Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Årsberetning 2022 for Trondheim lokallag

Torsdag 16.februar har Trondheim lokallag sitt årsmøte. I den anledningen er årsberetningen for 2022 laget.

Av Kjell Stokke

Publisert 23.01.2023


Trondheim lokallag sitt dekningsområde

Trondheim lokallag dekker Trondheim kommune samt de nærliggende kommunene Skaun, Melhus og Malvik. I tillegg kommer Midtre Gauldal og Oppdal. Medlemmer i Selbu og Tydal kommuner har ligget under Trondheim lokallag til utgangen av 2022. Fra 2023 ble Selbu og Tydal overført til Stjørdal lokallag på grunn av den geografiske nærheten.

Medlemsmasse

Det var 795 betalende medlemmer i lokallaget ved utgangen av 2022. 61 av disse var nye medlemmer i 2022, mens det var en avgang på 34 medlemmer. Selbu og Tydal er med i disse tallene. Trondheim lokallag er det lokallaget som har flest medlemmer i landet.

Gjennomsnittsalderen på medlemmene var 63 år. 3% er i aldergruppen 8 til 17 år.

 

Styret

Siden årsmøtet 15.februar 2022 har styret bestått av:

 • Kjell Stokke, leder og kasserer
 • Wictor Wahlberg, styremedlem/ nestleder/ medlemsansvarlig/ leder av Falkeklubben
 • Gudrun Engan Tronsaune, styremedlem/ sekretær
 • Vegard Erik Hansen, styremedlem/ leder Leinøra fuglestasjon
 • Elfrid Lund, styremedlem/ naturvernkontakt

Det har vært avholdt 8 styremøter siden årsmøtet.

 

Aktiviteter

Formål

Lokallagets viktigste oppgaver er:

 • Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen
 • Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø
 • Å være bindeleddet til nærmiljøets fugleinteresserte
 • Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

 

Styret har jobbet med mange oppgaver i 2022

 • Den største oppgaven har vært etablering av Leinøra fuglestasjon,
 • Vi har etablert Falkeklubben, et tilbud til barn og unge mellom 8 og 17 år,
 • Hatt stand på flere arrangement,
 • Arrangert medlemsmøter, samt turer hovedsakelig gjennom Dagturgruppa,
 • Gjennomført Vipe-prosjektet for Trondheim kommune i samarbeid med BirdLife Norge sekretariat.

 

Leinøra fuglestasjon

10.desember 2021 fikk vi dispensasjon fra Statsforvalteren i Trøndelag til å drive ringmerking, i første omgang begrenset til 3 år, på Leinøra ved Gaulosen. Leinøra er en del av Gaulosen naturreservat.

Det ble søkt om midler for å etablere fuglestasjonen med utstyr og ringmerkingsbu. Vi fikk midler fra Trondheim kommune, Samfunnsutbytte fra Sparebank1, Ekteparet Sørlies Fond, Bess Jahres Stiftelse, Konsul Halvor Viriks Legat og fra BirdLife Trøndelag. Ringmerkingsutstyr med 4 heisnett på 18 meter lengde og 4,8 meter høyde og 5 nett 12 meter lange og 2,4 meter høye ble kjøpt inn og montert. Merkebua ble bygd på dugnad med hovedsakelig innsats fra Vegard Erik Hansen og Wictor Wahlberg. De tildelte midlene holdt til bygging av stasjonen med utstyr.  Vi hadde åpningsmarkering 20.september.

Ringmerkingen begynte 23.juni. Det har vært ringmerket på 39 dager frem til avslutningen 18.november. Leinøra er et rikt fugleområde, og det ble ringmerket 2749 fugler fordelt på 45 arter. Av mer sjeldne arter kan hauksanger og gulbrynsanger nevnes.

Det er viktig å ha nok ringmerkere for å holde aktiviteten oppe. Derfor er det igangsatt kurs for nye ringmerkere.

Det er mange som har bidratt til aktiviteten på fuglestasjonen. Styret i lokallaget benytter anledningen til å takke alle bidragsytere.

