Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Velkommen til NOFs årsmøte i Skien 14. april 2018

NOF avd. Telemark ønsker hele organisasjonen velkommen til årsmøtehelg i Skien 13. -15. april. Fylkeshovedstaden Skien ligger strategisk til med tanke på ekskursjoner til de beste fuglelokalitetene i nedre deler av fylket. Et høydepunkt for deltakerne vil nok bli turen til Jomfruland nasjonalpark søndag 15. april.

Det er med glede NOF avd. Telemark er vertskap for årsmøtet 2018. Telemark strekker seg fra Kragerø- og Bamblekysten i sør, via fjorder, elver og innsjøer til Hardangervidda i nord, og blir ofte omtalt som et «Norge i miniatyr». Fylket har derfor en variert fauna og et allsidig dyre- og fugleliv.

Børsesjø

I umiddelbar nærhet til byen ligger Børsesjø naturreservat, som er en eutrof grunn innsjø omringet av et bredt takrørbelte. Børsesjø ligger nord i Gjerpensdalen som strekker seg gjennom hele Skien og til Porsgrunn i sør. Fra Børsesjø renner også bekken/elva «Leirkup», som deler dalen i to. Gjerpensdalen blir regnet som et av landets mest fruktbare jordbruksområder på grunn av den mineralrike jorda. På østsiden av dalen strekker det seg en åsrygg med blandings- og edelløvskog, og kulturlandskap med kyr på beite i sommerhalvåret.

Børsesjø og Gjerpensdalen er en viktig rasteplass for en rekke trekkende fuglearter vår og høst, blant annet kortnebbgås som ses regelmessig i store flokker. I snøfattige vintre overvintrer sangsvaner og gjess, men også rovfugler som fjellvåk og musvåk.

I Børsesjø er det observert totalt 241 fuglearter. Av hekkende arter kan nevnes vannrikse, toppdykker, sothøne, sivhauk, myrsanger, rørsanger og sivsanger. Det er også blitt hørt syngende myrrikse, og nattergalen synger regelmessig på forsommeren. Siden sjøen er rik på gjedde, sørv og abbor, er den en viktig næringskilde for fiskeørn som hekker i åser og fjell i nærheten. Fra april og utover hekkesesongen kan man se flere fiskeørn søke næring samtidig. I åsene i øst hekker flere musvåkpar som også søker næring i nærheten av sjøen. Det hekker flere par vandrefalk i regionen som er også innom sjøen for å jakte. Andre faste rovfuglinnslag er dvergfalk, tårnfalk, lerkefalk, vepsevåk, hønsehauk og spurvehauk. De siste årene har vi også hatt besøk av steppehauk, spesielt på høsttrekket. Traner har også blitt relativt vanlig i Gjerpensdalen og ikke-hekkende fugler kan oppholde seg rundt i dalen hele sommersesongen.

Jomfruland

En av hovedattraksjonene årsmøtehelgen blir ekskursjon til Jomfruland nasjonalpark i Kragerøskjærgården. Jomfruland nasjonalpark ble offisielt åpnet i 2017 og har gitt land og vannområdene her noe bedre vern. Øya er 7 km lang med rullesteinstrand langs hele utsida av øya og sandstrender inn mot fastlandet og Jomfrulandsrenna. Midtre del av øya er preget av variert skog; hasselskog og eikeskog i nord og løv- og barskog i sør. Det er også mye krattvegetasjon som krypeiner, slåpe, nyperoser og bjørnebær m m. Krattskogene er yndet hekkeplass for blant annet tornirisk, tornsanger og tornskate. Tidligere hekket det også hauksanger i samme biotop. Det drives også jordbruk sør på øya, og i sommerhalvåret settes villsau og kuer ut på beite for å holde kulturlandskapet ved like.

April er en fin måned med tanke på vårtrekk av sjøorre, svartand, grågås og hvitkinngås, samt kjerrhauker. Det hekker gravand ved nordenden, samt teist og makrellterner på holmer og skjær i nærheten.

Jomfruland Fuglestasjon er den eneste fuglestasjonen i Norge som har hatt sammenhengende bemanning fra 1980 og fram til i dag. Her drives (som eneste i landet sammen med Lista Fuglestasjon) nettfangst etter standardisert metodikk slik at dataene kan brukes til bestandovervåkning. Det drives ringmerking daglig i perioden 1. april til 15. juni og 15. juli - 1. november. Stasjonen har en fast ansatt ornitolog/feltarbeider, og helgene blir bemannet av frivillige ringmerkere. Årsmøtehelgen vil vår feltarbeider være på plass på fuglestasjonen og ringmerke både lørdag og søndag. Kanskje vi kan håpe på en sjeldenhet eller to i løpet av søndagens tur til øya?

2018 er jubileumsår for NOF Telemark. I år er det 50 år siden fylkesavdelingen ble opprettet, og derfor er vi glade for å invitere til NOFs årsmøte akkurat i år.

Ankomst til Skien

For de som kommer med fly er nærmeste flyplass Torp Sandefjord lufthavn. Ved bruk av leiebil tar kjøreturen til hotellet i Skien ca. 40 minutter og er på 53 km. Hotellet har egen parkering til et begrenset antall biler. Ellers anbefales parkeringshuset Bygarasjen ca. 500 m fra hotellet.

For de som vil ta buss fra Torp har Telemarkekspressen opptil 17 daglige ruter som går via Torp i retning Skien. Det går også skyttelbuss fra flyplassen til togstasjonen på Torp slik at det er mulighet for å benytte tog til Skien.

