Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Klimaendringer er dårlig nytt for lappspurven

Lappspurven har hatt en negativ bestandsutvikling her til lands, og er nesten helt borte fra sentrale fjellområder i Sør-Norge hvor den tidligere var tallrik. En ny studie viser at økte snømengder kan være problematiske for denne karakteristiske fjellfuglen.

Av Vegard Bang Fjeldheim

Publisert 09.02.2023

Bestanden av lappspurv har gått kraftig tilbake i Skandinavia de siste tiårene. På Hardangervidda, hvor lappspurven tidligere var en av de vanligste hekkefuglene, har tilbakegangen vært på hele 85 % fra 1980 til 2011. I den samme perioden økte også lavdekket på Hardangervidda betraktelig. 

Betydningen av lav

Det har blitt spekulert i om laven fortrenger frøsettende planter slik at næringstilgangen for lappspurven svekkes. Dette er kanskje spesielt kritisk når fuglene ankommer hekkeområdet om våren, da vidda er dekket av snø som gjør at mattilgangen er begrenset. Mye av næringen til lappspurvene består av frø på denne tiden av året.

I en undersøkelse som nylig ble publisert i BirdLife Norge sitt fagtidsskrift Ornis Norvegica, er det undersøkt om lavdekket kan ha ført til mindre tilgjengelig habitat for lappspurven på Hardangervidda. Forsommeren 2016 ble territorier til lappspurvene kartlagt, og det ble gjort undersøkelser av vegetasjonen.

Begrenset leveområde

Det ble ikke avdekket noen forskjell i lavdekket i og utenfor territoriene hos hekkende lappspurv. Ei heller var det noen forskjeller i dekningsgraden til frøsettende planter. Dette tyder på at det ikke er den økte lavforekomsten som har skapt problemer for lappspurvene på Hardangervidda.

Territoriene som ble funnet lå i de høyereliggende og avblåste delene av studieområdet, hvor snødekket er tynt. Samtlige territorier lå dessuten i 2016 i områder som hadde en sørlig til vestlig helning. Dette er en stor forskjell fra 1980-tallet, da man kunne finne lappspurvterritorier nær sagt «over alt».

Snø til besvær

De pågående klimaendringene fører til økt nedbør og mer snø i høyfjellet mange steder i Sør-Norge, noe som gjerne resulterer i en senere avsmelting om våren. Det er dermed mulig at mange gunstige reirplasser for lappspurven ikke smelter frem før det er for sent til å gjennomføre en vellykket hekking.

Hvorvidt dette også er tilfelle i andre fjellområder med minkende eller stabil snømengde er uvisst, men lappspurven er trolig et eksempel på at klimaendringer kan ha stor effekt på planter og dyr i fjellet.

Les hele artikkelen

Lappspurv hann
Lappspurv hann på Hardangervidda i juni 2016. FOTO: Vegard Bang Fjeldheim
Bjoreidalen
Studieområdet for lappspurver nord for Bjoreidalen. FOTO: Terje Lislevand
Julisnø på Hardangervidda
Tidspunktet for snøsmeltingen om våren er viktig for fuglene som hekker i fjellet. Enkelte år ligger snøen spesielt lenge, som på dette bildet fra Hardangervidda 2. juli 2015, og mange fugler vil da la være å hekke. Bildet er tatt fra fly, og viser elva Bjoreio som renner nordvestover fra innsjøen Tinnhølen (nederst til høyre), og omkringliggende fjellområder. Studieområdet for lappspurvene som omtales i denne nettsaken ligger midt i øvre del av bildet, sør for riksvei 7. FOTO: Terje Lislevand