Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Hubro stoppet småkraftverk i Førde

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt avslag på bygging av Gravdal kraftverk i Sogn og Fjordane. NOF var høringspart i saken, og vi har fått medhold i at utbyggingen ville skade en sannsynlig hekkeplass for hubro. Dette er nok et bevis på at myndighetene tar denne artens rødlistestatus på alvor.

Av Morten Ree

Publisert 09.12.2011

I den aktuelle saken var det ikke påvist noen konkret hekking eller reirhylle. Lokaliteten har imidlertid vært kjent som en hubrolokalitet gjennom lang tid, og det var flere indikasjoner de siste årene på at den fortsatt kunne være i bruk. NOF bemerket i sitt høringssvar vanskeligheten med å drive kartlegging av hubro, og bemerket at arten absolutt kan være tilstede på lokaliteten selv om to dagers feltarbeid ikke kunne påvise dette.

Vi la også stor vekt på Direktoratet for naturforvaltnings rapport 2009-1 «Handlingsplan for hubro». Der er det vektlagt som ett av flere punkter at det er viktig å få arten tilbake til trakter der den tidligere var vanlig. Dette betyr i praksis skjerming av gamle hekkeplasser.

At det i denne saken tas hensyn til hubro uten konkrete hekkefunn viser at det er stor vilje fra myndighetene sin side til å gi arten det vernet som er nødvendig for på sikt å øke bestanden.

NVEs vedtak kan påklages innen tre uker. Følgende lovhjemler ble brukt i begrunnelsen for avslaget:

  • Vannressursloven, § 25 (kriterier for konsesjon): Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet. Når et tiltak er av varig karakter eller av andre grunner kan få mer langsiktige virkninger, skal kravet i første ledd være oppfylt på lengre sikt.
  • Naturmangfoldloven, § 5 (forvaltningsmål for arter): Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.

Aktuelle lenker:

Hubro
Det er økt fokus på forvaltning av hubro i Norge, noe som gjenspeiles i NVE sitt vedtak i Gravdal-saken i Sogn & Fjordane. FOTO: Karl-Otto Jacobsen

Kommentér nyheten