Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Nå blir det naturplan i Flakstad!

Mange kommuner lager såkalte kommunedelplaner for naturmangfold. Det er et redskap som er spesielt viktig for kommunal arealplanlegging, men en slik plan er også en status på kunnskapsgrunnlag og bør inneholde strategier for helt konkrete tiltak utover arbeidet med arealplanen. BirdLife Lofoten mener det er gjort en god jobb i Flakstad, men mye gjenstår før fugle- og dyreliv er godt beskyttet.

Av Martin Eggen

Publisert 08.04.2024

BirdLife Lofoten har levert et fyldig høringssvar på utkastet kommunedelplan for naturmangfold i Flakstad. Vi er glad for at planen nå foreligger, og at dette kan bli et godt verktøy for arealplanlegging og beslutninger i kommunene fremover. Spesielt vil vi fremheve betydningen av å lage en ny, god arealplan basert på kommunedelplanen, og at det ikke gis dispensasjoner fra denne utover det som dispensasjonsmuligheten skal være: en slags sikkerhetsventil som kan brukes med kløkt i tråd med de juridiske bestemmelsene som avgrenser dispensasjonsmulighetene. 

Det er svært viktig at Flakstad kommune er bevisst skillet mellom juss og politikk, og at man ikke legger opp til vedtak som går vekk i fra hovedintensjonen i plan- og bygningslov og de juridiske vilkårene for å gi dispensasjoner. Vi stresser også det faktum at dispensasjoner fra overordnet plan er å gi imot egne planer som har vært ute på høring og der kunnskapsgrunnlaget er bedre sikret enn i dispensasjonssaker. Å forholde seg til en arealplan er å ta lokaldemokratiet og egne prioriteringer på alvor. 

At kommunen selv fremhever behovet for å følge opp både kunnskapsgrunnlag og nye tiltak i årene fremover, lover godt. Dersom kommunestyret vedtar prinsipp om arealnøytralitet, med størst mulig grad av gjenbruk av «grå» areal (allerede utbygde og forringede arealer), samt styrer arealbruken til områder der naturverdiene er minst, vil dette være kunne begrense ytterligere tap av naturmangfold og ulike gratistjenester fra naturen i Flakstad i generasjonsperspektiv, slik naturen må forvaltes.

BirdLife Lofoten vil gjerne presisere at vedtak av planen kun må være en slags plan versjon 1. Det er behov for stadig ta nye grep for å ta tilbake tapte fugle- og dyrebestander i en kommune med særlig mange rødlistearter knyttet til kulturmark, våtmark, strandsone og marine areal. Som kommunen selv påpeker i planen, er det arealendringer den pågående og urovekkende naturkrisen, er knyttet opp mot. 9 av 10 rødlistede arter har arealendringer som hovedtrussel. Arealendringer er som riktig påpekt ikke bare fysiske beslag gjennom veier, veier og planeringstiltak, men også landskapsendringer knyttet til drenering, skogplanting, intensivering av jordbruksareal, gjengroingsproblematikk, forringelse som følge av fremmede arter, fragmentering av leveområder m.m.

Flakstads lavland er i høyeste grad et kulturlandskap, og gode veivalg for all inn- og utmark, er nødvendig. Her bør kommunen i større grad tilrettelegge for skånsomt bruk med tanke på forstyrrelser og slitasje av bl.a. strandvegetasjon, der områder med sanddyne og strandrug er særlig utsatt for ferdsel, rett og slett fordi det er områder mange mennesker tiltrekkes av. Kanalisering og veiledning rundt båndtvang, hvor man ikke bør gå m.m. er nødvendig. Her er det mye ugjort, ikke minst med tanke på skilting og restriksjoner. 

Du kan lese høringssvaret vårt under. Mange av momentene er aktuelle for innspill og oppfølging av de andre kommunene i Lofoten og Vesterålen. Dersom du er opptatt av natur: Bring argumenter og kunnskap videre til politikere, lokalaviser, naboer og kjente!

Kommunedelplan for natur i Flakstad - innspill fra BirdLife Lofoten

fiskemåke
Livet er skjørt, og det forsvinner bit-for-bit til tross om intensjoner om å beskytte og bevare. Kommunene bestemmer over mye av naturen i Norge, og må ta en betydelig del av ansvaret for uføret. En kommundelplan for naturmangfold kan være et godt verktøy for å få tilbake tapte bestander dersom den utformes på riktig måte. Her en fiskemåke-unge. FOTO: Håvard Eggen
Storspove
Hvordan er bestanden av storspove i Flakstad om 30 år? Det er ikke godt å si, for intensiveringen av jordbruksareal pågår. Dette er et moment utkastet til plan i Flakstad ikke diskuterer i nevneverdig grad. BirdLife Lofoten har har gitt innspill om dette. FOTO: Martin Eggen