Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Nye rapporter om Lofotens fugleliv

BirdLife Norges lokallag i Lofoten ble etablert i 1982, og lokallaget har siden den gang fremskaffet enorme mengder data om fuglelivet. For oss har det vært viktig å sammenstille kunnskap, slik at informasjonen kan sikre en bedre ivaretakelse av naturen vår. Nå foreligger det nye rapporter om fuglelivet i hhv. Flakstad og Vestvågøy kommuner.

Av Martin Eggen

Publisert 08.12.2021

Fugler som indikatorer på Lofotens natur

Fugler er gode indikatorer for naturens tilstand, de har mange kulturelle-  og  opplevelsesverdier og de har verdi i seg selv (egenverdi). Ved å bevare habitater og økosystemer som er viktige for fugler, bevarer vi i tillegg et mye bredere spekter av naturmangfold på en effektiv måte. På grunn av dette, og fordi fugler er den  artsgruppen som er best kartlagt i kommunene i Lofoten, vil hensynet til fuglelivet måtte stå sentralt i valg for arealdisponeringer fremover.

Kommunene har betydelig makt over egne areal, og dermed på levevilkårene for artsmangfoldet  i sine områder. Natur og naturmangfold representerer allmenne verdier som må sikres en sentral plass i arealprosesser. Naturen er under press, noe kommunene i stadig større grad tar innover seg - heldigvis. Statsforvalteren i Nordland skriver på sine hjemmesider at flere arter enn tidligere i Nordland er i nedgang og står i fare for å dø ut, og at det er stor bekymring for artsmangfoldet i fylket. 

Rapporter over fuglelivet i Flakstad og Vestvågøy

I forbindelse med at flere kommuner i Lofoten nå lager kommundelplaner for naturmangfold, noe ikke minst BirdLife Norge, Lofoten lokallag har vært pådriver for, kan vi nå presentere to omfangsrike rapporter fra Lofoten.

På et generelt grunnlag må kunnskapen om fuglelivet sies å være god i deler av kommunene. For særlig Vestvågøy er det imidlertid betydelig kunnskapsmangel om en del myrområder og restareal i jordbrukslandskapet. Dette er områder som gjerne er under utbyggings- og nydyrkingspress, samtidig som det ofte er viktige leveområder for truede fuglearter.

Rapportene sammenfatter og systematiser kunnskap, og beskriver viktige funksjonsområder for fugler samt hotspotsområder (områder med mange rødliste- og ansvarsarter). Totalt er 32 områder i Flakstad beskrevet, mens 26 områder er beskrevet i Vestvågøy. Rapportene gir også forslag til tiltak kommunene bør igangsette for å hindre dårligere kår for naturmangfoldet.

Her finner du rapportene:

Rapport Flakstad
Flakstad har mye å tilby den fugleinteresserte. Totalt er 224 fuglearter observert i kommunen per november 2021. Av disse hekker cirka 85 av dem. BirdLife Norges nye rapport guider deg gjennom noen av de viktigste områdene. FOTO: Håvard Eggen/BirdLife Norge