Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Forvaltning av grågås: Presiseringer fra Statsforvalteren

Som hørings- og klageinstans kommer BirdLife Nordland borti en rekke skadefellingstillatelser på grågås. I enkelte kommuner gis det flere slike i løpet av vår og sommer utenom ordinær jakttid. Siden praktisering og argumentasjon varierer sterkt, bad vi i 2021 Statsforvalteren i Nordland om å klargjøre enkelte problemstillinger.

Av BirdLife Nordland

Publisert 04.04.2022

Ut ifra diverse kommunale vedtak går det frem at forvaltningen av gjess i Nordland praktiseres med til dels uklare rammer. Forvaltningsplanen for grågås er på mange områder for lite konkret, og har for lite vekt på dyrevelferd. I samarbeid med Miljødirektoratet og forsker i Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har Statsforvalteren i Nordland svart på flere problemstillinger knyttet til skadefelling. Skadefelling reguleres av den nasjonale viltforskriften. 

Når er grågåsas hekketid?

I BirdLife Nordlands brev til Statsforvalteren bad vi om en generell vurdering av hvilken periode som skal regnes som grågåsas hekketid i Nordland. Her konkretiserer Statsforvalteren at hekketiden regnes fra kurtise til ungene er flyvedyktige, og at dette i Nordland normalt er perioden fra mars til juli.

Tiltrekke hvitkinngås og skremme vekk grågås?

Dersom det ytes tilskudd til tilrettelegging for hvitkinngås for et areal, bør det ikke tillates skadefelling av grågås på det samme området, fordi det vil skremme bort hvitkinngåsa. Når trekket av hvitkinngås er over, kan det likevel åpnes for skadefelling av grågås etter gjeldende vilkår i viltforskriften. Når hvitkinngåsa har trukket videre, ser Statsforvalteren ingen grunn for at det ikke skulle kunne gis skadefelling av grågås. Statsforvalteren foreslår at slike tillatelser burde gis med vilkår om at de gjelder kun når hvitkinngåsa har forlatt området.

Kommunene med tidlig jaktstart må være restriktive med skadefellinger om våren

Hovedformålet med tidligjakta er å reduseres beiteskadene på innmarka, og det blir derfor kun åpnet for jakt på slike områder i denne perioden. Øvrige områder skal i denne perioden fungere som friområder for gåsa. I de tilfeller hvor skadefellingstillatelsene er gitt i områder med tidlig jaktstart vil vi også minne om formuleringen i gjeldene jakttidsforskrift: "En forutsetning for å forskriftsfeste tidligere jaktstart er at det ikke drives utstrakt skadefelling av grågås på våren."

Statsforvalteren svarer også på en rekke andre temaer tilknyttet gjess og forvaltning av disse. Les hele Statsforvalterens svar under.

Birdlife vil vise til Statsforvalterens presiseringer i kommende saker som handler om forvaltning av gås. Vi forventer at neste rullering av forvaltningsplanen for grågås gir oss en mer presis plan som gir kommunene klarere rammer for gåseforvaltning.

Svar på brev om skadefelling av grågås (Statsforvalteren i Nordland)

Grågås
Tidligere estimater for hekkebestanden av grågås i Norge antyder at omtrent halvparten av bestanden hekker i våre tre nordligste fylker. Av disse er det antakelig Nordland som har flest hekkende par. I 2018 kartla grågås i Nordland i 2017, og mente da det kunne være opptil 4 100 hekkende grågåspar i Nordland. I tillegg kommer ikke-hekkende fugler (yngre individer). FOTO: Martin Eggen