Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Kan klimastyrte endringer i ankomsttiden for vertsfugler forklare gjøkens tilbakegang?

Gjøkbestanden er i nedgang. En antakelse er at viktige vertsfugler hekker stadig tidligere som en følge av klimaendringer, uten at gjøken har endret sin ankomsttid. Tilgang på vertsreir i rette stadium kan dermed være redusert. I en artikkel i Ornis Norvegica tester Rob Barrett denne hypotesen ved å sammenligne ankomstdatoer for gjøk og vertsfugler.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 21.08.2014

Undersøkelsen gjelder Nord-Norge og omfatter gjøken og dens viktigste vertsfugler heipiplerke, jernspurv, blåstrupe og bjørkefink. Fenologidata er i mange år innsendt av NOF-medlemmer til Tromsø Museum for arkivering, og disse dataene, samt data fra Artsobservasjoner ligger til grunn for analysen, som dekker perioden 1980-2013. Overraskende nok viste gjøken tendens til tidligere ankomst siden 1997, mens verken heipiplerke eller blåstrupe viste endring i ankomsten, og jernspurven viste omtrent samme endring i ankomst som gjøken. Bjørkefinken var den eneste av disse artene som har framskyndet ankomsten mer enn gjøken over denne tidsperioden. Resultatene gir ingen støtte til hypotesen om at gjøken ankommer for sent i forhold til sine viktigste vertsarter.

Artikkel: Barrett, R.T. 2014. Has climate change resulted in a mismatch between the spring arrival of the Common Cuckoo Cuculus canorus and its hosts in North Norway? Ornis Norvegica 37: 11-14.

Les mer (Ornis Norvegica)

Gjøk
For nord-norske gjøker ser det ikke ut til at ankomsten om våren er et problem i forhold til vertsartene. Dette har blitt antydet som en sannsynlig forklaring på tilbakegangen i den norske bestanden av gjøk. FOTO: Frank Steinkjellå