Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Sangsvanene ekspanderer i Lofoten

Å se sangsvaner i Lofoten om vinteren har vært vanlig i lang tid, særlig i Vestvågøy kommune. For sommerfunn, inkludert hekking, har det motsatte vært tilfelle helt til vi passerte 2000-tallet. Vår og sommer 2021 gjennomførte NOF Lofoten lokallag, med støtte fra Statsforvalteren i Nordland, en sangsvanetelling i hele Lofoten.

Av Harald M. Våge

Publisert 05.10.2021

Historikk

Sannsynligvis er Vestvågøy kommune den kommunen nord for Trøndelag som har flest overvintrende sangsvaner. NOF Lofoten lokallag har hvert år – fra og med 1982 – med få unntak (dårlig vær) talt overvintrende sangsvaner i kommunen. Selv om det finnes noen unntak, har tradisjonell telledag har vært første søndag i advent. Antallet har variert en del, men tendensen er klar: det øker. Mer enn 200 sangsvaner kan nå oppholde seg i kommunen om vinteren – ofte i salt- og/eller brakkvannsområder, som det finnes mange av her. Sannsynligvis er det ingen andre kommuner i Nord-Norge der en kan finne et tresifret antall svaner om vinteren.

Det første funnet av hekkende sangsvaner i Lofoten ble gjort i Flakstad kommune. I 2002 hekket et par i Tindvatnet, nær Nusfjord. Her fikk de fram tre unger, men alle døde. Det kan imidlertid ikke utelukkes at svanene hekket ved Rusvatnet litt tidligere, men her finnes ikke nøyaktige data. Første hekkefunn i Vestvågøy og Vågan var henholdsvis i 2007 (Bollemyrene) og 2005 (Gimsøya).

Registreringer i 2021

Alle registreringene i denne rapporten er foretatt i perioden 25. april til 5. august. Samtlige er lagt inn i registerinsverktøyet Artsobservasjoner.no. I utgangspunktet ble det planlagt å undersøke vann som lå under 150 meter over havet. Bortsett for de mest utilgjengelige vannene, ble dette målet nådd. En skulle tro at disse store hvite fuglene var enkle å observere. Vi har imidlertid flere eksempler på det motsatte. Vi velger likevel å tro at alle, eller de aller fleste, hekkende par ble funnet.

Hekkefunn

Minimum 23 par sangsvaner gikk til hekking i Lofoten i 2021. Av disse fikk 20 par frem unger, totalt 64, noe som gir litt over tre i gjennomsnitt. Selv om vi ikke gjennomførte en systematisk oppfølging av antall unger, er det mye som tyder på at de fleste ungene vokste opp. Mange av parene ble sett flere ganger. Kommunefordeling fra vest til øst:

Moskenes: 1 par fikk to unger. Dette er første hekkefunn i kommunen.

Flakstad: 4 par (2, 3, 1 og ingen unger).

Vestvågøy: 13 par som fikk fra null til seks unger.

Vågan: 3 par (3, 1 og 5 unger).

Hadsel (Den delen som ligger på Austvågøya): 2 par (3 og 2 unger).

Ikke-hekkende individer

På Røst er det registrert en voksen fugl i registreringsperioden. Værøy er den eneste kommunen i Lofoten der arten sangsvane er svært uvanlig. Lofoten lokallag kjenner ikke til noen funn av arten i 2021. Arten er også uvanlig i Moskenes. Bortsett fra paret som hekket, kjenner vi ikke til funn i registreringsperioden. For Flakstad, Vågan og Hadsel er det flere funn av voksne fugler. Ofte er det par som har oppholdt seg i mulige hekkelokaliteter. Flest fugler var det i Vågan der seks par ble funnet. Også når det gjelder ikkehekkende fugler skiller Vestvågøy seg ut. Dette er den eneste kommunen der større flokker, inkludert ett år gamle fugler, ble sett. Flest fugler, 36, var det ved Ostadvatnet 22/6. Aldri tidligere er det sett så mange fugler samtidig i Lofoten sommerstid.

 

Sangsvaner i Lofoten 2021

Sangsvane
Ved Ramsvikvatnet, Vestvågøy kan sangsvanene lett skjule seg. FOTO: Harald M. Våge.