Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

NOF vil ha bestandsvekst for krykkjene på Lovund

NOF avd. Nordland sendte nylig innspill til det foreliggende forslaget til reguleringsplan for Naustholmen på Lovund i Lurøy kommune. Det er gledelig å se at planutkastet i noen grad tar høyde for krykkjenes situasjon. Imidlertid har man ikke tatt høyde for at krykkjekolonien på Naustholmen er i vekst – i motsetning til nesten alle andre krykkjekolonier langs kysten.

Av NOF avd. Nordland

Publisert 07.06.2018

Planutkastet foreslår å bevare den delen av berget der krykkjene hekker, og sprenge vekk resten av berget. I planbeskrivelsens punkt 6.6 framgår det at nedsprenging av de «krykkjeløse» delene av berget gir «ingen konsekvens» i forhold til naturmangfoldet, men i realiteten vil nedskalering av berget være en faktor som begrenser krykkjekoloniens vekstmuligheter. Vi kan derfor ikke si oss enige i «ingen konsekvens».

Dersom berget skal nedskaleres er det viktig at krykkja har tilgang til alternative hekkeplasser i nærheten. Heldigvis er de ganske villige til å ta i bruk «fuglekasser» i form av kunstige hekkehyller. Mange steder hekker den på hyller på husvegger, disse kan man sette opp i en noe større skala, for eksempel på industribygg, som det finnes endel av på Naustholmen. Hvis man heller ønsker å gi krykkjene mulighet til å ta i bruk andre arealer i nærheten kan man sette opp frittstående «krykkjehotell».

Det er kritisk viktig å bygge opp under den moderate veksten i denne kolonien, ettersom krykkja er i ferd med å dø ut mange andre steder langs kysten. Mellom 50 og 80 % av krykkjebestanden har blitt borte i løpet av siste 10 år / tre generasjoner, jfr. norsk rødliste for arter. Arten har også hatt en rask bestandsnedgang på verdensbasis, og er i ferd med å bli en globalt truet art. NINA har laget en egen konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringssaken på Naustholmen.

Om svært få år kan kolonien på Lovund være helt unik, og representere en betydelig merkevare for Lovund og for Lurøy kommune. Turister og andre besøkende vil komme til å ønske å se/fotografere krykkjene. Dersom man ikke ønsker økt trafikk av turister til Naustholmen er det enda viktigere å legge til rette for at krykkjene har hekkemuligheter på en alternativ lokalitet i nærheten. De aller fleste steder må man chartre båt for å ha mulighet til å se aktive sjøfuglkolonier. Dersom Lovund presenterer et alternativ der man kan se krykkjer på nært hold via vanlig rutegående båt så vil det ha potensiale til å generere arbeidsplasser i form av utleie av fotoskjul, guiding, diverse salg og overnatting.

Vi håper Lurøy kommune fortsetter å være lydhøre i forhold til fuglevern, og har invitert til dialog angående utforming og plassering av et eventuelt krykkjehotell.

NOF avd. Nordlands høringsuttalelse

Krykkjer
Krykkjer vil ofte kunne hekke på hyller på husvegger. Her fra Kårøya på Røst. FOTO: Magnhild Johansen