Dette er også en mulig reisevei for deltakere som kommer fra Østlandet eller reiser via Oslo ettersom Vestfoldbanen går på strekning Oslo-Skien. Hele turen tar 2 t 40 min. og ender opp på togstasjonen i Skien som ligger ca.1,4 kilometer fra Thon Hotel Høyers. Avstand Oslo-Skien er i overkant av 13 mil og vil med bruk av bil ta ca. 1t 45 min. ved normal trafikk.

Overnatting, bespisning og møter

Hele arrangementet inkludert overnatting, bespisning og møter vil foregå på Thon Hotel Høyers. Hotellet ligger i Kongens gate 6 i Skien. Her finner du hotellet.

Påmelding

Påmeldingsfristen er tirsdag 3. april. Fullstendig oversikt over hva som tilbys av mat og overnatting og hva dette koster står på påmeldingsskjemaet. Spørsmål om arrangementet rettes til:

Morten Ree. Tlf. 73 84 16 44 / 48 17 79 73. E-post: morten@birdlife.no.
Jan Gunnar Slemmeli. Tlf. 40 46 08 69. E-post: jslemmeli@hotmail.com.

Program

Fredag 13. april
17.00: Frammøte og registrering fra dette tidspunkt og utover kvelden (Thon Hotel Høyers, Kongens gate 6, Skien).
19.00: Varmrett (gryterett med tilbehør).
20.00–21.30: Organisatorisk program, del 1.

  • Drøfting av fremtidig merkevarebygging for foreningen. Innledning med påfølgende diskusjon.
  • Foreningsarbeidet i NOF på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå v/ Kjetil Solbakken.
  • Naturvernarbeid i NOF v/ Martin Eggen.

21.30: Sosialt samvær på hotellet.

Lørdag 14. april
06.00–08.00: Muligheter for morgenekskursjon til Børsesjø (ikke organisert transport).
08.00–09.20: Frokost.
09.30–11.30: Årsmøte (egen dagsorden).
09.30–09.40: Velkomsttale ved leder NOF avd. Telemark.
11:30-12.00: Foredrag - Aktiviteten i NOF avd. Telemark 50 år v/ Rune Bergstrøm.
12.00–13.00: Lunsj.
13.15–16.00: Ettermiddagsekskursjon til Børsesjø.
16.15–19.30: Organisatorisk program, del 2 (med kaffe og forfriskninger).

  • Innføring i NOFs medlemssystem Hypersys v/ Jan Erik Røer.
  • Kort brukerkurs i Artsobservasjoner v/ Frode Falkenberg.
  • Prosjektvirksomhet og faglig arbeid v/ Ingar Jostein Øien.

20.15–21.30: Festmiddag m/ utdeling av prisen Årets Fossekall.
21.30: Sosialt samvær på hotellet.

Søndag 15. april
08.00–09.00: Frokost og utsjekk. Matpakke må smøres og medbringes på ekskursjonen.
09.00–15.00: Ekskursjon til Jomfruland med besøk på Jomfruland fuglestasjon. Ekskursjonen ender opp i Skien via Porsgrunn kl. 15.00.

Alternativ ekskursjon til Langesundstangen med retur til Skien via Porsgrunn kl. 13.00.

Dokumenter

  • Årsmelding Norsk Ornitologisk Forening 2017 (PDF)
  • Årsmelding Norsk Ornitologisk Forening 2017 (endelig) (PDF)
  • Årsmøteinnkalling 2018 (PDF)
  • Årsmøteinnkalling 2018 (endelig) (PDF)

Påmelding

Svaner Børsesjø
Flere hundre vannfugler samler seg så fort det blir en liten råk i utløpet av Børsesjø. I april raster flere arter gjess, sangsvaner og andefugler som for eksempel krikkand, laksand, brunnakke, skjeand og lappfiskand her før ferden går videre til hekkeplasser lenger nord. FOTO: Eirik Klemetsen
Vannrikse Børsesjø
Vannriksa både hekker og overvintrer i Børsesjø, og sjansen er stor for å både se og høre fuglen rett i nærheten av fugletårnet. Foto: Runa Kristine Bergby FOTO: Runa Kristin Bergby
Laksand hann og sangsvaner i Børsesjø
Laksand hann og sangsvaner i Børsesjø en vakker vårmorgen. FOTO: Eirik Klemetsen
Jomfruland fuglestasjon
Søndag 15. april får årsmøtedeltakerne muligheter til å besøke Jomfruland fuglestasjon, som drives av NOF avd. Telemark. FOTO: Rune Solvang
Nordenden av Jomfruland
Nettgater på nordenden av Jomfruland. FOTO: Vidar Kristiansen
Luftfoto Jomfruland
Bildet viser Jomfruland fra Skadden i sør til Kråka i nord. Jomfruland Fuglestasjon ligger på Øytangen nord på øya, og det er der vi går i land under ekskursjonen søndag 15. april. FOTO: Bjørn Harry Schønhaug/Det er Telemark
Nordenden av Jomfruland
Her ser vi nordenden av Jomfruland. Til høyre ses Øytangen gård hvor Fuglestasjonen ligger, og til venstre Kråka og Kråkedammen som er et yndet sted for rastende fugler på trekk. Innsiden av øya har hvite sandstrender og utsida rullestein. FOTO: Bjørn Harry Schønhaug/Det er Telemark