Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Innkalling til Årsmøte i NOF Nordland

Årsmøtet avholdes på Statles Rorbusenter i Mortsund i Vestvågøy kommune, kl. 17.00-19.00, 24. mai 2014.

Publisert 13.05.2014

Saksliste

Sak   1 Valg av dirigent og referent.

Sak   2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak   3 Årsmelding fra styret. Gjelder tiden fra ett årsmøte til det neste.

Sak   4 Regnskap og revisjonsmelding. Gjelder tiden fra ett årsmøte til det neste.

Sak   5 Valg av sted for kommende års årsmøte/NOF Nordland treff

Sak   6 Revisjon av vedtekter

Sak   7 Valg

Sak   8 Fastsetting av kontingenter.

Sak   9 Diskusjon – nye medlemmer i Nordland. Ikke vedtakssak.

Ingen innkomne saker/forslag.

Vedtekter for NOF Nordland vedtatt 29.06.2013

 

For styret i NOF Nordland
Atle Ivar Olsen
Leder
Nesna 9.5.2014

 

Kommentarer og innstillinger til sakene


Sak 3 
Årsmelding fra styret deles ut på møtet.


Sak 4
  Regnskap og revisjonsmelding deles ut på møtet.


Sak 5
  Forslaget er at rulleringsplanen følges slik at NOF Nesna og omegn lokallag arrangerer NOF Nordland treff med årsmøte i 2015.

Rulleringsplan:

Sør-Salten 2013

Lofoten 2014

Nesna 2015

Vesterålen 2016

Bodø 2017

Rana 2018

Sør-Salten 2019

Lofoten 2020

Osv.

 

Sak 6  Vedtekter:

Denne saken tas før valget siden det vil påvirke hvilke verv som er på valg.

 

Nåværende vedtekter:

§3        Styre

            3.1 Styret består av tre medlemmer: Leder og to styremedlemmer. Det skal være to varamedlemmer.

            3.2 Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede.

            3.3 Styrevedtak treffes ved simpelt flertall.

 

(Delen om valg av styre)

§6.5 Faste poster på årsmøtet skal være:

                               - Foreta valg av:

                                      - leder for 1 år.

                                      - 2 styremedlemmer for to år, slik at en er på valg hvert år. Styret

                                         konstituerer seg selv.

                                      - 2 vararepresentanter for 1 år.

 

Forslag til nye vedtekter:

§3        Styre

            3.1 Styret består av fem medlemmer: Leder og fire styremedlemmer.

3.2 Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede.

            3.3 Styrevedtak treffes ved simpelt flertall.

 

§6.5 Faste poster på årsmøtet skal være:

                           - Foreta valg av:

                                    - leder for 1 år.

                                    - 2 styremedlemmer for to år slik at styret har 4 styremedlemmer der to er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv ved å velge nestleder og kasserer. Leder fungerer som sekretær.


Begrunnelse:
Møter foregår stort sett per e-post i dag, og da er det ingen grunn til ikke å sende alle saker til hele styret for å involvere alle. Da er det ingen praktisk betydning om noen er vara eller ikke, så det er unødvendig å skille mellom disse.

 

Sak 7  Valgkomiteen sin innstilling blir lagt frem på årsmøtet.

 

Sak 8  Fastsetting av kontingenter.

Kontingenter vedtatt i 2012 og 2013 etter det nye systemet:

Utgifter til Havørna dekkes fra overføring fra NOF sentralt på 50 kr per medlem Kontingenten for familiemedlemskap (som er på 75 kr) overføres til lokallagene.

Organisasjoner/abonnement på Havørna 200 kr (bibliotek)

Grunnkontingent lokallag 300 kr.

            Styrets forslag:

  • Dagens kontingenter opprettholdes.
  • Lokalt tillegg settes dermed fortsatt til 50 kr.

 

Sak   9  Diskusjon – nye medlemmer i Nordland. Ikke vedtakssak.

Hva har lokallagene gjort for å rekruttere nye medlemmer etter at dere har fått tilgang til medlemslister? Andre spørsmål til ny medlemsordning/kontingent, om Havørna?

 

 

Horndykker