Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fugletårn i Nordland: Salvatnet i Bø

Salvatnet ligger rett ved kommunesenteret Straume i Bø kommune i Vesterålen. Straume naturreservat, som Saltvatnet er en del av, ble nylig utpekt til IBA-område (Important bird area) på bakgrunn av at det er et svært viktig hekkeområde for horndykker.

Av Jan Inge Skagen og Magnhild Johansen

Publisert 11.08.2020

Saltvatnet er langstrakt og grunt og ligger like over havnivå. Det har svært rik kantvegetasjon, og tendenser til gjengroing, særlig i nordenden av vatnet der fugletårnet står. Gjengroingen gjør at det er mye mindre vannspeil og færre våtmarksfugler nær tårnet enn det var da tårnet ble bygget. Forvaltningsplanen for reservatet drøfter ulike tiltak for å motvirke gjengroing, men gjennomføring har hittil latt vente på seg.

Dette kan du regne med å se

Straume naturreservat er viktig både som hekkeområde, myteområde, trekkvei og rasteplass. Sommer og høst er reservatet viktig for mytende gjess.

Når isen begynner å gå tidlig i april begynner det samle seg ender, gjess, måker, sangsvaner og horndykkere i Saltvatnet. Etter hvert kommer også lomene. Horndykker er en karakterart i Saltvatnet med 10-12 hekkende par. Hekke gjør også små- og storlom, grågås, sangsvaner og mange andefugler som stokkand, toppand, kvinand og brunakke. På trekket om våren kan man se skjeand og snadderand rastende, og det er flere ganger observert lappfiskandpar. En ganske stor koloni med hekkende hettemåker har tilhold her.

Av våtmarksartene som dessverre er i tilbakegang i området kan man observere strandsnipe, vipe, små- og storspove, brushane og svarthalespove. De to sistnevnte artene var hekkende her tidligere, men er nå bare å se rastende. I tillegg er det registrert mange spurvefugler i reservatet så som sivsanger, stær og bergirisk.

Slik finner du tårnet

Se kart under. Fugletårnet eies av Bø kommune og er avlåst. Du får låne nøkkel til tårnet på YX-stasjonen like ved. Tårnet er lett å se fra veien og det er tilgang via gruset sti som går langs nordenden av vannet. Denne starter bak butikken eller ned bak YX-stasjonen. Parkering nede bak samfunnshuset eller campingområde ned ved vatnet.Fugletårn I Nordland: Salvatnet

 

Fugletårnet ved Saltvatnet.

Ved Saltvatnet i Straume naturreservat i kommunesenteret Straume i Bø kommune i Vesterålen ligger et fugletårn. Området har vært et våtmarksområde med stor artsrikdom, men er i ferd med å gro helt igjen slik at mange av våtmarksartene har forsvunnet.

Koordinater: Nord 7619624.42 Øst 478709.74

Horndykker i Bø
Denne litt spesielle horndykkeren har ligget utenfor tårnet de siste årene. FOTO: Harald Larsen
Fugletårnet på Salvatnet
Fugletårnet ved Salvatnet. FOTO: Jan Inge Skagen