Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Naturødeleggelsene fortsetter i Sandefjord

Tapet av naturmangfold finner sted over hele landet. I Sandefjord forsvinner i disse dager de siste rester av et unikt skogområde, og like ved planlegges et massedeponi i en dal med rødlisteverdier som manglet i konsekvensutredningen. Sandefjord kommunes strategi med å fremstå som «grønn og miljøbevisst» gjør at ytterligere ødeleggelser må stanses.

Av Viggo Ree og Martin Eggen

Publisert 03.03.2022

Rasering av Borgeskogen i Sandefjord kommune har pågått i mange år, og er et eksempel på en planmessig destruksjon av verdifull natur. Majoriteten av det tidligere skogarealet med stedvis dominans av bøk er nå omgjort til et industrifelt som minner om en kommunistisk industriforstad i det tidligere Sovjet. Noen av de siste rester av naturskog ble hogget i februar 2022. Dette får svært negative konsekvenser for bl.a. en viktig vilttrekkrute for særlig elg.

Tvilsom konsekvensutredning

Planprogram for Borgeskogen – Djupedal massedeponi ble offentliggjort 18. mai 2021, og var ute på høring med svarfrist 2. juli. Nøkkeldokumenter er allerede fjernet på kommunens hjemmesider. Personer som sendte inn høringssvar har ikke fått noen tilbakemelding fra Sandefjord kommune. Orienteringsmøter for befolkningen har uteblitt.

Planprogrammet ble ledsaget av en konsekvensutredning for naturmiljøet i Borgeskogen nordøst og Djupedal foretatt av Norconsult. Den var datert 12. februar 2021. Med opplysning om at undersøkelsene av naturmiljøet i dette området pågikk kun én – 1 – dag (26. juni 2020) var det ikke overraskende at en av konklusjonene ble: "Det er ikke avdekket rødlistearter eller viktige naturtyper". Det knytter seg usikkerhet til hvorvidt konsekvensutredningens begredelige kvalitet primært er et resultat av manglende fagkompetanse eller en beregnet strategi i planprosessen.

Rødlisteverdier trues

Djupedal ligger på nordvestsiden av Borgeskogen, og er en dyp bekkedal med en rekke miljøkvaliteter. Her planlegges et massedeponi på 2 millioner m³. Utfyllingene vil pågå i 20-40 år. Om man via artsobservasjoner.no hadde tatt seg bryet med å søke opp funn i Djupedal fra de siste 6-7 år vil man finne en rekke innrapporterte registreringer av eksempelvis fugler og pattedyr. Flere av disse dreier seg om rødlistearter. Under en undersøkelse i Djupedal foretatt av en av Nordens fremste skogforskere i slutten av juni 2021 ble bl.a. naturtypen Rik gransumpskog påvist (se eget vedlegg nederst i nettsaken). Dette er en rødlistet naturtype som Artsdatabanken har ført opp som sterkt truet (EN). Norsk miljølovgivning skal sikre rødlistete naturtyper og arter. Det vil være oppsiktsvekkende og høyst beklagelig om lokalpolitikerne vil sørge for å bryte dette lovverket i oppfølgingen av planprosessen.

Borgeskogen – Djupedal, Gjennestadvannet og Gjennestadmyra representerer et særdeles viktig naturområde. De ulike delarealene utfyller hverandre, og her er det både lokale, regionale og nasjonale miljøverdier. Vannskillet i det planlagte deponiområdet – med 12–20 meter høye utfyllinger – er starten på to bekker i vassdraget som via bl.a. Gjennestadvannet, Merkedamselva og Aulielva bringer vannet til Ilene naturreservat, som også er vernet etter Ramsarkonvensjonen. Både Sandefjord kommune og andre forvaltningsetater må framvise et særskilt ansvar for at alle disse naturkvalitetene blir ivaretatt for ettertiden.

Markedsføres som grønn kommune

En av strategiene i planarbeidet i Sandefjord er å «ivareta biologisk mangfold og markere kommunen som en grønn og miljøbevisst kommune». Med tanke på omfanget av vandaliserte skogkvaliteter og de eventuelle uopprettelige skadevirkningene i kommunens øvrige naturmiljøer er dette slagord som fortoner seg særdeles underlige. Dette representerer manglende respekt og forståelse for naturens egenverdi og mangfold. Går man videre med planene om massedeponi i Djupedal vil man ytterligere frarøve både nålevende og kommende generasjoner viktige livskvaliteter – med påføring av økosorg, støy, fortvilelse og andre negative faktorer knyttet til menneskers arbeid, fritid og øvrige eksistens.

Allerede nå ser vi at beslutningene ikke hviler trygt på et godt kunnskapsgrunnlag, noe om ikke tilfredstiller kravene om best mulig kunnskap forut for bestemmelser. Innspill fra BirdLife Norge, andre instanser og lokalbefolkningen må tas med videre, og burde være nok til at man skrinlegger prosjektet.

 

Forekomst av rødlistet naturtype, notat 29.6.2021, fra Jogeir Stokland, biolog og skogforsker

Rik gransumpskog
Den rødlistete naturtypen Rik gransumpskog i Djupedal i Sandefjord kommune i juni 2021. Artsdatabanken har oppført den som sterkt truet i Norge. I dette særdeles viktige naturområdet med en rekke rødlistekvaliteter ønsker den «grønne og miljøbevisste» kommunen et gigantisk massedeponi med ferdigstillelse en gang mellom 2040- og 2060-tallet. FOTO: Viggo Ree
Borgeskogen
En av de siste rester av bøkeskog i Borgeskogen i Sandefjord fjernes i februar 2022. Ikke en gang en smal kantsone ut mot hovedveien for å hindre innsikt i det kommende industriarealet ble satt igjen. Det kunne vært gjort om et snev av estetisk bevissthet hadde eksistert innen kommunen. FOTO: Viggo Ree
Borgeskogen
Planprogrammet for den nordøstlige delen av Borgeskogen var ute til høring med svarfrist 2. juli 2021. Innsendte høringer ble aldri besvart, og vinteren 2021/22 startet prosessen med å ødelegge naturverdiene også i denne delen av Sandefjord, bl.a. en gammel trekkrute for i første rekke elg. Tidligere ble det like ved bygget en viltovergang slik at dyrene kunne komme seg over E18. FOTO: Viggo Ree