Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Fiskemåkekoloni truet med utbygging i hekketiden

Norsk Ornitologisk Forening har påklaget Hitra kommunes reguleringsplan for Del av Vikan nord ved Fillan. Utbyggingen vil påvirke en fiskemåkekoloni og er foreslått å kunne starte under hekketiden.

Av Thomas Kvalnes

Publisert 13.04.2016

Gjennom fylkesmannens høringssvar ble Hitra kommune gjort kjent med det er en fiskemåkekoloni i området reguleringsplanen gjelder for. Fylkesmannen opplyser videre om artens status som nær truet (NT) på den nasjonale rødlisten. Dette som følge av vedvarende tilbakegang i Norge, med 15-30 % tilbakegang etter 1990.

Teknisk komite valgte å ikke ta fylkesmannens råd til følge i sitt møte 15.03.2016 og kommunestyret vedtok forslaget deres den 17.03.2016. Ved anleggsarbeid i hekketiden risikerer kommunen en dyretragedie ved  at ungene dør som en følge av arbeidet. I tillegg påvirkes en rødlistet art negativt, gjennom at fuglene mister sjansen til å stabilere/øke bestanden gjennom en vellykket hekkesesong.

NOF har i sin klage på Hitra kommunes vedtak opplyst om at vedtaken er i strid med følgende naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven. NOF ber kommunen ta hensyn til rødlistearter og andre miljøkvaliteter i sitt planarbeid. For måker vil ødeleggelse av større ynglesteder, som fugleberg, hekkekolonier på holmer og lignende være i strid med aktsomhetsplikten i NMLs § 6 og forbudet mot skade på reir i § 15.

Hele klagen fra NOF kan sees her og kommunestyrets vedtak kan sees her.

 

Gjennom fylkesmannens høringssvar ble Hitra kommune gjort kjent med det er en fiskemåkekoloni i området reguleringsplanen gjelder for. Fylkesmannen opplyser videre om artens status som nær truet (NT) på den nasjonale rødlisten. Dette som følge av vedvarende tilbakegang i Norge, med 15-30 % tilbakegang etter 1990. 
Fiskemåke hekkekoloni
Området der kolonien er lokalisert. Flere par er allerede på plass ved hekkeplassen.
Hekkekoloni kart
Kartutsnitt. Hekkekolonien for fiskemåke er markert med rød ring.