Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Høring av forvaltningsplan for Ljøgodttjernet naturreservat, Ullensaker

Ljøgodttjernet er en viktig hekkeplass for flere arter av våtmarksfugl, inkludert horndykker (rødlistekategori VU, sårbar), toppdykker, sivhøne (rødlistekategori VU, sårbar) og sivspurv. Spesielt viktig er bestanden av horndykker, hvor det hekker 4 par rundt tjernet.

Av Håkan Billing, leder i BirdLife Oslo og Akershus

Publisert 16.06.2024

Det foreslåtte stupetårnet på østsiden av tjernet vil komme i direkte konflikt med hekkeplassen til et av horndykkerparene. Denne plasseringen vil forstyrre hekkingen og kan føre til at fuglene forlater reiret, eller ikke lykkes i hekkingen. Videre vil tiltaket kreve betydelige inngrep i kantsonen av tjernet for å rydde sti til det nye stupetårnet, som igjen vil kunne være negativt for hekkemuligheter og predasjon på reir. Forslaget om et stupetårn vil også gå imot skjøtselsplanen, der det er anbefalt at kantsonen rundt tjernet i størst mulig grad skal stå urørt.

Utkast til forvaltningsplan ligger på nettsiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken, her >>.

Vårt høringssvar lastes ned fra lenken under.

Se sakens dokumenter under Høringer hos BirdLife OA

Horndykker
Horndykker FOTO: Håkan Billing