Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Østlig invasjon og mange sjeldenheter - Fugleåret 2019 er oppsummert

Når fugleåret 2019 i Lofoten skal oppsummeres må vi trekke frem de store mengdene med røde, gule og grå båndkorsnebber som fylte opp plantefelt over hele Lofoten. Men året bød også på andre overraskelser, selv om høsten nok vil bli husket som relativt fuglefattig.

Av NOF Lofoten lokallag

Publisert 17.01.2020

Det gode været, gjerne kombinert med større værsystem utenfor Lofoten, og kanskje hekkesvikt for enkelte arter/artsgrupper, kan være forklaringen på at det var lite fugl i Lofoten om høsten. Dette gjorde seg særlig gjeldende hos vaderfuglene, der antall ungfugler varierer sterkt med de voksnes hekkesuksess. Men også antallet småfugler var under gjennomsnittet, selv om bl.a. mer lokale løvsangere ser ut til å ha hatt en grei sesong. Sommeren var preget av vekslende vær og få lengre perioder med langvarig varme - noe både fuglekikkere og fuglene er vant med. 

Vi husker også 2019 som året da sjøfuglene fikk en opptur, i hvert fall artene som lever av mindre fisk. Både store og små måker hadde god ungeproduksjon, mens ternene hadde en helt ok hekkesesong. Større mengder sil (trolig havsil) gjorde at ansamlinger med hundrevis av fugler kunne sees på havet allerede fra mars-april, noen steder med innslag av alkefugler. 

Som vanlig har Harald Våge skrevet en utfyllende rapport over området Vestvågøy inkl. Gimsøya (Vågan kommune), mens James Wilson har tatt seg av Flakstad kommune. Rapporten fra Moskenes inneholder Robert Walkers personlige observasjoner, og kan suppleres med informasjon fra artsobservasjoner.no. En stor takk til alle tre! For de andre områdene mangler det egne rapporter, men interessante faunistiske funn publiseres i NOF avd. Nordlands LRSK-rapport i medlemsbladet Havørna. Til slutt i denne nettsaken finner du rapportene fra Vestvågøy, Flakstad og Moskenes i sin helhet, samt link til tidligere års rapporter. Vi ber alle om å registere alle sine observasjoner i registeringsverktøyet artsobservasjoner.no, slik at de blir fanget opp. 

Flakstad kommune

Rekordmange 160 arter og 1 underart ble registrert i Flakstad i 2019 (159 i 2018). Det ble registrert 6 nye fuglearter i kommunen (dvergdykker, polarlomvi, tårnseiler, vendehals, lappiplerke og åkersanger). Fem arter ble registrert for andre år i kommunen (skogsnipe, bieter, busksanger, tornsanger, furukorsnebb).
Det er registrert 216 arter i kommunen. 85 arter har hekket eller har sannsynligvis hekket i Flakstad. Lofoten har et mildt vinterklima i forhold til mange steder i Norge, og dette er gjenspeilet i 97 arter som er blitt sett i perioden desember-februar.

Vestvågøy kommune inkl. Gimsøya (Vågan)

I 2019 ble det observert 165 ulike arter. Fem av disse, sjøorre, gråstrupedykker, tundralo, polarjo og lappspurv ble kun sett på Gimsøya.  I likhet med 2019 ble det en ny områdeart – busksanger.
Dette betyr at NOF sitt fuglearkiv for Vestvågøy og Gimsøya nå inneholder 254 arter (248 arter i Vestvågøy kommune).
Av andre uvanlige arter som ble sett i 2019 nevnes tundragås, sædgås, kanadagås, amerikablesand, knekkand, dvergdykker, myrrikse, sivhøne, trane, kvartbekkasin, polarjo, hærfugl, bieter, møller, stillits, konglebit og båndkorsnebb. 

Moskenes kommune

I Moskenes observerte Robert Walker 86 ulike arter, og det er sett 161 arter i kommunen. Flere interessante registeringer ble gjort, bl.a. nådde årets invasjon av båndkorsnebb også hit. 

 

Bieter
Hele tre observasjoner ble gjort av bietere i Lofoten sommeren 2019. Trolig dreier det seg om to eller flere individer. Denne ble sett ved Vetting, Vestvågøy 10. juni. Vi må helt tilbake til 1989 for å finne et tidligere funn av bieter i Vestvågøy. FOTO: Martin Eggen
Åkersanger
Ringmerking av fugler fører gjerne med seg noen funn av fugler som ellers trolig aldri ville blitt sett. Denne åkersangeren som gikk i nettet ved Ramberg i september, er et slikt eksempel. Arten er kun sett en gang tidligere i Nordland, da en fugl sang sporadisk på Røst sommeren 2018. FOTO: Martin Eggen