Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fjæreområder under press i Nordland

Alle vil ha en bit av fjæra. I løpet av august og de første dagene av september har NOF Nordland levert innspill til flere saker som handler om arealbruk i skjærgården.

Publisert 11.09.2017

Evenes kommune - oppdrettsanlegg ved Bårøya
Cermaq har søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å plassere et oppdrettsanlegg like ved Bårøya. Bårøya har tradisjonelt vært fredlyst som fuglevær, og kartlegging av naturverdier er ikke gjennomført i forbindelse med søknaden. NOF Nordland er i utgangspunktet skeptiske til plasseringen av anlegget, og krever at det gjennomføres kartlegging av fuglenes bruk av området før søknaden kan tas stilling til. I ettertid har Cermaq trukket sin søknad.
Les NOF Nordlands innspill her.

Ballangen kommune - hyttefelt og småbåthavn i Tjeldebotn
Planområdet ligger like ved et langgrunt fjæreområde med småholmer som har stort potensiale som fugleområde. Området er ikke kartlagt på noen måte, og NOF Nordland krever både kartlegging og konsekvensutredning i forbindelse med det videre arbeidet med planen.
Les NOF Nordlands innspill her.

Nesna kommune - Langsetvågen industripark
Vi har levert uttalelse til planprogramutkastet for Langsetvågen industripark. Planområdet ligger like ved Skogsleira, et område som omfatter noen av Nordlands mest fuglerike mudderfjære- og strandengområder. I utkastet foreslår de blant annet dumping av overskuddsmasse (utsprengt stein) i Engentjønna, et grunt fjæreområde som må ses i sammenheng med Skogsleira. Noe kartlegging er foretatt i områdene rundt, men for Engentjønna foreligger ingen systematisk kartlegging. Det er imidlertid ingen tvil om at området er fuglerikt. NOF Nordland krever at Engentjønna bevares intakt.
Les NOF Nordland sitt innspill her.

Arealplan for Bø kommune
Innspill i all hovedsak skrevet av NOFs handlekraftige naturvernkonsulent Martin, i samarbeid med NOF Nordland og Vesterålen lokallag. I Bø kommune ligger IBA-området Straume våtmarkssystem, som er viktig for horndykker og svarthalespove. Dette må tas hensyn til i planen. Vi er bekymret for forslaget om bru over Langvatnet, dette vil gi økte og vedvarende forstyrrelser for fuglene i dette området. Vi har også spilt inn at den foreslåtte turstien fra Vinje til Eidet ikke må bygges for nært strandsonen, der det er mye fugl som vil bli forstyrret av folk og hunder nært innpå. Planutkastet inneholdt også forslag om flere mulige lokaliteter for oppdrett og bygging av fritidsboliger, her har vi gitt innspill om mulige konsekvenser for fuglelivet, og ber om at det tas hensyn.
Les NOF Nordland sitt innspill her.

Bodø kommune, Fauske kommune og Saltdal kommune - planprogram for Skjerstadfjorden
Skrevet av samme handlekraftige naturvernkonsulent, med innspill fra NOF Nordland og Bodø lokallag. Planområdet omfatter blant annet deler av Saltstraumen og Skjærstadfjorden IBA, som inkluderer Klungsetvika ved Fauske og Mjønesbukta litt lenger ut i fjorden. Også flere verneområder av stor betydning for fuglelivet finnes i området, spesielt Ljønesøya og Skansøyra. De store mengdene fugler som bruker området gjør at NOF mener det er nødvendig at fuglelivet blir et eget tema i planprogrammet. Innspillet vårt oppsummerer også nyere kunnskap om hvordan fugler påvirkes av utslipp og forstyrrelser fra oppdrettsvirksomhet, og minner kommunene om ansvaret de har for å ta vare på slike internasjonalt viktige fugleområder.
Les NOF sitt innspill her.

 

Alle innspill har blitt sendt til utbyggerne, til kommunene og til fylkesmannen i Nordland. Vi har bedt om å bli holdt orientert om utviklingen i alle sakene, og kommer til å følge dem opp videre etter behov.

NOF arbeider aktivt med fuglevern, også i form av bevaring av fuglenes leveområder. Både fylkeslag og lokallag jobber aktivt med innspill til arealplaner som kan få negative konsekvenser for fuglefaunaen. Vi oppfordrer våre medlemmer til å følge med på planprosessene som foregår lokalt, og ta kontakt med NOF Nordland når viktige fuglelokaliteter står i fare. Ikke medlem? Meld deg inn her!

 

 

Dvergsnipe
For dvergsnipa har fjæreområdene i Nordland stor betydning. Denne ble sett på Nesna, der den spiste seg i form til høsttrekket. FOTO: Atle Ivar Olsen
Holme Skjerstadfjorden
Holmer og skjær kan være attraktive fugleområder. Disse ligger i Skjerstadfjorden.