Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Høring: Utkast til Interkommunal plan for naturmangfold, Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden

Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden kommuner har sendt forslag til interkommunal plan for naturmangfold til offentlig ettersyn. Planen omfatter alle kommuner langs Haldenvassdraget. Vårt generelle inntrykk er at dette er en godt gjennomarbeidet plan der sentrale temaer er behandlet relativt grundig.

Av Håkan Billing, leder i BirdLife Oslo og Akershus

Publisert 23.04.2024

Det vi savner i de innledende kapitlene er en omtale av FNs naturavtale, som Norge sluttet seg til i desember 2022. Avtalen har et mål om å verne 30 prosent av all natur innen 2030. Tilsvarende skal 30 prosent av all natur som er delvis ødelagt være restaurert innen 2030. Dette må også få konsekvenser for kommunenes forvaltning og sikring av natur, men det er ikke viet oppmerksomhet i planen.

Arealforvaltning
Det bør være et grunnleggende mål at kommunen skal være arealnøytral, og som en konsekvens av det må «planvask» av gamle planer være en eksplisitt formulert strategi. Arealregnskap står omtalt som et verktøy, og det vil være et konkret og godt verktøy for å oppnå arealnøytralitet. Kommunene må også stramme inn på dispensasjonspraksisen når det gjelder bygging i 100-metersbeltet mot vann og vassdrag.

Energiproduksjon
Teksten sier at «Arealbruken for energiproduksjon skal ikke ødelegge natur». Det bør tilsi et eget mål/en strategi om at kommunen ikke skal etablere vindkraftproduksjon.

Skog og skogbruk
Det bør være egne mål og strategier for å sikre at en større andel av skogen blir vernet, og at kommunen skal hindre at det blir hogd i verneverdig skog. Det bør dessuten nedfelles som en strategi at alle hogster > 10 daa skal være meldepliktige og bli gjenstand for offentlig høring.

Våtmark og myr
I utkastet nevnes våtmark og myr som nyttig i forbindelse med flomreduksjon. Her bør teksten få med at flom langs Hølandsvassdraget er svært viktig for våtmarksfugler på trekk (særlig om våren), slik at det kan være skadelig for naturen å ha en politikk med ensidig fokus på flomreduksjon. Videre er våtmark og myr av de naturtyper som i størst grad er nedbygd eller transformert til jordbruksareal gjennom drenering/grøfting. Det bør derfor være et klart definert mål om å restaurere ødelagt myr. Strategien bør ikke være basert bare på klimatilpasning, men på å gjenskape naturtyper som i stor grad er ødelagt, det vil si at lite areal med intakt våtmark er bevart.

Utkastet ligger på nettsiden til Aurskog-Høland kommune: https://www.aurskog-holand.kommune.no/globalassets/bilder-og-dokumenter/natur-og-miljo/naturmangfold/utkast-naturmangfoldsplan-24.01.2024.pdf

Vårt høringssvar leses fra lenken under.

Se sakens dokumenter under Høringer hos BirdLife OA

Naturmangfoldsplan utkast
Utkast til Interkommunal plan for naturmangfold FOTO: Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden kommuner
Bokfink
Bokfink FOTO: Håkan Billing