Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Velkommen til NOFs årsmøte ved Saltstraumen

NOFs sentralstyre og NOF avd. Nordland har gleden av å invitere til årsmøtehelg ved Saltstraumen i Bodø kommune 26. - 28. april. Saltstraumen er en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer, og har et nærings- og oksygenrikt miljø som trekker til seg fisk og fugl i massevis.

Av NOFs sentralstyre

Publisert 15.03.2019

Saltstraumen er et marint verneområde, og er et av kjerneområdene i Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA. Vinterstid er Saltstraumen et rikt matfat for arter som alkekonge, havelle, ærfugl, skarv og måker. Det hekker mange sjøfugler på øyer og holmer i området, inkludert måker, rødnebbterne, ærfugl og siland. Området har mye oter og en av landets tetteste bestander av havørn. Saltstraumen er også kjent for mange arkeologiske funn.

Saltstraumen ligger gunstig plassert med tanke på ekskursjoner til de beste fuglelokalitetene i Saltenområdet, og søndagen 28. april går turen rundt hele Saltenfjorden der vi skal besøke flere kjente lokaliteter, naturreservater og IBA-områder.

Overnatting og møtelokaler

Saltstraumen hotell ligger et kort steinkast fra selve straumen, og hvis du ikke ser ærfugl og havørn fra rommet ditt, så ser du dem i hvert fall fra terrassen og kanskje aller best fra minnebautaen sju-åtte meter fra hovedinngangen. Foruten vanlige hotellrom er det tilknyttet 13 bungalower til hotelldriften. Omgivelsene og utsikten er fantastisk.

Reise til Saltstraumen

Man kan reise til Bodø med fly, hurtigrute, ferge, hurtigbåt eller ta tog. Man kan også komme med bil langs E6 fra nord- eller sør, eller langs kystriksvegen rv. 17.
Tog: Nærmeste stopp er Tverlandet, dagtoget fra Trondheim ankommer 17.15. Hvis det er i rute rekker du siste 200-buss til Saltstraumen 17.46.
Bil: Hvis du kommer nord- eller sørfra langs E6 tar du av på Fauske og følger rv. 80 retning Bodø. Sving til venstre i rundkjøringa før Løding (skiltet mot Steinkjer/Glomfjord/Saltstraumen) og fortsett langs fv. 17 før du tar av til høyre mot Knaplund like før Saltstraumbrua og følger skilting mot hotellet. Hvis du har med bil på hurtigrute eller ferge til Bodø kjører du ca. 20 km langs rv. 80 retning Fauske, før du svinger av mot høyre og fv. 17 i samme rundkjøringa etter Løding.
Buss nr. 200 og 300 går fra Bodø lufthavn og Sentrumsterminalen (også kjent som hurtigbåtkaia) og forbi Saltstraumen. Det tar ca. 45 minutter. Bruk 177nordland (app eller nettside) for å finne avgangstider.
Nummeret til Bodø Taxi er 07550. Etter avtale kan vi også organisere henting av folk på flyplass eller jernbane.

Ekskursjon lørdag: Ilstad

Også kjent som Tverlandet naturreservat. Dette lett tilgjengelige fjæreområdet kan man skaffe seg en viss oversikt over fra veien. Ender, vadere og måker men også spurvefugler som buskskvett, sivsanger, troster og ikke minst de lokale havørnene er greie å se. I fjor vår dukket her først opp ei amerikablesand, så slo det seg ned ei åkerrikse som ble sittende i åkeren og synge hele sommeren. En periode hadde den selskap av ei diskret alaskasnipe.

Ekskursjon lørdag: Seinesodden

Seinesoddden naturreservat ligger ytterst på tuppen av Straumøya, øya som deler Saltstraumen i to. Tangvoller, brakkvannstjern og strandenger gjør området attraktivt for bl.a. vadefugl, og ni arter hekker mer eller mindre regelmessig og tallrikt i området. Området har imidlertid størst betydning som beite- og trekklokalitet. Sangsvane, gravand, ulike gressender, sandlo og svaler er vanlige, og svømmesnipe hekker mer eller mindre årvisst selv om det er litt tidlig for å ha håp om å se disse nå. Gruntvannsområdene utenfor odden er viktige biotoper for marine dykkender. For øvrig skilter området med en rik insektfauna, store mengder elg, gravhauger fra vikingtida og mye spennende på botanikkfronten.

