Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Nå skal storspovene i Lofoten overvåkes!

Et nytt overvåkningsprosjekt på storspove i Vestvågøy har som mål å fange opp eventuelle endringer i bestanden, og samtidig dokumentere antall par. NOF Lofoten lokallag står bak. I Lofoten sender fortsatt storspovene sine myke triller ut over myr og jorder svært mange steder. Kanskje har regionen en av de mest levedyktige bestandene i Norge.

Av NOF Lofoten lokallag

Publisert 10.10.2018

Per 2018 er storspoven kategorisert som sårbar (VU) på rødlista fra 2015, og er derfor regnet som en truet art i Norge. Kategoriseringen av arten er skjerpet, etter at den var kategorisert som nær truet (NT) på rødlista fra 2010. Arten har dermed hatt en langvarig og omfattende tilbakegang, og har forsvunnet helt mange steder i Norge.

Flere områder i Lofoten huser fortsatt livskraftige bestander av storspoven, og skiller seg positivt ut sammenlignet med andre regioner i Norge. Fortsatt relativt ekstensiv jordbruksdrift, kombinert med hyppige forekomster av restareal, myr og annen våtmark i forbindelse med jordbrukets kulturlandskap, må regnes som suksessfaktorer. Det er imidlertid nasjonal poltikk å stadig effektivisere landbruksdriften, som en forlengelse av en eksisterende utvikling. Slike mål for matproduksjonen kan stå i motsetning til miljømål om å forbedre leveforholdene for truede arter og stanse tap av naturlig habitat som våtmark.

En god overvåkning av fuglebestandene fortoner seg særlig viktig i et slik perspektiv, også for å se etter hvilke habitatkrav ulike arter har. På den måten kan man iverksette mottiltak. Lokallaget har derfor et mål om å gjennomføre tellinger av storspovebestanden i et definert studieområde i Vestvågøy hvert tredje år.

Totalt ble 17 storspovelokaliteter registret i forsøksfeltet vårt i 2018. Brorparten av fuglene ble sett på gressmark, men to lokaliteter var ved restareal. To lokaliteter var også ved potetland. 

Les hele rapporten under. 

Overvåkning av storspove etter fastlagt metodikk i Vestvågøy kommune i 2018

Storspove kart
Storspovene i Lofoten blir telt via en fastlagt rute, og denne metodikken skal gjentas hvert tredje år. Det nokså lite intensivt drevet jordbruket i Lofoten, og de mange restarealene tilknyttet dyrkamark, huser en solid bestand storspover. FOTO: NOF Lofoten lokallag
Storspove
Siden fugler er gode miljøindikatorer tyder fuglenes tilbakegang på en generell nedgang i naturmangfoldet, inkludert økosystemer og arter som gir mennesket viktige tjenester som vannrensing og pollinering. Totalt 565 arter som er oppført som trua på den norske rødlista er avhengige av ulike typer kulturlandskap, og tilsvarer hele 24 % av artene på lista. I NOF Lofoten tar vi nå grep for å se hvordan det går med artene i kulturlandskapet. Her Marie Myklebust. FOTO: Jon Olav Larsen