Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Årsmøte i Birdlife Trøndelag

Søndag 17. mars ble årsmøtet i Birdlife Trøndelag gjennomført på Hotel koselig, Kyrkseterøra.

Av Martin Røsand

Publisert 24.03.2024

Søndag 17. mars ble årsmøtet i Birdlife Trøndelag gjennomført på Hotel koselig, Kyrkseterøra. Neste 20 stykker hadde satt av tid på en fin søndag for å delta på årsmøtet. I tillegg til ordinære årsmøtesaker ble innmeldte saker om vedtekter og kontingentfordeling behandlet. Se refeerat under.

Vi vil rette en stor takk til Håkon Lasse Leira for flere års uvurderlig insats i fylkeslagets styre. Samtidi ønsker vi nytt styremedlem Laura Marie Kvendset velkommen.

En stor takk rettes også til loklallget i Heim som var vertskap for årets årsmøte.

 

 

 

Referat fra årsmøtet i BirdLife avd Trøndelag 2024

Møtet ble holdt på hotell Koselig på Kyrksæterøra. BirdLife Heim Aure lokallag stod som teknisk arrangør. Tilstede på møtet var 14 medlemmer med stemmerett.

Møtet startet kl. 12.00.

Sak 1 Åpning

Leder for BirdLife Heim Aure lokallag, Roger Wingan, ønsket velkommen til Kyrksæterøra. Han presenterte styret i lokallaget og ga ordet til leder i BirdLife avd. Trøndelag Martin Røsand, som åpnet årsmøtet.

Sak 2 Valg av møteleder, referent og tellekorps.

Martin Røsand ble valgt til møteleder.

Anne-Lise Fagerheim valgt til referent.

Inga Frøseth Rossing og Bjørn Tanem ble valg til tellekorps.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Sak 3 Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.

Dagsorden ble godkjent med endring av saksrekkefølge slik at innkomne forslag behandles før budsjettet, da saken vil ha budsjettmessige konsekvenser.

Årsmøteinnkallingen ble godkjent med lederens egen merknad om at alle saksdokumentene burde vært lagt før møtet og at leder tar ansvar for dette. Det gjaldt spesielt årsmeldingene fra lokallagene og styrets framlegg av regnskap og forslag til budsjett.

Sak 4 Godkjenning av styrets årsberetning

Årsberetningen var lagt ut digitalt. Leder ga en kort gjennomgang av en del punkter.

Vedtak:

Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

Sak 5 Godkjenning av regnskap 2023

Kasserer Bjørn Tanem presenterte regnskapet og kommenterte de ulike postene.

Regnskapet ble lagt fram med et underskudd på - 67.464 kr mot et budsjettert underskudd på 

-65.940 kr.

Regnskapet var gjennomgått og revidert av revisor Knut Hellandsjø uten merknader.

Det framkom en merknad fra Kjell Stokke:

Ved neste års regnskap er det ønskelig at man gjennom en note viser de ulike delene av kontingenten slik at størrelsen på det lokale tillegget bli synliggjort.

Vedtak:

Regnskapet med merknaden ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Innkomne forslag til vedtektsendring.

Styret har mottatt følgende forslag til endring av vedtektenes § 6.3 ang lokallagenes andel av kontingent, fra BirdLife Trondheim Lokallag v/ Kjell Stokke:

Forslag 1

I vedtektene til Trøndelag fylkesavdeling står det i fra tredje setning i pkt 6.3 «Fylkesavdelingens andel av en innbetalt kontingent fordeles med 1/10 til lokallaget hvor medlemmet hører til, og 9/10 til fylkesavdelingen. I tillegg mottar hvert lokallag fra fylkesavdelingen …»

Når det betales ut mer enn 1/10 til lokallagene fra fylkesavdelingen kan det ikke stå igjen 9/10 til fylkesavdelingen. 

Den tredje setningen må endres til «Fylkesavdelingens andel av innbetalt kontingent fordeles med 1/10 til lokallaget hvor medlemmet hører til.»

