Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Jomfruland fuglestasjon la inn plott nr. 1 million!

I dag passerte rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner en million plott! En fugl markerte også dette jubilèet, da en makrellterne fra Jomfruland fuglestasjon ble lagt inn av stasjonens leder Hans Inge Nicolaysen. De færreste hadde vel trodd dette da miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpnet det hele 5. mai i år.

Kan vi klare 500 000 registreringer til jul? Det var spørsmålet en undrende Lisbeth Gederaas fra Artsdatabanken forsiktig spurte forsamlingen om i Oslo den 5. mai i år. Dette skjedde under åpningen og presentasjonen av rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner, som ble høytidelig åpnet av miljø- og uviklingsminister Erik Solheim. Selv om dette var et høyt tall og et ambisiøst mål, så satt det både ornitologer og botanikere i salen som visste hvilke store datamengder som faktisk finnes i egne miljøer. Flere av dem mente nok at det var mulig å nå en halv million registreringer, uten at de tok til orde for det. I etterkant har man imidlertid fått vist hvilket potensiale som finnes blant det naturinteresserte publikum. Fem måneder og 20 dager senere ble altså en million registreringer nådd.

Det er ikke overraskende at det ble den velkjente fuglestasjonen på Jomfruland i Telemark, ved sin stasjonsleder Hans Inge Nicolaysen, som fikk æren av å bidra med jubileumsregistreringen. Stasjonen sitter på flere hundre tusen fugleobservasjoner i sin logg siden de startet opp sin virksomhet i 1972. Siden 1980 har stasjonen hatt bemanning i de mest aktive månedene, mens de fra 1990 har drevet med standardisert fangst. Den datamengden som er samlet ved stasjonen kan gi oss svar på mange spørsmål angående både bestandsutvikling og klimatiske endringer. Jomfruland har så langt lagt inn kun en liten del av sitt totale materiale i Artsobservasjoners fuglemodul.

Jomfruland og Lista fuglestasjoner er de eneste fuglestasjoner i Norge som driver bestandsovervåking gjennom standardisert nettfangst. For begge stasjonene er det imidlertid en enorm utfordring i å få nok midler til å bemanne stasjonene i den perioden overvåkingen skjer. Det er derfor NOF og fuglestasjonenes håp at vi klarer å løse disse utfordringene, og at dette f.eks. kan skje ved å synliggjøre fuglestasjonenes verdifulle bidrag gjennom Artsobservasjoner. NOF vil i nær framtid ta initiativet til et møte med Direktoratet for naturforvaltning (DN) hvor driften av disse to fuglestasjonene står på dagsorden. DN har for øvrig det formelle ansvaret for ringmerkingen i Norge.

At det ble en makrellterne som ble jubileumsfuglen har en viss symbolverdi, ettersom mange av våre sjøfuglarter har hatt en svært negativ bestandsutvikling gjennom en årrekke. Flere steder langs Sørlandskysten er ternene helt borte, mens andre steder holder noen få par fortsatt stand. Ternene er folkekjære, og det skaper reaksjoner når sommeren kommer uten noen aktivitet av terner. Undersøkelser NOF har gjort langs kysten av Sørlandet viser at bestanden av makrellterne er redusert med ca. to tredjedeler. Årsakene er nok sammensatte, men næringsmangel er sannsynligvis hovedårsaken.

Spørsmålet nå er hvor lenge vi må vente til vi passerer registrering nr. 1 000 000 i fuglemodulen av Artsobservasjoner? Når dette skrives så er det lagt inn 791 613 observasjoner, noe som utgjør nær 80 % av det totale antall plott lagt inn i rapporteringsverktøyet.

 

Makrellterne
En makrellterne i stup etter fisk er ikke lenger et så vanlig syn som før. Artens tilbakegang er så sterk at den har kommet inn på den norske rødlista. Der står den i kategorien sårbar (VU). FOTO: Ingvar Grastveit
Jomfruland fuglestasjon
I 2009 vil Jomfruland fuglestasjon (bildet) gå inn i sitt 20. år med overvåking gjennom standardisert fangst. FOTO: Rune Solvang

Kommentarer til nyheten (3)