Ekskursjon søndag: Saltenfjorden rundt

Klungset er et kjent navn for de fleste. Den store grunne Klungsetbukta og de flotte lange fjærene rundt trekker til seg store mengder fugl. Klungset er mest kjent for store flokker sjøorre, svartender, ærfugler, havelle, horndykker og gråstrupedykkere. Området har et potensiale for mange spennende arter. De siste årene har det dukket opp ringnebbdykker, regelmessig forekomst av knoppsjøorre og minst to brilleender.

På tur rundt fjorden stopper vi også på Skansøyra ved Rognan. Holmene ved Saltdalselvas utløp er vernet som naturreservat. Sandbankene og avsetninger fra elva i området er viktige nærings- og rasteplasser for lokale hekkefugler og fugler på trekk. Området er kanskje aller mest kjent for et rikt utvalg av ender og gjess. De siste årene har det blitt observert én til to flotte praktærfuglhanner sammen med de lokale ærfuglene, men dette er en lokalitet der mye kan dukke opp.

Vi stopper også ved Oldereidvatnet, der vi kan regne med å få se trane, storlom, sangsvane, flere andearter og vadere. Mange par horndykkere hekker årvisst i vatnet, noen av dem på veldig høvelig fotohold ganske nært veien.
Ellers improviserer vi stoppene på turen ut fra vær og forhold, og hva fuglene finner på i forkant av den aktuelle helga. Turledere blir Martin og Håvard Eggen.

Påmelding

Påmelding skjer på NOFs nettside birdlife.no senest mandag 1. april. Fullstendig oversikt over hva som tilbys av mat og overnatting samt hva dette koster står på påmeldingsskjemaet. 

Spørsmål om arrangementet rettes til:

Faris Omerovic. Tlf. 73 84 16 40. E-post: faris@birdlife.no.
Atle Ivar Olsen. Tlf. 952 79 482. E-post: nordland@birdlife.no.

Program

Fredag 26. april
17.00: Frammøte og registrering fra dette tidspunkt og utover.
19.00: Varmrett.
20.00–22.00: Presentasjon av forslag til ny strategiplan m/ spørsmålsrunde.
22.00: Sosialt samvær på hotellet.

Lørdag 27. april
06.00–08.00: Morgenekskursjon
Tverlandet naturreservat på Ilstad.
08.00–09.00: Frokost.
09.15–12.45: Årsmøte (egen dagsorden).
13.00–14.00: Lunsj
14.00–16.30: Organisatorisk program/foredrag.

  • Vinterfugltellingene i Saltenfjorden siden 1981 v/ Tor-Egil Kvalnes (30 min)
  • Naturvernarbeid i NOF v /Martin Eggen og Håkan Billing (60 min).
  • Våtmarksrestaurering i Nordland v/ Mia Husdal fra FM-NO (30 min).
  • Arbeidet i BirdLife International v/ styremedlem Simon Rye (30 min).

17.00–19.30: Ettermiddags-ekskursjon Seinesodden NR.
20.00–22.00: Festmiddag m/ utdeling av priser.
22.00: Sosialt samvær på hotellet.

Søndag 28. april
07.00–08.00: Frokost og utsjekk. Matpakke må smøres og medbringes på ekskursjonen.
08.00: Saltenfjorden rundt. Vi drar rundt fjorden og stopper på de mest interessante lokalitetene. Tog til Trondheim passerer Rognan 13.36, eventuelle sørgående passasjerer settes av. Rognan byr dessuten på toalettmuligheter. Vi stopper ved hotellet for å slippe av eventuelle passasjerer som har biler stående der.
14.00: Bussturen avsluttes ved Bodø lufthavn.

Dokumenter

Årsmelding 2018 (PDF)
Årsmøteinnkalling 2019 (PDF)
Forslag til Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2019 – 2024 (PDF)
Sak 8.1 Årsmøtesak fra Andreas Cleve og Jann-Oskar Granheim (PDF)

Saltstraumen
Saltstraumen hotell er stedet for NOFs årsmøte 2019. FOTO: Magnhild Johansen
Saltstraumen
Her ser vi Saltstraumen med bru. Dette er en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer, og fuglelivet er rikt i området. FOTO: Magnhild Johansen
Ærfugl
Ærfuglen er en karakterart for Saltstraumen. FOTO: Thor Østbye