Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Nidelvstien i Trondheim bør ikke realiseres

Detaljreguleringplanen for etablering av forlengelsen av Nidelvstien, en om lag 20 km lang sammenhengende tursti langs Nidelva fra Øvre Leirfoss til Båthølen ved Hyttfossen med tilhørende parkeringsplasser og adkomster, har nå vært ute til offentlig høring. Trondheim lokallag har besvart høringen etter innspill fra flere.

Av Kjell Stokke

Publisert 26.10.2023

I forbindelse med etablering av turstien må man vurdere den menneskelige rekreasjons- og opplevelsesverdien mot tap av unik natur samt risiko for tap av fugl og andre dyr på grunn av forstyrrelser og tap av leveområder.

Langs elvestrekningen er det observert mange truede fuglearter (i henhold til rødlista). På strekningen mellom Øvre Leirfoss og Trongfossen er området sør og nord for Tanemsbrua det området med flest registrerte vannfugler. Her raster mange arter under trekket på våren og høsten. For mange av rødlisteartene er negative forhold i trekk- og overvintringsområdene en medvirkende årsak til den negative bestandsutviklingen. Vinterstid sørger åpent vann og gode næringsforhold for at store mengder vannfugler oppholder seg her. Sommerstid hekker mange arter i tilknytning til elva, samtidig som flere benytter området til næringssøk.

Området sør for Tanemsbrua til Svean er i dag lite besøkt på grunn av ikke tilrettelagt adkomst. Lite forstyrrelser bidrar derfor til at dette er en viktig biotop med mye fugler. En tursti her vil få stor negativ effekt.

Planen er i stor grad å etablere turstien langs elvebredden. Ferdsel langs elvebredden vil forstyrre fuglene, spesielt i den sårbare hekketiden og når ungene er små. Fuglene vil unngå å bruke slike områder og forsvinne.

Gråorskogen langs elva er svært viktig for spetter og spurvefugler. Slik traseen er planlagt vil det gå hardt utover denne skogen med den følge at leveområdene til fuglene der forsvinner. Tilrettelegging for økt ferdsel vil være negativt for fuglelivet, og naturopplevelsene vil forsvinne med fuglene.

Det registreres at fuglebestanden reduseres faretruende raskt. Det må tilrettelegges for å øke bestanden, ikke redusere den.

I kommunedelplanen for Trondheim kommune er Nidelvkorridoren definert som et område langs Nidelva hvor det i henhold til retningslinjene skal tas spesielle hensyn. Størsteparten av naturtypene langs Nidelva har verdi som svært viktig eller viktig. Den artsrike gråorskogen langs Nidelva er også viktig for fugler, bl.a. for spetter og spurvefugler

Slik stien er planlagt vil den ikke hensynta den svært viktige og sårbare naturen langs elva. Anleggsarbeidene med etablering av turstien, inklusive bygging av broer, vil ødelegge denne viktige og sårbare naturen. Vi må ikke ødelegge unik natur ved Nidelva for at vi mennesker skal ha lett tilkomst til den.

Trondheim kommune har tatt mål av seg til å arbeide for arealnøytralitet. En forlengelse av Nidelvstien vil være en negativ påvirkning på naturen i Trondheim, og de direkte og indirekte konsekvensene blir store.

BirdLife Norge Trondheim lokallag og BirdLife Norge avdeling Trøndelag stiller seg svært negative til planene om å forlenge Nidelvstien. Etableringen av tursti vil få store negative virkninger på flere viktige naturtypelokaliteter for fugl, og som foreslåtte avbøtende tiltak ikke kan kompensere for. Norge er forpliktet til å følge opp internasjonale mål for å bevare biologisk mangfold samt egne nasjonale mål og tiltak for å nå disse. BirdLife registrerer stor nedgang av fugl i norsk fauna. Dette kan ikke fortsette og må tas hensyn til i alle planer om arealinngrep og tiltak som kan forstyrre og redusere fuglelivet.

BirdLife ber derfor Trondheim kommune om ikke å anlegge tursti langs Nidelva.

Kjell Stokke
​​​​​​​Leder BirdLife Norge Trondheim lokallag

 

Nidelva ved Tillerbrua
Nidelva ved Tillerbrua: Turstien er planlag gå ved bredde av elva. Der vokser det mye gråorskog som er attraktiv for spurvefugl og spetter. FOTO: Kjell Stokke
Nidelva ved Svean
Nidelva ved Svean: Nordover fra Sveanbrua er det tett terreng med lite tilgjengelig tilkomst. Lenger ned i elva er det planlagt bru over elv på grunn av vanskelig terreng på østsiden av elva. FOTO: Kjell Stokke