Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Bevar byens renholdsarbeidere

Ifølge en artikkel i Nordstrands Blad (Oslo) 24. juni påstår Senterparti-politiker Fredrick Bjerke at «det er på høy tid at Oslo kommune setter inn tiltak for å redusere måkebestanden i boligområdene». Bjerke mener at man må se på helheten, og hevder at naturmangfoldslovens § 18, punkt C, gir hjemmel for skyting selv for en rødlistet art.

Av Håkan Billing, leder i BirdLife Oslo og Akershus

Publisert 27.06.2024

Så lenge man sørger for skadefelling utenom hekkesesongen, er det dessuten, etter Bjerkes syn, også etisk forsvarlig. Men mange måker danner årelange partnerskap. Ved skyting splitter man etablerte par, og enker og enkemenn må bruke tid og energi på å finne nye partnere. Bjerkes syn på hva som er etisk tar ikke hensyn til måkenes sosiale liv.

Det er flere faktorer Bjerke ikke tar hensyn til. Han «tror ikke det er så mange måker man trenger å ta ut i hver bydel, før det letter på problemet». Dette uttaket må skje utenom hekketiden, hvor måker flyr over store avstander. Ikke bare over Oslo, men også til andre land. Hvordan Bjerke mener at man skal finne «hans» måker fra Lambertseter utenom hekketiden er for meg en gåte.

Bymiljøetaten i Oslo er, ifølge den samme artikkelen, uenig i Bjerkes utspill. Biolog Tea Turtumøygard sier til journalisten at etaten ikke vil stille seg bak forslaget, og mener at man i stedet bør jobbe målrettet med å skape bedre forståelse for ville dyr i hovedstaden. Kudos til Bymiljøetaten!

«Hører ikke hjemme her»

SP-politiker Fredrick Bjerke hevder at det er unaturlig og derfor feil med måker i storbyen. Til Nordstrands Blad sier han at «det er til alles beste at de [måkene] trekker ut av boligområdene». Helst ut til kysten, hvor de «hører hjemme».

«De»? Vet ikke Bjerke at vi har flere måkearter i Norge, hver med sine behov, føde, sosialt liv og valg av habitat? Den selvoppnevnte måkespesialisten Fredrick Bjerke mener antagelig fiskemåke, som er den måkearten som dominerer som hekkefugl i Oslo. Hører den hjemme ved kysten, og har den egentlig ingenting å gjøre i byen?

Det er en utbredd misforståelse, at måkene har søkt tilflukt i byene fordi de er fortrengt fra sine «naturlige» hekkeplasser. En fugl hører alltid hjemme der den velger å hekke. Uansett art, og uansett hvor.

Vi har antagelig hatt måker i urbane områder i lang tid, imidlertid ikke i så stort omfang som i dag. Noe av utviklingen skyldes moderne bygninger med flate tak, som gir gode hekkemuligheter for måker. Matfatet i byen er stort og attraktivt. Utviklingen er derfor uunngåelig, og uavhengig av situasjonen andre steder. Er det etisk forsvarlig å ta til orde for å skyte fugler, fordi vi har laget en bystruktur som er positiv for dem?

Byen er best

Urbane strøk er attraktive for fiskemåker. Byene er ikke «plan B» for dem, som de er blitt tvunget til å oppsøke. Dette understrekes av statistikk fra BirdLife Norges måkeprosjekter. Kystmåker har en årlig gjennomsnittlig hekkesuksess på 0,64 unger per par. Bymåker er langt mer heldige, med 1,48 unger per par. Hvis jeg var fiskemåke, ville jeg valgt byen!

Er fiskemåke en kystfugl? Ja, men langt fra bare. Fiskemåke er like mye en innlandsfugl, både i Norge, Sverige og på kontinentet. Heilmann og Manniche (1920) skriver i Danmarks fugleliv at fiskemåke er en «meget almindelig Vintergäst inde i København». I Norge er den funnet hekkende helt opp til 1400 moh. (Moskoff mfl. 2021). Collett (1921) skriver i Norges fugle at fiskemåke jevnlig besøker Gudbrandsdals-, Østerdals-, Valdres- og Telemarksfjellene, hvor den ruger hist og her i fjellvannene. Allerede i 1858 skriver S. Nilsson i Skandinaviens Foglar at man finner arten ved sjøer og andre vann  langt inn i landet, og nevner blant annet «Hallingdalen och Lerdalsöre» samt «i mängd vid och öfver fjällvattnen».

Fiskemåke er altså minst like mye innlands-, fjell- og byfugl som den er kystfugl. Den hører naturlig hjemme i alle disse habitatene.

Skadedyr eller renholdsarbeidere?

Bjerke mener at «måkene klart forvolder skade», fordi det kan komme fuglemøkk på biler. Så trekker han frem helsekortet og snakker om smittsomme sykdommer som disse skadedyrene kan påføre oss. Han synes at kommunen bør lage en «seriøs plan, både når det gjelder rotter og måker».

Så la oss være seriøse. Blant de viktigste av naturens renholdere finner vi altetere som måker, kråkefugler og smågnagere. Fjern én av disse renholdsgruppene, og matfatet øker for de andre. Færre måker, gir mulighet for flere rotter i byen. Senterpartist Fredrick Bjerke bør være glad for at Oslo har gratis renovatører i form av måker og andre fugler – i en by hvor mengden avfall per person/bedrift faktisk har en synkende trend (ref. Renovasjonsetaten).

For dumt!

Avisartikkelen har underrubrikken: – Dette er ikke omstridt – det er rett og slett bare klokt.
Mitt forslag er: – Dette burde ikke engang diskuteres – det er rett og slett bare for dumt.

Fiskemåke
– Ikke skyt meg! Jakt er ikke en moderne måte å forvalte natur på. Bymåker bør vi heller glede oss over, anlegge grønne tak, og si «velkommen til å bo sammen med oss». FOTO: Håkan Billing
Fiskemåke
Våre flate tak gir gode hekkemuligheter for fiskemåke. Vi burde anlegge flere grønne tak for å gi enda bedre levevilkår for byens ulike fuglearter. FOTO: Håkan Billing
Fiskemåke
Er det egentlig et problem med måker i vårt nærmiljø? Handler ikke i stedet om manglende toleranse? Hvorfor ikke heller glede seg over å se en måke fly forbi vinduet, selv midt i storbyen. FOTO: Håkan Billing
Fiskemåkeunger
Unger av fiskemåke på Tveita i Oslo under ringmerking 2022. De må ikke risikere å bli skutt straks de er flygedyktige. FOTO: Håkan Billing