Forslag 2

Kontingentandelen fra fylkesavdelingen til lokallagene består av 3 elementer. Trondheim lokallag sitt forslag er at 

  1. Elementet grunnandel økes fra kr 2 000 til kr 6 000. 
  2. Ut fra at flesteparten av lokallagene har mindre enn 100 medlemmer burde lokallagene få kr 500 pr påbegynte 50 medlemmer etter de første 50, i stedet for ved 100 medlemmer slik det er i dag. 
  3. Elementet at 10% av fylkesavdelingens andel av innbetalt kontingent fordeles til lokallaget hvor medlemmet hører til, beholdes.

Etter debatt ble forslaget trukket av Kjell Stokke.

Styrets forslag til vedtektsendring som gjelder lokallagenes andel av kontingenten:

Fylkesavdelingens andel av innbetalt kontingent fordeles med 1/10 til lokallaget hvor medlemmet hører til, og 9/10 til fylkesavdelingen. (ingen endring)

I tillegg mottar hvert lokallag fra fylkesavdelingen 3000 kr i grunnstøtte, samt 500 kr per påbegynte 50 medlemmer etter de første 50.

Setningen »Lokallag kan søke fylkesavdelingen om ekstra tilskudd ved behov.» strykes.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Budsjett 2024

Kasserer presenterte styrets forslag til budsjett for 2024.

Budsjettet legges fram med et underskudd på -26.826 kr. Underskuddet dekkes opp av oppsparte midler.

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 8  Årsberetning fra lokallagene og fuglestasjonene

Ingen av fuglestasjonene har sendt inn beretning for 2023.

Ingen av årsberetningene fra lokallagene var lagt ut. Ikke alle lokallag har sendt inn årsberetninger.

Saken tas til orientering og oppfølging av styret

 

Sak 9 Trøndersk Naturs årsberetning

Det foreligger ingen egen årsberetning fra TN- redaksjonen. Kort orientering er gitt i årsberetningen fra fylkesstyret.

Sak 10 Fastsettelse av det lokale tillegget

Fylkesstyrets forslag:

Det lokale tillegget økes fra 150 til 200 kr.

Forslag fra Kjell Stokke:

Det lokale tillegget økes fra 150 til 185 kr.

Vedtak :

Styrets forslag ble vedtatt med 11 mot 3 stemmer, som ble avgitt for Kjell stokkes forslag.

 

Sak 11 Valg

Innstilling fra valgkomiteen ble lagt fram av Gudrun Engan Tronsaunet:

Leder: Martin Røsand, velges for ett år.

Ingen andre forslag lagt fram. 

Valg: Martin ble valgt ved akklamasjon.

Øvrige forslag:

Styremedlem: Anne-Lise Fagerheim, velges for to år

Styremedlem: Laura Marie Kvendset, velges for to år

Styremedlem: Reidar Hindrum, velges for to år

Styremedlemmene Bjørn Tanem, Per Inge Værnesbranden og Inga Frøseth Rossing var ikke på valg.

Valg: Alle ble valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer:

Marit H. Rønning, velges for to år

Emil Krokan (Ikke på valg)

Ingen andre forslag ble lagt fram.

Valg: Valgt ved akklamasjon

Valgkomite: 

Tom Roger Østerås, velges for to år

Gudrun Engan Tronsaune, ikke på valg

Revisor: 

Knut Hellandsjø, velges for to år

Ingen andre forslag ble lagt fram.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Møtet ble avsluttet kl. 13.30.

Det ble servert pizza etter endt årsmøte

Etter møtet viste Steinar Væge egne bilder og fortalte fra spennende naturopplevelser.

Deretter fikk flere av deltakerne anledning til å bli med Jan Ove Bratseth til Aunhaugen for å oppleve hvitryggspetten. Gode øyeblikk.

 

Anne-Lise Fagerheim 17.mars 2024

ref

Deltakere på årsmøte i Birdlife Trøndelag 2024
Deltakere på årsmøte i Birdlife Trøndelag 2024 FOTO: Inga Frøseth Rossing