Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Mot en bedre besøksforvaltning i Lofotodden nasjonalpark

BirdLife Norge gjennomførte i slutten av mai 2021 tellinger av fugler i Lofotodden nasjonalpark i Nordland. Fugleregisteringene ble foretatt på i områdene Ryten, Kvalvika, Moholman og Bunesfjorden. Tellingene utgjør et viktig referansepunkt for fremtidige undersøkelser og et grunnlag for forvaltningen av nasjonalparken.

Av Martin Eggen

Publisert 16.12.2021

Lofotodden nasjonalpark ble opprettet i 2018, og dekker et areal på 99 km2. Av dette er 86 m2 kystalpint landareal, mens 13 km2 er sjøareal. Stein, berg, ur og rasmark dominerer, men verneområdet inkluderer også en del hei og myr. Landskap er uten tyngre naturinngrep, og viktig leveområde for flere trua sjøfuglarter og rovfugl med nasjonalt forvaltningsansvar.

Ryten/Kvalvika og Bunesfjorden/Bunes er de mest besøkte turmålene i Lofotodden nasjonalpark. Ferdselstellinger viser svært høye besøkstall, og stinettet og vegetasjon er utsatt for omfattende slitasje. Begge områder har prioriterte naturtyper, samt kulturbeitelandskap som er utsatt for gjengroing. Et av målene med etablering av nasjonalpark er å bidra til bedre tilrettelegging for besøkende. Nasjonalparken besøkes av et stort antall turister og lokale hvert år, og det er viktig at dette skjer på en måte som ikke forringer verken landskap, naturmangfold eller andre verneverdier.Lofotoddens nasjonalparkstyre tok i 2021 initiativ til å dokumentere status og utvikling av fuglefaunaen i verneområdet.

Områder med stier og naturattraksjoner med høye besøkstall ble prioritert. BirdLife Norge fikk i oppdrag å gjøre en kartlegging i utvalgte områder. Dette notatet gir en beskrivelse av metodikk og sammenstiller hovedtrekk i fugleforekomstene. 

Kartleggingen sommeren 2021 gir konkret, stedsspesifikk kunnskap om fuglefaunaen som kan benyttes til å planlegge tilrettelegging, skjerming og skjøtsel av areal. Samtidig kan registeringene brukes som sammenligningsgrunnlag for oppfølgende undersøkelser i fremtiden. I forbindelse med mulige skjøtselstiltak, vil det være interessant å kunne sammenligne kartleggingsresultater før og etter skjøtsel.

BirdLife Norge takker nasjonalparkstyret i Lofotodden nasjonalpark for oppdraget. 

Kartlegging av fugl i Lofotodden nasjonalpark i 2021

Boltit
Et av de mest populære turmålene i Flakstad er fjellet Ryten i Flakstad kommune. Når BirdLife Norge besøkte området i mai rastet 10 boltit på toppen av fjellet, i et skrint areal med mose og steinblokker. Denne biotopen er lik de typiske hekkeplassene man finner i fjellet, og boltit hekker trolig enkelte år i nasjonalparken. Fuglene visste ingen hekkeatferd eller spill, og regnes imidlertid som fugler på trekk. FOTO: Martin Eggen