Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Økt støtte til overvåkingsarbeidet ved NOFs fuglestasjoner

NOFs fuglestasjoner på Jomfruland og Lista har i en årrekke overvåket norske fuglebestander gjennom trekktellinger og standardisert ringmerking. NOF har nå inngått en avtale der Direktoratet for naturforvaltning kjøper fuglestasjonenes overvåkingsmateriale for 2010 for 400 000 kroner.

Jomfruland fuglestasjon har vært i drift siden 1969 og Lista fuglestasjon siden 1989. Fuglestasjonenes formål er å belyse forekomst og utvikling av fuglebestandene, og samle inn gode kvantitative data om fugletrekket over tid. Begge stasjonene er strategisk plassert på gode trekklokaliteter for en lang rekke fuglearter.

Helt siden oppstarten har alle observasjonsdata blitt registrert i stasjonenes daglig logg, og siden 1990 har stasjonene også drevet standardisert ringmerking. I norsk sammenheng representerer dette materialet unike tidsserier om forekomsten av en lang rekke fuglearter. Materialet er velegnet for analyser av fenologi (fugletrekkets forløp) i relasjon til for eksempel klimatiske endringer, analyser av bestandsutvikling i forhold til artsforvaltning, rødlistearbeid og generell overvåking av naturtilstanden.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har siden 2005 støttet dette arbeidet økonomisk. Etter en tids dialog om saken har NOF og fuglestasjonene nå inngått en avtale der DN kjøper fuglestasjonenes overvåkingsmateriale for 2010 til en pris av 400 000 kroner. Det er videre intensjoner om å gjøre liknende avtaler i årene som kommer. DN skriver i sitt brev at de ser nytte av slike data i en rekke sammenhenger slik som: Naturindeks for Norge, program for terrestrisk naturovervåking, fugleindeks for fjell, skog og kulturlandskap, handlingsplaner for truede arter, indikasjoner på effekter av klimaendringer på biologisk mangfold, jakttidsrevisjoner og fredningsbehov, oppfølging av flere internasjonale avtaler og internasjonalt samarbeid om overvåking og vern av biologisk mangfold.

Avtalen er en viktig anerkjennelse av det langvarige og gode arbeidet som allerede er utført, og som fortsatt pågår ved fuglestasjonene. Den økte finansieringen er også et viktig steg på veien mot målet om å sikre permanent drift av overvåkingsarbeidet ved fuglestasjonene. Det er imidlertid klart at det trengs vesentlig mer finansiering for å nå dette målet.

Det daglige arbeidet ved fuglestasjonene vil fortsatt hovedsakelig baseres på frivillig innsats, og behovet for bemanning er stort. NOF oppfordrer derfor sine medlemmer til å planlegge et opphold ved Lista eller Jomfruland fuglestasjoner i løpet av året for å delta i stasjonsarbeidet. Ved å gjøre dette bidrar dere i NOFs fuglevernarbeid. Med på kjøpet får dere fantastiske naturopplevelser. Denne oppfordringen gjelder alle, og i særdeleshet ringmerkere og erfarne observatører. Ta direkte kontakt med fuglestasjonene for mer informasjon:

  • Stasjonsleder Jomfruland: Hans Inge Nicolaisen (e-post: post@jomfruland.no, tlf: 454 91 435)
  • Leder Lista Fuglestasjon: Tor Audun Olsen (e-post: to-audu@online.no, tlf: 415 29 215)

Les mer om:

Morten Helberg i aksjon
Morten Helberg plukker stjertmeis på den standardiserte nettrunden til Lista fuglestasjon. Dette er en art som enkelte år opptrer i store antall ved fuglestasjonen. FOTO: Jan Erik Røer
Jomfruland fuglestasjon
Ved Jomfruland fuglestasjon har det vært aktivitet siden 1969. Den er følgelig en av Norges eldste fuglestasjoner. Siden 1990 har både Jomfruland og Lista standardisert sin nettfangst, noe som gir dem mulighet til å produsere data som kan brukes i bestandsovervåking. Gledelig nok øker nå Direktoratet for naturforvaltning sin støtte til disse fuglestasjonene! FOTO: Bård Kleppe

Kommentarer til nyheten (4)