Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Granmeisa i fokus i Ornis Norvegica

Det nettbaserte tidsskriftet Ornis Norvegica publiserte de tre første artiklene i juni, og følger nå opp med ytterligere to artikler. Olav Hogstad er forfatter av begge, og det er granmeisa som er i fokus. Er det sammenheng mellom vingelengden og kroppsstørrelsen, og påvirker tungmetaller størrelse og vekt?

Av Magne Myklebust

Publisert 09.12.2011

Under ledelse av hovedredaktør Ingvar Byrkjedal og assisterende redaktør Terje Lislevand har Ornis Norvegica for alvor kommet i gang med sin nettbaserte tilværelse. Papirversjonen er lagt ned, og de vitenskapelige artiklene kommer nå utelukkende på nettet. De tre første artiklene ble publisert i juni, og nå kan vi presentere de to neste. Nedenfor presenterer vi et sammendrag av artiklene, som begge er forfattet av Olav Hogstad.

Vingelengde som prediktor for kroppsstørrelse hos granmeis

Vingelengde, stjertlengde og tarslengde samt kroppsvekt ble registrert hos 48 hanner og 43 hunner av juvenile (1K) granmeis i felt. Flere av disse ble gjenfanget og målt i de følgende tre årene. Vingelengden hos hanner økte gjennomsnittlig 0.82 mm fra første til andre år og 0.37 mm fra andre til tredje år. Hos hunner var økningen fra første til andre år 0.24 mm. Vingelengden hos juvenile hanner og hunner var klart korrelert med stjert- og tarslengde, men ikke med kroppsvekten. Hos adulte (to år eller eldre) var vingelengden korrelert bare med tarslengden hos hanner og stjertlengden hos hunner. Vingelengden synes derfor å være en god prediktor for kroppsstørrelse hos juvenile granmeiser, mens den er mindre sikker for adulte.

Kontaminering av tungmetaller påvirker trolig ikke størrelse og vekt av unge granmeiser

I forbrenningsprosessen ved Trondheim Energiverk's anlegg slippes det ut røykgass. Mulige miljøvirkninger av røykgassen ble undersøkt ved å måle konsentrasjonen av tungmetallene kadmium (Cd), kobber (Cu) og sink (Zn) i lever hos stedfaste unge granmeiser som holdt til nær (1.5 km) anlegget i løpet av 1993-2000. Konsentrasjonen av Cd og Zn varierte ikke statistisk gjennom årene, mens Cu økte signifikant. Det ble ikke funnet signifikante korrelasjoner mellom tungmetallene og lengden av vinge, stjert og tars eller kroppsvekt av fuglene nær anlegget. Tilsvarende morfometriske mål ble tatt av unge granmeiser henholdsvis 3 km og 90 km fra anlegget i samme tidsrom. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom områdene, og det antas at en eventuell kontaminering av de tre tungmetallene ikke påvirker størrelse eller vekt av unge granmeiser.

Les mer (Ornis Norvegica)

Granmeis
Olav Hogstad har gjennom mange tiår studert den hardføre granmeisa. Les de to artiklene han nå har publisert i Ornis Norvegica, og se også Hogstads artikkel i Vår Fuglefauna 4-2011 om granmeisas finstilte termostat. FOTO: Morten Vang/fuglefoto.net

Kommentér nyheten