Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOFs innspill til handlingsplan for svarthalespove

Nasjonal handlingsplan for svarthalespove har vært på høring, og NOF leverte nylig sine innspill. Den sørlige underarten er under stort press, og får knapt produsert unger på grunn av landbruket. De hekkende parene er imidlertid så konsentrerte at NOF anser det som svært gjennomførbart å snu utviklingen.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 26.11.2010

Direktoratet for naturforvaltning har hatt nasjonal handlingsplan for svarthalespove Limosa limosa på høring. I Nord-Norge hekker underarten L.l. islandica, mens underarten L.l.limosa kun hekker i Klepp kommune på Jæren. De to underartene har helt ulike habitatkrav, og bestandsutviklingen er også ulik. Mens fuglene i Nord-Norge fortrekker myrer og rike våtmarksområder, er bestanden i Klepp kommune knyttet til intensivt drevet jordbruksland. Begge bestandene utgjør omkring 25 hekkende par, men det er helt ulike utfordringer i forhold til bevaring av de to bestandene.

Derfor er også utkastet til nasjonal handlingsplan delt inn i to delplaner. Delplan A omhandler den sørlige bestanden. Denne bestanden produserer knapt unger, og hovedårsaken til dette er at egg og unger blir ødelagt av landbruksredskaper. Delplan A foreslår følgende tiltak for å snu den negative trenden: Hindre ødeleggelse av hekkende svarthalespove, endret drift av kulturmark, regulering av ferdsel, forvaltningsplan, predatorkontroll og informasjon om bruken av tilskuddsordninger.

Delplan B omhandler den nordlige bestanden. Her er hovedutfordringen at vi mangler kunnskap om bestandens størrelse og utbredelse. Denne bestanden har sannsynligvis en svak positiv bestandsutvikling, men den er også svært liten og sårbar. Delplan B foreslår følgende tiltak for å få denne bestanden opp på et høyere og mer robust nivå: kartlegging av hekkebestand, restaurering av hekkeområder, predatorkontroll, informasjon om bruken av tilskuddsordninger og lokal informasjonskampanje og oppgradering av kommunale viltkart.

Svarthalespoven er nå så heldig å være en av de ytterst få fugleartene som er foreslått som Prioritert art etter den nye Naturmangfoldloven. Den vil da få en egen forskrift for å sikre bevaring av bestandene. Med redskaper som egen forskrift og nasjonal handlingsplan, anser NOF at det nå må være svært gjennomførbart å sikre den sørlige hekkebestanden mot slike tap i framtida. Det er godt kjent hvor parene hekker, og det er gjerne konsentrasjoner av flere par på ett og samme jorde. Fram til nå har mye av tapet av egg/unger ikke latt seg stoppe på grunn av enkeltpersoners manglende vilje til å ta hensyn til fuglene, og til å samarbeide med ornitologene og forvaltningsmyndighetene. NOF ser derfor fram til at disse redskapene vil sette norske forvaltningsmyndigheter i stand til å ta vare på hekkebestanden av svarthalespove på Jæren, slik vi har forpliktet oss til gjennom internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk som Naturmangfoldloven.

Aktuelle lenker:

 

Svarthalespove
Svarthalespove fotografert ved Orreosen i Klepp kommune i 1997. Kommunen huser i dag den vesle hekkebestanden av den sørlige underarten limosa i Norge. FOTO: Morten Vang

Kommentarer til nyheten (4)