Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Tell en bymåke!

Få fuglegrupper er så omdiskutert som måkene. At antallet måker i urbane strøk har økt, er en utbredt oppfatning. Også fagfolk og ornitologer har registrert økende tall enkelte steder, men omfanget av «bymåker» er ikke tilstrekkelig kjent. Det skal det nå bli en endring på. Du inviteres til å bidra!

Av Martin Eggen

Publisert 13.04.2016

Interessante studieobjekter

Måker er interessante fugler av flere årsaker. De regnes som intelligente og lærenemme fugler. Siden de blir så gamle, vil enkeltindivider og bestander i løpet av livet kunne tilpasse seg et endret miljø, noe som er spennende å observere årsaker og virkninger av. Ringmerking gir oss mye informasjon om trekk og adferd. Stadig flere ser etter måker med lesbare ringer ved hjelp av kikkert, og bidrar til økt kunnskap. I løpet av året tilbakelegger mange måker store avstander, blant annet flyr sildemåken helt ned til Vest-Afrika om vinteren.

Der måker lever nært mennesker nyttiggjør de seg ofte av matavfall, og kommer også på andre måter lett i kontakt med mennesker. Det negative fokuset på måker kan ha sammenheng med at de er generalister i matveien, og utnytter det naturen og mennesker måtte by på av «restmat». Funksjonen som naturens renholder blir stort sett lite verdsatt, men den er likevel viktig og undervurdert.

Prosjektet Bymåker

I byer og tettsteder er måkene noen steder en kilde til konflikt. Myter lever i beste velgående, blant annet hevdes det at måker ikke hører innlandet til, langt mindre befolkede områder. Det er ikke slik at måker utelukkende er kystens fugl. Heldigvis er det mange mennesker som har et positivt forhold til disse fuglene, og gleder seg over kontakt med naturelementer også i urbane strøk. For NOF er et informasjonsarbeid om måkene en viktig oppgave. Da trenger vi god kunnskap, og derfor er NOF glade for å være en del av prosjektet «Bymåker». Når vi vet mer om fuglene vil det gjøre oss bedre rustet til å møte trusler som kan oppstå for dem. Slik kan vi ta bedre vare på måkeartene våre, som mange opplever tilbakegang.

 Formålet med prosjektet Bymåker kan oppsummeres slik:

  • Kartlegge bestandsstatus, og skaffe til veie kunnskap om biologien til måker i byer og tettbygde strøk
  • Formidle kunnskap om hvorfor måkene er i byer eller tettbygde strøk, og hvorfor bestandene eventuelt øker
  • Kartlegge omfanget av konflikter med mennesker
  • Formidle kunnskap om hva som kan gjøres for å redusere konflikten med mennesker.

Hjemmeside for nyheter og observasjoner

Satsingen har fått en egen hjemmeside, www.bymaker.no. Prosjektet er et samarbeid mellom flere ulike aktører, deriblant NOF. Norsk institutt for naturforskning (NINA) koordinerer arbeidet. Siden NRK også er en av samarbeidspartnerne, og måker generelt er fengende media-stoff, håper NOF på økt kunnskap, forståelse og engasjement for måkene gjennom godt informasjonsarbeid. Denne sommeren står i måkenes tegn, og det håper vi du vil merke. Vi oppfordrer deg til å bidra med dine observasjoner, og ellers være med på å spre kunnskap om måker. Også observasjoner fra artsobservasjoner.no vil komme med prosjektets kunnskapsgrunnlag. 

www.bymaker.no

Fiskemåke
Fiskemåken er en av våre mest urbane måkearter. De hekker villig på hustak, og kan noen ganger danne kolonier med mange par. FOTO: Frode Falkenberg
Sildemåke
Sildemåken har blitt et vanlig syn i hekkesesongen i noen norske byer. Vi håper at bymåkeprosjektet kan bidra til å øke kunnskapen om dagens status for arten i Norge. FOTO: Frode Falkenberg