Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Årsmøte i BirdLife Trøndelag

BirdLife Trøndelag innkaller herved alle medlemmer til årsmøte 17. mars kl 1200 på Hotell Koselig, Kyrksæterøra. Etter årsmøtet vil fjellmannen Steinar Væge vise bilder og fortelle fra sine mange naturopplevelser. Det vil også bli muligheter for å besøke foringa til Jan Ove Brattseth og kanskje oppleve hvitryggspetten. Det blir enkel servering på hotellet.

Publisert 25.02.2024

Fylkesstyret i BirdLife avd Trøndelag innkaller til årsmøte 17. mars kl 12.00 på Hotell Koselig, Kyrksæterøra.

Medlemmer som for møteåret 2023 har betalt kontingent til Birdlife har møte-, tale-, forslags-, og stemmerett. Medlemmer som ikke kommer til årsmøtet kan forhåndsstemme i henhold til vedtektene.

Årsberetninger og regnskap fra fylkeslag og lokallag legges ut fortløpende.

Vel møtt til årsmøte, hilsen styret.

 

Dagsorden:

Velkomst ved leder av BirdLife Hemne Lokallag Roger Wingan

 1. Åpning ved fylkesleder Martin Røsand
 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps (2 pers)
 3. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av styrets årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap 2023 
 6. Budsjett 2024
 7. Årsberetning fra lokallagene og fuglestasjonene
 8. Trøndersk Naturs årsberetning
 9. Innkomne forslag til vedtektsendring
 10. Fastsettelse av lokalt tillegg
 11. Valg

Saksdokumenter

4. ÅRSBERETNING for Trøndelag avdeling

 

 

 

7. Årsberetning fra lokallagene og fuglestasjonene

 

Trondheim lokallag

 

 

 

9. FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER FRA BIRDLIFE TRONDHEIM LOKALLAG.

Lokallagenes andel av grunnandelen av kontingenten fra Trøndelag avdeling.

I hovedforeningens vedtekter, versjon etter sitt årsmøte 9. oktober 2021, står det:

6.1. Kontingenten består av en grunnandel og sentrale tidsskriftsandeler og fastsettes av årsmøtet. Av grunnandelen tilfaller 2/3 hovedforeningen og 1/3 fylkesavdelingen. Fylkesavdelingen fastsetter sitt lokale tillegg i kontingenten, og denne må dekke eventuelle lokallagskontingenter. Størrelsen på det lokale tillegget for neste år må meddeles hovedforeningen innen utgangen av oktober. 

 

I vedtektene til Trøndelag fylkesavdeling (versjon gyldig fra 16.11.2018, kanskje det fins nyere versjon) står det:

6.1 Kontingenten består av en grunnandel og et frivillig lokalt tillegg for fylkesavdelingen. Grunnandelen og fylkesavdelingens andel av denne fastsettes av hovedforeningens årsmøte. Det lokale tillegget for påfølgende år fastsettes av fylkesavdelingens årsmøte. 

 

6.3 Kontingenten kreves inn av og betales inn til hovedforeningen, som overfører riktig andel til fylkesavdelingen. Fylkesavdelingen fordeler deretter lokallagenes andel til lokallagene. Fylkesavdelingens andel av en innbetalt kontingent fordeles med 1/10 til lokallaget hvor medlemmet hører til, og 9/10 til fylkesavdelingen. I tillegg mottar hvert lokallag fra fylkesavdelingen 2000 kr i grunnstøtte, samt 500 kr per påbegynte 100 medlemmer etter de første 100. Lokallag kan søke fylkesavdelingen om ekstra tilskudd ved behov. Fuglestasjoner mottar ingen andel av kontingenten, men kan søke fylkesavdelingen om støtte.

 

Trondheim lokallag har erfart at fordelingen fra fylkesavdelingen til lokallagene ikke er en sak på Trøndelag fylkesavdelings årsmøter, på samme måte som fordelingen mellom hovedforeningen og fylkesavdelingen ikke er sak på hovedforeningens årsmøter. Altså må eventuelle forslag til endring av fordelingen av grunnandelen av kontingenten mellom fylkesavdeling og lokallag meldes inn senest 15.februar som sak til årsmøtet i fylkesavdelingen.