Hensikten med å ha en fuglestasjon er ikke bare å ringmerke fugl for registrering, men også gi fugleinteresserte anledning til samtidig å se fugler på nært hold. Falkeklubben har derfor vært der under ringmerking.

 

Falkeklubben

Falkeklubben Trondheim er et tilbud til barn og unge mellom 8 og 17 år. De hadde sitt første møte på Ringve botaniske hage 22.april med 14 medlemmer.

Klubben har gjennomført i alt 10 aktiviteter i 2022 bestående av tur til Innherred, ringmerking av kattugle, besøk til Ørland våtmarksenter, fugletur til Estenstadmarka, to ganger på Leinøra fuglestasjon, samt aktiviteter på Ringve botaniske hage med fugleskole, fuglequiz og fuglevandring i parken, snekring av fuglekasser i garasjen, lage fuglemat og ut å henge opp fuglekasser.

Det er kjøpt inn en del utstyr som medlemmene kan låne eller få som oppstartpakke. Det ble søkt om midler til de samme som for Leinøra fuglestasjon og det var meget god respons. Ikke alt av de tildelte midlene er brukt ennå.

Falkeklubben har i dag 28 medlemmer. 18 av disse har deltatt på en eller flere aktiviteter i løpet av 2022. Alle medlemmer i Trondheim lokallag som er i aldersgruppen 8 til 17 år blir automatisk medlem av Falkeklubben Trondheim. Ett medlem kommer fra Fosen lokallag.

 

Medlemsmøter

Det har vært avholdt 7 medlemsmøter i Trondheim i 2022. Medlemsmøtene har vært veldig godt besøkt med fra 35 til 60 tilhørere.

Det ble arrangert et medlemsmøte på Oppdal fredag 10.juni med tur til Orkelsjøen dagen etter. Det var et populært arrangement med 40 deltakere på møtet, de aller fleste fra Oppdal, og rundt 20 på turen.

 

Turer

Dagturer midtuke (Dagturgruppa)

Dagturgruppa har også i år hatt som mål å arrangere dagsturer midt i hver uke unntatt midtsommers, i jula og i påska. Til sammen ble det 42 turer i 2022. Flest turer gikk til Ørlandet med ni turer. Deretter følger Tautra og Innherred med seks og Stjørdal og Trondheim med fem. Gruppa hadde en overnattingstur onsdag til torsdag til Kråkvåg/Storfosna i begynnelsen av april og en orreleik-tur fra bil i juni. 

Deltakerantallet på Dagturgruppa sine turer har steget jevnt og trutt siden starten i 2015. I år har det på de fleste turene vært rundt 15 deltakere fordelt på fem biler. Mest populær var rovfugl-turen til Vagnillgrenda i Soknedal 7. september med 24 deltakere fordelt på ni biler. At flere deltar på turene er gledelig.

Observasjonene fra Dagturgruppa sine turer blir rapportert på eget prosjekt «NOF Trondheim dagturgruppa» i artsobservasjoner.no. Det er registrert 176 ulike arter i år og 203 totalt siden oppstarten i 2015. Av årets høydepunkt kan nevnes svartstrupe i Muruvik 16. mars, dvergsvane i Selbu 5. oktober og rosenstær på Ørlandet 19. oktober.

 

Dagturer helg

Det ble arrangert en tur til Ørlandet søndag 24.april i samarbeid med Ørlandet Våtmarksenter. Der var det 16 deltakere.

Det vil bli arbeidet for å arrangere flere dagturer på helg i 2023.

 

Fuglesangturer

Det ble arrangert 3 fuglesangturer på Stavsengan og Lauglolia med oppmøte kl 07 på 3 tirsdager fra påske til i siste del av mai. Det var mellom 11 og 22 deltakere.

Det vil bli arbeidet for å arrangere fuglesangturer på helg i 2023.

 

Vintersjøfugltelling

For fjerde vinter på rad startet telling av sjøfugl på/ved fjorden mellom Buvika og Være, samt i Nidelva. Tellingen startet første fredagen i desember i regi av Dagturgruppa. Det skal telles første fredag i januar, februar og mars 2023, slik det ble gjort i 2022.

