Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Gaulosen og Rødberg marine verneområder er opprettet

Idag 17. juni 2016 har vi all grunn til å juble. Gaulosen og Rødberg marine verneområde ble i formiddag vedtatt opprettet av regjeringen. For Gaulosen betyr dette at tiår med trusler om utbygging og utfyllinger nå er kommet til ende. To fantastiske naturområder for fugl er tatt vare på for ettertiden!

Av Thomas Kvalnes

Publisert 17.06.2016

Det er en stor seier for naturmangfoldet og Norges befolkning at naturverdiene i disse områdene nå er tatt vare på for ettertiden. Gjennom tidene har det ikke manglet på planer som kunne gitt historien et helt annet utfall. For eksempel ville tyskerene under andre verdenskrig bygge en ny by på Øysand (Nau-Drontheim) og begynte smått med å skulle etablere en ubåthavn. Den siste tiden har NOF avd. Sør-Trøndelag jobbet for å ivareta fuglelivet i diskusjoner om planer om hotellutbygging i fjæra langs Øysand og massedeponi på Brekkgrunnen. Fredag 17. juni er med andre ord en gleden dag.

Fuglelivet i Gaulosen er viden kjent blant Norges ornitologer. Området har et rikt fugleliv, og er et av de viktigste tilholdssteder for vann- og våtmarksfugl i Sør-Trøndelag fylke. Fjæreområdene inngår som del av et svært viktig bløtbunnsområde i Gaulosen. Det rike fuglelivet, og spesielt områdets verdi for et stort antall rastende gjess vår og høst, har gitt Gaulosen status som Important Bird and Biodiversity Area (IBA). Prestbukta og Grønningsbukta med tilhørende sjøområder rundt Rødbergneset er godt kjent over lang tid for sin rike forekomster av vannfugl, med spesielt høye individantall under trekktidene og større forekomster av overvintrende vannfugl, blant annet sjøorre som er identifisert som sterkt truet på IUCNs rødliste. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen uttalte tidligere: "Desse nye verneområda er viktige for å ta vare på de særeigne marine naturverdiane langs den lange norske kystlinja".

I tillegg til de marine verneområdene har Gaulosen naturreservat blitt utvidet og slått sammen med Gaulosen landskapsvernområde og Leinøra og Gaulosen naturreservat. Nytt vernet areal øker med 166 dekar til 2700 dekar. Med dette er nesten hele arealet innenfor IBAet i Gaulosen nå vernet. I Nord-Trøndelag har Ørin naturreservat blitt utvida og slått sammen med Ørin naturreservat og Kausmofjæra fuglefredingsområde. Nytt vernet areal øker med 509 dekar til 2004 dekar. Også dette området er identifisert som IBA. Områdene består av marine elvedeltaer, og mye av verneområdene er våtmark og grunntvannsområder.

NOF ønsker å berømme Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Miljødirektoratet for for det arbeidet de har lagt ned. Det er denne innsatsen som har muliggjort at disse naturverdiene nå blir ivaretatt.

Medlingen fra regjeringen kan leses i sin helhet her.

Kart over de marine verneområdene

Gaulosen

Rødberg

Bangjord Gaulosen
SNO ved Georg Bangjord observerer fuglelivet i gaulosen fra fugletårnet på Øysand. FOTO: Trønderbladet
Viftekorall
Det er svært dypt enkelte steder i fjorden ved Gaulosen. I de dype områdene lenger ute i fjorden finnes det mye sjøfjær og i de bratte skråningene finnes det også viftekorall (vises i bildet). FOTO: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Rlasskoraller og øyekoraller
Ved Rødberge er det spesielle geologiske strukturer, et rikt dyreliv, korallrev og gruntvannsområder. I bildet vises glasskoraller og øyekoraller. FOTO: Erling Svensen