Trondheim lokallag har 2 kommentarer med forslag til endringer som Trondheim lokallag ønsker behandlet på årsmøtet i 2014 i Trøndelag fylkesavdeling.

 

Forslag 1

I vedtektene til Trøndelag fylkesavdeling står det i fra tredje setning i pkt 6.3 «Fylkesavdelingens andel av en innbetalt kontingent fordeles med 1/10 til lokallaget hvor medlemmet hører til, og 9/10 til fylkesavdelingen. I tillegg mottar hvert lokallag fra fylkesavdelingen …»

Når det betales ut mer enn 1/10 til lokallagene fra fylkesavdelingen kan det ikke stå igjen 9/10 til fylkesavdelingen. 

Den tredje setningen må endres til «Fylkesavdelingens andel av innbetalt kontingent fordeles med 1/10 til lokallaget hvor medlemmet hører til.»

 

Forslag 2

At så liten andel av grunnandelen av kontingenten tilfaller lokallagene, synes urimelig. 

Flertallet av lokallagene i Trøndelag fikk rundt 3 000 kroner i kontingentandel fra fylkesavdelingen for 2022. Det er jo veldig lite å drive en forening for. Alle foreningene burde for eksempel ha midler til å drifte en fuglematestasjon til glede for befolkningen. Bare det ville kostet rundt 6 000 kroner pr år, noe som betyr at kontingentandelen måtte dobles. 

Trondheim lokallag fikk utbetalt kr 15 500 i kontingent for 2022. Driftsutgifter for 2024 til fuglestasjonen på Leinøra kommer på rundt 15 000 kroner til fuglemat, forsikring; supplering av utstyr og vedlikehold. Da er kontingenten brukt opp. Ei fuglefôring i tillegg koster som sagt rundt kr 6.000 i året. Å delta på årsmøtet i BirdLife Norge kommer lett opp i 8 000 kroner pr person. Videre har vi utgifter til møter og markedsføringsmateriell. Så, kontingentandelen vi får dekker ikke driftsutgiftene vi har, på langt nær. 

Kontingentandelen fra fylkesavdelingen til lokallagene består av 3 elementer. Trondheim lokallag sitt forslag er at 

 1. Elementet grunnadel økes fra kr 2 000 til kr 6 000. 
 2. Ut fra at flesteparten av lokallagene har mindre enn 100 medlemmer burde lokallagene få kr 500 pr påbegynte 50 medlemmer etter de første 50, i stedet for ved 100 medlemmer slik det er i dag. 
 3. Elementet at 10% av fylkesavdelingens andel av innbetalt kontingent fordeles til lokallaget hvor medlemmet hører til, beholdes

 

På vegne av styret i Trondheim lokallag 

Kjell Stokke

Leder

Trondheim 02.01.2024

 

Styrets forslag

 

11. VALKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE I BIRDLIFE NORGE, AVDELING TRØNDELAG

 

 Leder velges separat. De resterende kan velges samlet om årsmøtet ikke har noen innsigelser eller om det er kommet inn andre forslag.

Innstillingen blir da slik:

 

Leder: Martin Røsand (velges inn for ett år)

 

Styremedlem: Anne-Lise Fagerheim (velges for to år) 

Styremedlem: Laura Marie Kvendset (velges for to år) 

Styremedlem: Reidar Hindrum (velges for to år) 

Styremedlem: Bjørn Tanem (ikke på valg) 

Styremedlem: Per Inge Værnesbranden (ikke på valg) 

Styremedlem: Inga Frøseth Rossing (ikke på valg)

 

Varamedlem: Marit H. Rønning (velges for to år) 

Varamedlem: Emil Krokan (ikke på valg)

 

Valgkomite: Tom Roger Østerås (velges for to år) 

Valgkomite: Gudrun Engan Tronsaune (ikke på valg)

 

Revisor: Knut Hellandsjø (velges for ett år)

 

Trondheim/Stjørdal 19 januar 2024 Gudrun Engan Tronsaune

Tom Roger Østerås

 

 

https://birdlifenorway.egnyte.com/navigate/file/6fa406ba-b3e0-4bce-b9f9-3203c6b2a54f

https://birdlifenorway.egnyte.com/navigate/file/2c515f32-02b8-4cd7-a63b-b2c53cc648cc