Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Nytt forslag til jakttider sendt ut på høring

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har sendt ut på høring et nytt forslag til forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2007 – 31. mars 2012. Det er verdt å merke seg bl.a. at krykkje foreslås fjernet som jaktbar art!

Av Magne Myklebust

Publisert 19.06.2006

I DNs forslag til nye jakt- og fangsttider er det bare én fugleart som foreslås fjernet som jaktbar art, nemlig krykkje. DN begrunner dette med artens langvarige tilbakegang. Denne bestandsnedgangen kan neppe tilskrives jakt, men likefullt har tilbakegangen vart over så lang tid at DN vurderer det som viktig å hindre ytterligere avgang fra hekkebestanden ved jaktuttak.

For grågås foreslås det at grunneier eller bruker kan sanke egg fra reir i tiden fram til 15. april. Dette er nytt, og DN vil med dette forslaget redusere den delen av bestanden som går til hekking tidlig, og som gjør størst skade på innmark. Det foreslås begrensninger i hvor grågåsa kan jaktes på i Finnmark, dette for å ta hensyn til den utrydningstruete dverggåsa. Videre går DN inn for at Fylkesmannen nå kan åpne for grågåsjakt inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en lokal forvaltningsplan. Dette er en utvidelse i forhold til de 10 dagene Fylkesmannen har å gå på i dag. Jaktstatistikken viser at jaktuttaket av grågås har stabilisert seg på rundt 10.000 gjess i året, eller om lag 10% av antatt høstbestand med årsunger. Dette uttaket antas av DN å ligge godt under det bestanden kan tåle for å holde en stabil bestand. Hos andre gåsearter er det dokumentert at bestandene kan tåle et jaktuttak på om lag 30% for å holde bestandene stabile.

For kortnebbgås foreslår DN at arten ikke skal være jaktbar i Finnmark. Begrunnelsen er også her at man ønsker å ta hensyn til dverggåsa.

I dag er det tillatt å sanke egg og dun fra snøgås og hvitkinngås i fylkene langs kysten fra og med Østfold til og med Telemark. DN ønsker å utvide dette området slik at det også omfatter Vest-Agder, Hedmark og Oppland.

For storskarv ønsker DN å utvide jakttiden i kystfylkene fra og med Rogaland til og med Østfold. Utvidelsen av jakttid begrenses til ferskvannslokaliteter, og vil følge jakttiden for stokkand, brunnakke og krikkand som er i perioden 21.8-23.12. Dagens jakttid for storskarv i det angitte området er 1.10-30.11. DN ønsker med dette forslaget å oppnå en høyere beskatning av storskarv av underarten sinensis. Det har vært en betydelig bestandsvekst for sinensis over store deler av Europa.

DN ønsker i sitt forslag å sette fokus på introduserte arter. DN skriver at det er faglig riktig i et biomangfoldperspektiv å gå inn for å fjerne bestander av alle fremmede arter, eller redusere bestandene til et minimum. Bakgrunnen er at antatt harmløse introduksjoner har vist seg å være svært skadelige over tid. For knoppand (moskusand) og mandarinand vil DN derfor ha jakttid i samme periode som gressendene, dvs. 21.8-23.12. For kanadagås og stripegås ønsker DN å åpne for jakt inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid, samt å utvide jakten i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid.

NOF er på generell basis motstander av jakt på rødlistearter samt arter som er i sterk tilbakegang. Vi er derfor fornøyd med at DN foreslår å fjerne jakttid på krykkje, men NOF mener også at f.eks. enkeltbekkasin, hettemåke og fiskemåke bør fjernes fra lista over jaktbare arter. Dette fordi artene er i tilbakegang i Norge.

NOF vil sette seg grundig inn i det nye forslaget til jakt- og fangsttider, og naturligvis gjøre medlemmene kjent med vår holdning via nettsidene og Vår Fuglefauna. Vi vil sende det nye forslaget til jakt- og fangsttider ut på bred høring innenfor egen organisasjon. Medlemmer som har formeninger om jakttidshøringen kan sende dette til nof@birdlife.no innen 15. september. NOF er allerede sterkt involvert i prosessen rundt jakttidshøringen, og har hatt møter med DN om temaet sammen med andre interesseorganisasjoner. Etter at NOF har mottatt innspill fra egen organisasjon vil vi sende vårt høringssvar til DN med svarfrist 15. oktober.

NOFs jaktpolitikk (PDF)

Mandarinand
Direktoratet for naturforvaltning foreslår at mandarinand skal være jaktbar i neste jakttidsperiode. FOTO: Tore Vang
Grågås
Grågåsa er som vanlig i fokus når nye jakttider skal fastsettes. FOTO: Torgeir Krokan