Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Medhold i klage om skadefelling av gås
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Medhold i klage om skadefelling av gås

Av Magnhild Johansen (24.11.2020)

Fylkesmannen har gitt NOF Nordland medhold i klage på skadefellingsvedtaket Vega kommune gjorde våren 2019. Vedtaket var ment å regulere skadefelling av grågås for perioden fram til hekkestart, men var upresist formulert og ga svært vidt rom for tolkning.

Grågås

Grågåsa er et kjent vårtegn. (Opphavsrett: Atle Ivar Olsen) Større bilde

Død gås hengt opp

Død grågås som er hengt opp til "skrekk og advarsel" for andre gjess - et eksempel på tiltak som ikke fungerer etter hensikten. Kadaveret virker mest avskrekkende på naboer og andre folk i nærmiljøet. (Opphavsrett: Paul Shimmings) Større bilde

NOF Nordlands klage omfattet hovedsakelig fire punkter:

At det ikke ser ut til å stilles krav til dokumentasjon på økonomisk tap før det innvilges skadefellingstillatelse
.
Av kommunens klagebehandling framgår det at de mener økonomisk tap fra tidligere år er tilstrekkelig dokumentasjon.
Fylkesmannen mener at det ikke er gitt at alle bønder er rammet, og at kommunen må undersøke hvilke grunneiere som har betydelige beiteskader før de foretar ei vurdering av den enkelte søknad. Fylkesmannen kommenterer at vedtaket fra vega ser ut til å åpne for at enhver søknad om skadefelling nærmest automatisk vil gi tillatelse til å felle inntil 6 gjess. Hvis det felles 6 gjess på hvert av de ca. 70 gårdsbrukene i Vega kommune vil det utgjøre rundt 400 gjess, noe som kan få betydning for bestandsutviklingen. Fylkesmannen minner om at skadefelling i følge forskriften ikke skal være bestandsregulerende.

Saksopplysning fra NOF: Gåsetellinger viser at det hekker under 150 par grågås på selve Vega, og at bestanden har vært svakt nedadgående i hvert fall siden 2010. En ny rapport om utviklingen i gåsebestanden på Vega er underveis og vil publiseres i løpet av neste år.

At vedtaket er utydelig i fohold til datoer, og i særdeleshet at formuleringen «det skal være opphold i hekketida» ikke følges opp med konkrete datoer for hekketid. Av kommunens klagebehandling går det fram at de har definert hekketid som perioden 15. april-15. mai, og at de har forsøkt å kommunisere dette i ettertid. Fylkesmannen reagerer på manglende datoer, men kommenterer ikke kommunens oppsiktsvekkende avgrensning av hekketid.

I forvaltningsplanen for grågås i Nordland framgår det at rugetida er på 27-29 døgn og at ungene deretter trenger rundt 10 uker på å bli flygedyktige. At hekkingen skal være ferdig 15. mai er derfor helt urealistisk. Her trenger Fylkesmannen å bidra med føringer for hvordan hekketida skal defineres, og å gi klare retningslinjer for hvordan man forholder seg til gåsunger som blir foreldreløse på grunn av skadefelling.

At det anbefales å bruke skutt gås for å avskrekke øvrige gjess, uten at det finnes faglig grunnlag for dette. Vega kommune mener at dette har vist seg å ha en viss effekt, men gjør ikke noe forsøk på å dokumentere eller anslå hvor stor effekt. Fylkesmannen har ingen kommentar til dette, og det er kanskje aller best forbigått i stillhet.

Paul Shimmings, som er en av Norges fremste gåseeksperter, avviser at opphenging av skutt gås har effekt som avskrekkende tiltak. I den grad det fungerer vil det skyldes at gåsa reagerer på det som et nytt element i nærmiljøet - man kunne hengt opp et hvilket som helst annet objekt og det ville hatt samme virkning. Derimot vil mennesker svært ofte reagere negativt på kadaver som henger på utstilling.

At det ikke ser ut til at det stilles krav til forebyggende tiltak verken i forkant av eller som alternativ til skadefelling. I kommunens klagebehandling framgår det at alle typer tiltak har vært prøvd. De svarer ikke på hvorvidt ett eller flere av disse tiltakene fortsatt er i bruk, eller om både kommune og grunneiere har gitt opp enhver tanke på forebygging og nå satser kun på skyting. Fylkesmannen påpeker at retningslinjene til forskrift om felling av skadegjørende vilt presiserer at «felling av skadegjørende vilt skal være ett av flere virkemiddel for å hindre eller begrense skader».

 

Det framgår at Fylkesmannen forventer at momentene i klagebehandlingen tas opp i framtidige tillatelser fra Vega kommune. NOF Nordland tror at klagebehandlingen har relevans også utenfor Vega kommune, og håper at Fylkesmannens føringer fra denne saken vil bidra til tydeligere rammer for eventuell framtidig skadefelling av gås i Nordland.

Her kan du lese det opprinnelige vedtaket fra Vega kommune, og svaret fra Fylkesmannen inklusive Vega kommunes merknader. Klagen og klagebehandlingen er gjort ut i fra lovverket vi hadde før 1. april. Reglene om skadefelling er nå å finne i den nye viltforskriften, der skadefelling omtales i kapittel 3.

NOF Nordland vil følge opp denne saken videre mot Fylkesmannen angående punktene som fortsatt er uklare.