Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Siste rest av Orkladeltaet må bevares

Store deler av Orkladeltaet i Sør-Trøndelag er utbygd, men områdene på vestsida av elveutløpet innehar fortsatt store verdier for naturmangfoldet. NOF ber derfor om at all utfylling og opparbeiding av bakarealer stanses umiddelbart, og at det settes i gang en prosess for vern av hele våtmarksområdet vest for Orklas utløp.

Av Odd Rygh

Publisert 27.04.2017

Kalde fakta viser at verdens våtmarker er redusert med 40 % de siste 40 år, og at om lag en tredjedel av fjæreområdene i Trondheimsfjorden er ødelagt av ulike typer utfyllinger og tekniske inngrep. Vi hører også om store reduksjoner av fuglebestandene tilknyttet disse naturtypene. Bit for bit forsvinner våre kystnære våtmarker, jfr. vedtaket om utfylling av Brekstadfjæra tidligere i vår og utfyllingen i Hotran ved Fiborgtangen. Elvedeltaer har lenge vært ettertraktet i forbindelse med industriutbygging og bosetting, så her er belastningen særlig stor. Generelt er elvedelta i Norge (som i verden for øvrig) en truet naturtype.

Det er åpenbart nødvendig med tiltak for å stanse denne utviklingen. Derfor har Norge sluttet seg til Ramsarkonvensjonen og vedtatt Naturmangfoldsloven. I en så viktig sak som utbygging av Orkladeltaet bør man vise at dette også skal etterleves i praksis.

Store deler av Orkladeltaet er nedbygd fra før. Gradvis utbygging av havneanlegg og industri har nærmest utradert hele elvedeltaet i Orkanger. Ved utløpet av Orkla er elva rettet ut og 82 prosent av arealet er nedbygd. De gjenstående arealene vest for Orklas utløp har imidlertid fortsatt en stor verdi for fuglelivet hvis det forblir urørt. Naturverdiene i disse områdene (Grønøra, Gjølmesfjæra, Gjølmesørene, Råbygdfjæra og Småøran) vil imidlertid forringes sterkt hvis Orkdal kommune gjennomfører utfyllingen etter planen. Dette vil ikke bare medføre bare et regionalt tap, men også nasjonalt.

Området har stor verdi som raste- og overvintringsområde for vann- og våtmarksfugl, særlig grasender, dykkender og vadefugl. En rekke truete og nær truete arter benytter området under trekket vår og høst og/eller i vinterhalvåret. Flere arter opptrer i store antall. Det er registrert til sammen 36 rødlistede vann- og våtmarksarter i området, hvorav hele 23 truete arter. Det kan også nevnes at forekomsten av hekkende temmincksnipe i et lavlandsdelta er spesiell for Sør-Trøndelag.

Områdets betydning for fugl er godt dokumentert i flere sammenhenger. I en registering av naturtyper langs Orkdalsfjorden fra 2010, blir verdien av Råbygdfjæra sammenlignet med Gaulosen verneområde: «Dette er den største og mest intakte resten av det store elveoskomplekset innerst i Orkdalsfjorden. Denne gjenværende delen har stor betydning for fuglelivet, kanskje mest som rasteplass for vassfugl, og er av høy regional verdi, på linje med våtmarksområdene i Gaulosen».

NOF har skrevet en uttalelse til reguleringsplanen for Havneområde og industri på Grønøra Vest i Orkanger. Hele uttalelsen til NOF kan leses her.

Flyfoto
Orkladeltaet sett fra luften. De resterene delene av deltaet til venstre i bildet innehar fremdeles store naturverdier. Risikoen for at disse går tapt for all ettertid er enorm dersom ny regionhavn etableres i tilknytning til områdene. FOTO: NOF avd. Sør-Trøndelag
Temmincksnipe
Forekomsten av hekkende temmincksnipe i Orkladeltaet er spesiell for Sør-Trøndelag. FOTO: Odd Rygh