 

Fuglevern

Vipe-prosjektet

I begynnelsen av året inngikk BirdLife Norge i samarbeid med Trondheim lokallag avtale med Miljøavdelingen til Trondheim kommune om å kartlegge hekkende viper i kulturlandskapet i Trondheim kommune. Medlemmer fra Dagturgruppa dro på leting. Godt hjulpet av en artikkel i Adresseavisen ble det funnet viper på to plasser. Tre hunner la egg. Resultatet ble 12 unger som ble flygedyktig.

Innspill i reguleringssaker

I samarbeid med Fylkesavdelingens naturvernkontakt bidrar lokallaget med sin lokale kunnskap med gjennomgang av kommunale reguleringssaker som er ute på høring. Lokallaget har fuglevernkontakt i hver kommune lokallaget dekker.

Generelt fuglevern

Med rundt 800 medlemmer i lokallaget er det mange øyne som ser hva som skjer med naturen rundt oss.  I henhold til formålsparagrafen er vår oppgave å verne om naturen, og særlig fuglefaunaen. Derfor er det viktig at vi reagerer på uønsket adferd. I hekkeperioden er det viktig at fuglene ikke blir forstyrret. Vi fikk rapporter om uønsket adferd, som vi tok opp med positivt resultat.

 

Markedsføring

Stands

Lokallaget har deltatt med stand på

 • Barnas Store Fjæredag som ble arrangert av Trondhjems Turistforening sammen Barnas Turlag Klæbu i Rotvollfjæra
 • Finn Fram Fest, et arrangement for lettere å finne fritidsaktiviteter i Trondheim, ble arrangert av Kulturenheten i Trondheim kommune i Trondheim Spektrum.
 • Natur- og fugle-festivalen på Ringve 29.august hvor fylkesavdelingen i BirdLife Norge sammen andre sto for arrangementet. Frivillige for å gjennomføre arrangementet kom fra Dagturgruppa.

Det har vært flere forespørsler om å delta på andres arrangement, hvor vi har måttet avslå invitasjonene med begrunnelse i mangel på frivillige.

 

Etterspørsel etter kompetanse i lokallaget

Det kommer forespørsler om å holde foredrag og arrangere fugleturer. Vi har måttet avslå slike forespørsler på grunn av manglende kapasitet.

Vi er også forespurt om å gi faglig informasjon til eksterne, noe vi har gjort i et tilfelle.

 

Spre informasjon

Styret i lokallaget mener det er viktig å spre aktuell informasjon til medlemmene. Dette gjøres gjennom e-post og Facebook.

 

Økonomi

Økonomien i laget er god.

 

Takk

Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt i oppgavene lokallaget har arbeidet med i 2022. Vi håper enda flere vil delta i det frivillige arbeidet i årene som kommer.

BirdLife gjør et viktig arbeid for å ta vare på fuglefaunaen. Hver og en av medlemmene bidrar gjennom sitt medlemskap og engasjement til dette. Det er viktig at vi fortsetter arbeidet for å bevare naturen og særlig fuglefaunaen for ettertiden. Vi setter derfor pris på om dere får med flere medlemmer som kan bidra til dette viktige arbeidet.

 

Trondheim 30.januar 2023

 

Styret i arbeid
Styret i arbeid. Fra venstre: Vegard Hansen, Wictor Wahlberg, Kjell Stokke, Gudrun Engan Tronsaune, Elfrid Lund FOTO: Kjell Stokke
Leinøra Fuglestasjon
Fra Leinøra Fuglestasjon. Ringmerkere og plukkere som er under opplæring venter på en ny plukkerunde. FOTO: Kjell Stokke
Falkeklubben på Leinøra Fuglestasjon
Falkeklubben er med på ringmerking på Leinøra Fuglestasjon. Dette er et meget populært arrangement. FOTO: Terje O Nordvik
Dagturgruppa på tur
Her er Dagturgruppa på en av sine ukentlige turer. Denne gangen på rovfugltur til Soknedal. FOTO: Nils Valland