Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOFs svar på jakttidshøringene 2011

NOF har levert svar på høringer på forskrift om jakt og fangsttider og utøvelse av jakt, felling og fangst. Vi takker for innspill fra fylkesavdelingene. Direktoratet for naturforvaltning har tidligere år tatt flere av våre høringsinnspill til følge, noe som viser at målrettet fagbasert arbeid over tid nytter.

Av Anne Kolstad

Publisert 26.10.2011

Høring på revisjon av forskrift om jakt og fangsttider og revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst er tradisjonelt viktige høringer for NOF og vi har også ved årets revidering vært aktive i innspillsrunden og arbeidet grundig med høringsuttalelsene. Vi er fornøyd med at flere av de viktige temaene vi spilte inn til Direktoratet for naturforvaltning (DN) i januar i år kom med på høringen i oktober. I forkant av høringa har vi gjennomført en intern høringsrunde med våre fylkesavdelinger. Vi takker for alle innspill vi har fått.

I høring på utøvelse av jakt, felling og fangst ble vi bedt om å komme med synspunkter i forhold til å tillate forsøk med buejakt. Innkomne innspill viser at det i vår organisasjon er stor motstand mot at buejakt skal tillates i Norge.

NOF krever at hensynet til at dyret avlives så raskt og skånsomt som mulig skal veie tyngre enn jegerens behov for spenning, som ligger til grunn for å tillate jakt med pil og bue.

Innspill til høringsforslag om jakt og fangsttider

Det er en seier for NOF at det nå foreslås at svartand og fiskemåke ikke lenger skal være jaktbare og at det ikke skal kunne sankes fiskemåkeegg. Det er også positivt at jakttida til rugde er foreslått redusert, selv om vi ønsker ytterligere begrensninger for denne arten.

NOF er skeptisk til å forlenge jakttida for storskarv for å øke jakttrykket på mellomskarv, som er storskarv av underarten sinensis. Dette er ikke en introdusert bestand, og vi ser det ikke som rasjonelt å drive jakt på spontant forekommende arter i en etableringsfase. Vi mener derfor at jakttiden for underarten sinensis bør følge jakttiden som er fastsatt for underarten carbo.

NOF ønsker ikke at grågås skal være jaktbar i Hedmark og Oppland fylker siden arten er en sjelden hekkefugl der. I Troms og Nordland fylker ønsker vi at jakta avsluttes når den lokale bestanden har trekt ut. Vi krever at det fortsatt tas hensyn til den utrydningstruede dverggåsa i Finnmark, men godtar at jaktforbudssonen forminskes noe siden dette ikke vil utgjøre en trussel for dverggåsa. Fylkesmennene har i en periode hatt anledning til å åpne for gåsejakt 15 dager før jakttida. Denne ordningen er NOF svært kritisk til siden den ikke fungerer etter intensjonene og i tillegg fører til negative konsekvenser og unødvendig stress for andre arter. NOF støtter et forslag om at hvitkinngås skal ut av listen over arter det kan sankes egg fra. Dette fordi arten er oppført på Bernkonvensjonens liste II.

NOF støtter forslag om at stivhaleand skal være jaktbar 21.8–23.12 siden dette er en introdusert art fra Nord-Amerika som er en trussel mot den utrydningstruede hvithodeanda som blant annet hekker i Sør-Europa.

NOF konstaterer at en del arter vi har jobbet for å få ut av listen over jaktbare arter heller ikke denne gangen er på høring. Vi vil med ulike begrunnelser fortsette å jobbe for å fjerne jakttida for havelle, jerpe, enkeltbekkasin, heilo, gråtrost og rødvingetrost.

 

Les høringsnotatene her:

Les NOFs høringssvar her:

 

 

Svartand
NOF mener det er en selvfølge at rødlistede arter ikke skal være jaktbare. Vi støtter derfor forslaget om å totalfrede svartanda. Bildet viser en hann. FOTO: Frode Falkenberg
Heilo
Heiloen er en trivselsfaktor for naturbrukere i Norge. Jakttradisjonen er marginal, kjøttverdien minimal og arten har gått tilbake i flere områder. Jakta har allerede opphørt på Svalbard og i Rogaland. NOF foreslår at arten skal totalfredes i Norge. FOTO: Terje Lislevand

Kommentarer til nyheten (6)