anleggsvirksomhet i den aktuelle perioden.

Statnett er forøvrig pålagt å ta miljøhensyn. På deres nettsted kan man lese Statnetts egne formuleringer om eget miljø- og samfunnsansvar i forbindelse med fugl og kraftledninger, lenke. Når traseer er bestemt utarbeides såkalte miljø- og transportplaner som skal beskrive "når det kan kjøres i de ulike områdene og når det eventuelt ikke kan kjøres. På denne måten prøver vi å tilpasse anleggsarbeidet til hekkende fugl..."; lenke. Det kan i denne sammenhengen virke som om dette er fine ord for forsamlingen, framfor en mentalitet som er forankret i virkeligheten.

Så kom egget

I Fylkesmannens svar på Statnetts søknad står det at "Hvis det utover i mars måned viser seg at dette kongeørnparet har etablert seg i det alternative reiret lenger unna linja, kan anleggsvirksomheten opphøre". Ørnene fulgte ikke planen. I månedsskiftet mars/april ble det meldt at ørnene lå på egg. Fuglene hadde selvsagt valgt reiret som Statnett ikke ønsker at de skal bruke.

Statnett planlegger å starte anleggsarbeidet i området like over påske, i midten av april. Til arbeidet må de benytte helikopter. Helikoptervirksomhet i umiddelbar nærhet av et aktivt kongeørnreir er uheldig både for ørnene, som muligens kan forlate reiret sitt, men det er også fare for kollisjoner. Så hva skjer framover? Det virker som om Statnett ikke ønsker å utsette arbeidet sitt, men de må ta hensyn til både ørnene og sine helikopterpiloter. Det har kommet fram at det kan bli aktuelt å fjerne ørnenes egg, noe NOF mener er uakseptabelt. Vi mener at anleggsvirksomheten må utsettes til etter hekkesesonen. NOF er bekymret og følger saken videre. Vi vil ta ytterligere affære om Statnetts aktivitet fortsetter å være på kanten av det som er juridisk holdbart.

Kongeørna - en truet art

I Norge er kongeørna satt opp på rødlista over truete arter. Arten har vært et objekt for forfølgelse i uminnelige tider, men i dag er arten vernet og all jakt og forstyrrelse er ulovlig. Norge har et internasjonalt forvaltningsansvar for arten gjennom flere internasjonale konvensjoner. Se forøvrig omtale av kongeørn i den norske rødlista over truete arter her.

Statnetts søknad og Fylkesmannens svar

Kongeørn
Et kongeørnpar i Valle kommune i Aust-Agder skaper problemer for Statnett. Virkemidler som er helt på grensen til det lovlige har blitt tatt i bruk for å få fuglene til å forsvinne. Nå ligger de på egg, men statsbedriften ønsker de vekk! FOTO: Rune Voie

Kommentér nyheten